Er ho­ved­sta­den selv skyld i it-ka­os?

For­be­re­del­sen til Sund­heds­plat­for­men var må­ske man­gel­fuld, vi­ser en ak­tind­sigt.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - SUNDHEDSANALYSE LARS IGUM RAS­MUS­SEN SUNDHEDSREDAKTØR lars.i.ras­mus­sen@pol.dk

Idag klok­ken 8.30 an­kom­mer en de­le­ga­tion af le­den­de me­d­ar­bej­de­re fra Re­gion Ho­ved­sta­den til Land­gre­ven 4 i det in­dre Kø­ben­havn, hvor Rigs­re­vi­sio­nen hol­der til. Ste­det, hvor nid­ka­e­re me­d­ar­bej­de­re ef­ter­prø­ver, om skat­te­kro­ner i of­fent­ligt fi­nan­si­e­re­de virksomheder er an­vendt lov­ligt og ef­fek­tivt.

Her vil Fol­ke­tin­gets re­viso­rer pra­e­sen­te­re de­res skit­se til en kom­men­de un­der­sø­gel­se af det ud­ska­eld­te it-sy­stem i Re­gion Ho­ved­sta­den, Sund­heds­plat­for­men.

Det er Rigs­re­vi­sio­nen, der af egen drift har valgt at ka­ste al sin re­vi­sions­kraft ind i Sund­heds­plat­for­men. Det sker, ef­ter at den er fa­er­dig med en forun­der­sø­gel­se. Nor­malt går Rigs­re­vi­sio­nen kun vi­de­re med egent­li­ge lan­ge un­der­sø­gel­ser, hvis den ef­ter­la­des ind­tryk af, at der er ’no­get’ at kom­me ef­ter. Nu skal me­d­ar­bej­der­ne så fin­de de so­li­de sko­v­le frem og gra­ve dybt i do­ku­men­ter, bu­si­nes­sca­ses, pro­gram­pla­ner, ud­bud­s­stra­te­gi­er og stra­te­gi for im­ple­men­te­ring af Sund­heds­plat­for­men.

Rigs­re­vi­sio­nen vil ik­ke ud­ta­le sig til of­fent­lig­he­den om, hvad den vil un­der­sø­ge el­ler hvor­for. Men en ak­tind­sigt i un­der­sø­gel­sens de­sign, som Po­li­ti­ken har få­et, gi­ver et so­lidt bud på, hvor ko­de­fejl­e­ne ho­ber sig op.

Det ty­der på, at Re­gion Ho­ved­sta­den var alt for dår­ligt for­be­redt på de sto­re pro­ble­mer med mar­kan­te fald i ak­ti­vi­tet på ho­spi­ta­ler­nes af­de­lin­ger, som it-sy­ste­met med­før­te. Og at re­gio­nen var alt for dår­ligt for­be­redt på, at da­ta fra Sund­heds­plat­for­men ik­ke or­dent­ligt kun­ne over­fø­res til Land­s­pa­tien­tre­gi­ste­ret, hvor­for det i dag re­elt er umu­ligt at over­vå­ge ak­ti­vi­te­ten på de kø­ben­havn­ske ho­spi­ta­ler.

Det er nem­lig de to om­rå­der, Rigs­re­vi­sio­nen nu sa­et­ter un­der lup.

I sid­ste uge kom det frem, at søl­le 37 pro­cent af bor­ger­ne i ho­ved­sta­den med hjer­te­pro­ble­mer bli­ver un­der­søgt in­den for de lo­ve­de 30 da­ge. Mod 82 pro­cent på land­s­plan. Det kan va­e­re al­vor­ligt, i va­er­ste fald liv­stru­en­de.

Men in­gen aner re­elt, om det dårlige re­sul­tat er tegn på mas­si­ve ka­pa­ci­tets­pro­ble­mer i ho­ved­sta­den, så pa­tien­ter ik­ke bli­ver un­der­søgt og be­hand­let hur­tigt nok – og de­res ret­tig­he­der over­t­rå­dt. El­ler om de dårlige re­sul­ta­ter blot skyl­des fejl­be­ha­ef­te­de da­ta, for­di det er sva­ert at få over­ført da­ta fra Sund­heds­plat­for­men til Land­s­pa­tien­tre­gi­ste­ret.

Rigs­re­vi­sio­nen vil kun un­der­sø­ge ti­den, før Sund­heds­plat­for­men blev ind­ført på de to før­ste ho­spi­ta­ler i Her­lev og Gen­tof­te i maj 2016. Un­der­sø­gel­sen om­fat­ter alt­så ik­ke, hvad re­gio­nen si­den sy­ste­mets fød­sel har gjort for at »hånd­te­re pro­ble­mer­ne«. Rigs­re­vi­sio­nen un­der­sø­ger hel­ler ik­ke, om det var en klog be­slut­ning, at laeger i dag har er­stat­tet se­kre­ta­e­rer, når der skal re­gi­stre­res pa­tient­da­ta i it-sy­ste­met. El­ler ind­fø­rel­sen af Sund­heds­plat­for­men i Re­gion Sja­el­land se­ne­re på må­ne­den.

