En Dår­lig dag for ...

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Mor­ten.skjol­da­ger@pol.dk mor­ten.skjol­da­ger@pol.dk

Frank Jen­sen (S), Kø­ben­havns over­borg­me­ster, har holdt lav pro­fil, mens spids­kan­di­da­ter­ne fra an­dre par­ti­er i Kø­ben­havn på skift har få­et en tur i me­di­e­møl­len, for­di de uden be­ta­ling har få­et lov at lå­ne rå­d­hu­set til pri­va­te bryl­lups­fe­ster. I går er­kend­te Frank Jen­sen så over for Ra­dio24­syv, at det fak­tisk var ham, som i sin tid sag­de god for en prak­sis, hvor med­lem­mer af Kø­ben­havns Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tion gra­tis kan lå­ne fest­lo­ka­ler på rå­d­hu­set, selv om al­min­de­li­ge bor­ge­re skal be­ta­le for det. Be­slut­nin­gen blev truf­fet på et grup­pe­mø­de for par­ti­for­ma­en­de­ne i 2012. Den­gang men­te Frank Jen­sen, at bryl­lups­fe­ster uden lo­kale­le­je var »in­den for ski­ven«. Ef­ter de se­ne­ste ti­ders skan­da­ler har over­borg­meste­ren dog skif­tet hold­ning, la­der han nu for­stå.

Ar­kiv­fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.