Det er lidt ma­er­ke­ligt at skul­le stem­me på nog­le, der var un­ge for 30 år si­den

De un­ge vil godt stem­me i Ring­kø­bing-Skjern, men de sy­nes, der er for lidt på pro­gram­met til de­res al­ders­grup­pe, og at kan­di­da­ter­ne er for gam­le. Men pyt, de rejser al­li­ge­vel.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - PER MUNCH LOU­I­SE HERRCHE SERUP (FO­TO)

Det er man­dag for­mid­dag på Ring­kjø­bing Gym­na­si­um, en rød­stens­byg­ning fra 80’er­ne. To sam­funds­fags­klas­ser i 2. g har be­søg af kom­mu­nal­di­rek­tø­ren, Jens Pe­ter He­ge­lund Jen­sen, der med po­wer­po­int for­kla­rer, at kom­mu­nal­po­li­tik ik­ke er et gu­stent magtspil som i ’Hou­se of Cards’, men et al­tru­i­stisk pro­jekt, hvor et med­lem af by­rå­det i snit bru­ger 19 ti­mer per uge på fri­vil­ligt ar­bej­de.

»Men det er og­så en stor ma­ski­ne. Hver gang je­res fora­el­dre tje­ner 100 kro­ner, ta­ger vi 25 kro­ner, som vi bru­ger på 4.300 an­sat­te«.

På tirs­dag har 280.000 nye va­el­ge­re lan­det over mu­lig­he­den for at sa­et­te de­res kryds. Po­li­ti­ken har mødt seks un­ge i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne i Ve­stjyl­land, der al­le vil stem­me. Men de sy­nes og­så, at man­ge af kan­di­da­ter­ne, der re­k­la­me­rer for sig selv på hø­bal­ler og trai­le­re langs lan­de­vej­en, glem­mer ung­dom­men.

Det må dog ik­ke få dem til at und­la­de at stem­me, me­ner kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Ring­kø­bing-Skjern med 57.000 ind­byg­ge­re. For stem­mer man en gang, så er der stor sand­syn­lig­hed for, at man og­så stem­mer 2., 3. og 4. gang.

»Det er vig­tigt at ha­ve ind­fly­del­se på de­mo­kra­ti­et, og hvis man ik­ke gør det, så har man fra­ta­get sig selv ret­ten til at brok­ke sig«.

Og der­for har kom­mu­nen brugt 217.000 kro­ner på en char­meof­fen­siv, hvor 11 rol­lemo­del­ler fra Dan­marks stør­ste kom­mu­ne må­lt på are­al an­be­fa­ler, at man stem­mer. Og så kan man jo føl­ge kom­mu­nen på Face­book.

»Er der no­gen, der er ven­ner med kom­mu­nen?«, spør­ger kom­mu­nal­di­rek­tø­ren en tavs for­sam­ling, der el­lers har travlt nok med de­res com­pu­te­re. Men li­ge den face­book­si­de var der så ik­ke no­gen, der hav­de be­søgt.

Man får de un­ges in­ter­es­se ved at re­pra­e­sen­te­re dem og ved at hø­re de­res me­nin­ger, ik­ke ved at bru­ge 200.000 kro­ner på en kom­mu­nal face­book­kampag­ne An­ders Paabøl Chri­sten­sen, 22år, kan­di­dat for Li­be­ral Al­li­an­ce

Før­ste gang er en fest

Prø­ve­valg og pa­nel­de­bat i sid­ste uge har ska­er­pet ele­ver­nes in­ter­es­se.

»Jeg sy­nes, det er rig­tigt godt, at de kom­mer her­ud og forta­el­ler. Li­ge­som når vi har kom­mu­nal­di­rek­tø­ren her­u­de. At man li­ge­som hø­rer no­get om det, så man la­e­rer no­get om det«, si­ger Mil­le Frølund Lin­dekil­de, 18 år.

Ud over det helt ba­na­le i, at det er sjovt, når man får lov at gø­re no­get for før­ste gang. Som klas­se­kam­me­ra­ten Tri­ne Isa­ger si­ger: »Jeg fyld­te 18 i au­gust, og da det gik op for mig, at jeg kun­ne stem­me, ta­enk­te jeg, hey, nu kan jeg kø­re bil, hey, nu kan jeg kom­me ind på bar, hey, nu kan jeg stem­me!«.

54 år i snit

Hen­des klas­se­kam­me­rat Nik­las Sten­toft er po­li­tisk ak­tiv i Ung­doms­rå­det, ned­sat af kom­mu­nen, han er dog kun 17 år, så han må ik­ke stem­me end­nu, men han sy­nes, de un­ge bli­ver over­set i den po­li­ti­ske pro­ces.

»Det vig­tig­ste er, at man bli­ver set som ung. Li­ge nu er der kun fo­kus på la­e­ge­hja­elp, ae­l­dreple­je, fol­ke­sko­ler, vi er et seg­ment, der ik­ke er re­pra­e­sen­te­ret. Gen­nem­snitsal­de­ren i by­rå­det er 54 år. Det er lidt ma­er­ke­ligt at skul­le stem­me på nog­le, der var un­ge for 30 år si­den, og der er ik­ke man­ge un­ge kan­di­da­ter«.

I Ung­doms­rå­det har han ar­bej­det for gø­re kom­mu­nen til et bed­re sted at bo for un­ge.

»Men pro­ble­met er selv­føl­ge­lig og­så, at der ik­ke går lang tid, fra vi er fa­er­di­ge i gym­na­si­et, før vi flyt­ter va­ek til Aar­hus el­ler Kø­ben­havn for at la­e­se, så det skal po­li­ti­ker­ne og­så ta­en­ke på. Hvis vi skal el­ske vo­res kom­mu­ne og øn­sket­a­en­ke, her vil vi ven­de til­ba­ge til, så skal det jo star­te med de un­ge, der er her«.

Vind­møl­le­vin­ger ik­ke nok

Sam­me afi­ten på Spil­le­ste­det Ge­ne­ra­tor i Ring­kø­bing er der de­bat­mø­de med al­le par­ti­er, ar­ran­ge­ret af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern, og al­le sto­le bli­ver bå­ret frem, men al­li­ge­vel må man­ge stå.

Her er og­så en af de un­ge kan­di­da­ter, 22-åri­ge An­ders Paabøl Chri­sten­sen, der stil­ler op for Li­be­ral Al­li­an­ce. Han er født og op­vok­set i Hvi­de San­de, hav­ne­by­en ud mod Vester­ha­vet, hvor der ik­ke blandt hans kam­me­ra­ter var stor po­li­tisk in­ter­es­se.

»Man får de un­ges in­ter­es­se ved at re­pra­e­sen­te­re dem og ved at hø­re de­res me­nin­ger, ik­ke ved at bru­ge 200.000 kro­ner på en kom­mu­nal face­book­kampag­ne«, si­ger An­ders Paabøl Chri­sten­sen. In­de i sa­len

SKIBSSMEDENE. »Jeg stem­te rødt før­ste gang, for­di jeg men­te, det vil­le va­e­re mest hja­elp­somt for mig som la­er­ling, rød front og alt det der.

Men el­lers er jeg ik­ke ut­ro­ligt po­li­tisk en­ga­ge­ret. Min stem­me går til dem, der kan gø­re mest for li­vet her på hav­nen«, si­ger As­mus Pe­ter­sen (tv.), der ar­bej­der sam­men med Da­ni­el Fjord­s­i­de Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.