FAKTA

Så man­ge un­ge stem­mer

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Per.munch@pol.dk

er ’de voks­ne’ po­li­ti­ke­re og spids­kan­di­da­ter, mod­ne ma­end og en­kel­te kvin­der, ved at ind­ta­ge de­res plad­ser, mens den un­ge kan­di­dat pa­ent må ven­te på sin tur.

An­ders Paabøl Chri­sten­sen reg­ner og­så selv med at rej­se fra eg­nen for at la­e­se statskund­skab. Men han vil ger­ne ven­de til­ba­ge til sin kom­mu­ne.

»Jeg har en ka­er­lig­hed til na­tu­ren her og for­e­nings­li­vet, men vi må sik­re, at der er no­get at ven­de til­ba­ge til, når man har va­e­ret ude og stu­de­re. Det er ik­ke nok at få lov at sam­le vind­møl­le­vin­ger på Vest­as«.

Søgus og ma­ler­dunst

Tirs­dag for­mid­dag på hav­nen i Hvi­de San­de er der travlhed i bu­gen på det stol­te skib ’Sa­jo­ni’, og­så kendt som ny­byg­ning 319.

Hvi­de San­de Skibs­sme­die har en ung svend og en la­er­ling gå­en­de, der ar­bej­der i mo­to­ren, la­ver rør, hy­draulik og vvs i det nye skib, der lug­ter tungt af ma­ling.

»For mig er det vig­tig­ste nok no­get med lo­kal­mil­jø og med bør­ne­pas­ning. Jeg har en dat­ter på tre en halv må­ned«, for­kla­rer Da­ni­el Fjord­s­i­de Chri­sten­sen, 22 år og ud­la­ert svend.

Han har tid­li­ge­re va­e­ret med­lem af DSU, So­ci­al­de­mo­kra­tiets ung­doms­af­de­ling, den­gang de ka­em­pe­de for ung­doms­bo­li­ger og la­e­re­plad­ser. For­ven­ter du at stem­me til kom­mu­na­log re­gions­valg 21. novem­ber?

42 pro­cent un­der 25 år sva­rer ’helt sik­kert’. Spør­ger man he­le be­folk­nin­gen, ga­el­der det 62 pro­cent, og for 65-74 år ga­el­der det 82 pro­cent.

29 pro­cent un­der 25 år sva­rer ’sand­syn­lig­vis’. Spør­ger man he­le be­folk­nin­gen, ga­el­der det 22 pro­cent, og for 65-74 år ga­el­der det 13 pro­cent.

Kil­de: YouGov for Mo­men­tum (KL’s nyheds­brev), in­ter­net­ba­se­ret un­der­sø­gel­se blandt re­pra­e­sen­ta­tivt ud­snit af be­folk­nin­gen.

»Men da de drop­pe­de Ve­stjyl­land og ung­doms­po­li­tik­ken, steg jeg af«.

Hans kol­le­ga As­mus Pe­ter­sen, 22 år og la­er­ling, har stemt en gang tid­li­ge­re.

»Jeg stem­te rødt før­ste gang, for­di jeg men­te, det vil­le va­e­re mest hja­elp­somt for mig som la­er­ling, rød front og alt det der. Men el­lers er jeg ik­ke ut­ro­ligt po­li­tisk en­ga­ge­ret. Min stem­me går den­ne gang til dem, der kan gø­re mest for li­vet her på hav­nen«.

As­mus Pe­ter­sen kun­ne godt ta­en­ke sig, at po­li­ti­ker­ne sør­ge­de for, at der ske­te lidt me­re for de un­ge. »Så det he­le ik­ke dør ud og bli­ver til no­get med pen­sio­ni­ster. Det ga­el­der al­le ud­kants­by­er«.

Men når det er sagt, så er han, li­ge­som gym­na­sie­e­le­ver­ne og den un­ge po­li­ti­ker, på vej va­ek ved først­kom­men­de lej­lig­hed.

»In­gen tvivl om, at jeg flyt­ter til en stor­by, når jeg er ud­la­ert. Selv om jeg ik­ke li­ge har styr på, hvor det skal va­e­re. Det af­ha­en­ger lidt af job­mu­lig­he­der­ne«.

GYM­NA­SIE­E­LE­VER­NE. »Jeg fyld­te 18 i au­gust, og da det gik op for mig, at jeg kun­ne stem­me, ta­enk­te jeg, hey, nu kan jeg kø­re bil, hey, nu kan jeg kom­me ind på bar, hey, nu kan jeg stem­me!«, si­ger Tri­ne Isa­ger, der står for­an Mil­le Frølund Lin­dekil­de og Nik­las Sten­toft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.