He­le Rigs­re­vi­sio­nens un­der­sø­gel­se går ud på at un­der­sø­ge, om Re­gion Ho­ved­sta­den gjor­de sit for­ar­bej­de godt nok. Om »Re­gion Ho­ved­sta­den for­ud for ibrug­tag­ning af Sund­heds­plat­for­men har haft en til­freds­stil­len­de ind­sats i for­hold til at sik­re, at det er mu­ligt at føl­ge ho­spi­ta­ler­nes ak­ti­vi­tet«, som der står i ak­tind­sig­ten.

Ud fra cen­tra­le pro­gram­do­ku­men­ter vil Rigs­re­vi­sio­nen un­der­sø­ge, om re­gio­nen »har iden­ti­fi­ce­ret ri­si­ci«, der kun­ne på­vir­ke ho­spi­ta­ler­nes ak­ti­vi­tet. Og om re­gio­nen har »gen­nem­ført tek­ni­ske test og bru­ger­test« for at sik­re kor­rekt re­gi­stre­ring og ind­be­ret­ning til Land­s­pa­tien­tre­gi­ste­ret.

Rigs­re­vi­sio­nen skal alt­så un­der­sø­ge, om Re­gion Ho­ved­sta­den var godt nok for­be­redt på fal­det i tem­po på ho­spi­ta­ler­ne samt det mang­len­de overblik over ak­ti­vi­tet og over­hol­del­se af kra­eft­pak­ke­for­løb, ud­red­nings­ret og mak­si­ma­le ven­te­ti­der.

Det er cen­tralt, »da der er ta­le om po­li­tisk pri­o­ri­te­re­de om­rå­der samt lov­krav«. Iføl­ge Rigs­re­vi­sio­nen bur­de re­gio­nen der­for ha­ve haft »sa­er­ligt fo­kus på at sik­re på­li­de­li­ge da­ta og mu­lig­hed for at an­ven­de da­ta«, så pa­tien­ter­nes tur gen­nem ho­ved­sta­dens ho­spi­ta­ler kun­ne over­vå­ges, og­så ef­ter det nye it-sy­stem blev ind­ført.

Fre­dag tord­ne­de sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by fra Ven­stre mod den sid­den­de re­gions­rå­ds­for­mand fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen, på grund af det mang­len­de overblik på hjer­te­o­m­rå­det: »Jeg har en klar for­vent­ning om, at Re­gion Ho­ved­sta­dens po­li­ti­ske le­del­se ta­ger hånd om det­te, uan­set om det er den le­del­se, der sid­der nu, el­ler en le­del­se, som kom­mer til ef­ter re­gions­val­get den 21.«.

Pro­ble­met er, at de fol­ke­valg­te re­gions­rå­dspo­li­ti­ke­re re­elt in­tet kan el­ler kun­ne gø­re. Des­u­den er for­man­den først valgt ind, ef­ter it-sy­ste­met blev be­slut­tet og ind­købt. For al­le ved – som og­så det af­gå­en­de man­ge­åri­ge re­gions­rå­ds­med­lem fra ho­ved­sta­den, den ra­di­ka­le Char­lot­te Fi­s­cher skrev i Po­li­ti­ken søn­dag – at det er em­bedsva­er­ket, ik­ke de fol­ke­valg­te, der re­elt sty­rer re­gio­nen/re­gio­ner­ne.

Der­for bli­ver Rigs­re­vi­sio­nens kon­klu­sion og Stats­re­viso­rer­nes ef­ter­føl­gen­de be­ret­ning til ju­ni na­e­ste år spa­en­den­de.

Var em­beds­ma­en­de­nes for­be­re­del­se for­ud for Sund­heds­plat­for­men man­gel­fuld? Er em­bedsva­er­ket der­med an­svar­li­ge for en va­e­sent­lig år­sag til de enor­me fru­stra­tio­ner, me­d­ar­bej­de­re fra ho­ved­sta­dens ho­spi­ta­ler gi­ver ud­tryk for? Og vil det i gi­vet fald få kon­se­kven­ser? Rigs­re­vi­sio­nen har i hvert fald set sig nødsa­get til en egent­lig un­der­sø­gel­se, ef­ter de først be­gynd­te at gra­ve i Sund­heds­plat­for­men.

PLAT­FORM. Rigs­re­vi­sio­nen vil nu un­der­sø­ge Re­gion Ho­ved­sta­dens for­be­re­del­se til at ind­fø­re Sund­heds­plat­for­men. Ar­kiv­fo­to: Jens Dres­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.