Kø­ben­havn: 60.000 voks­ne bor i bo­li­ger, der klem­mer over skul­de­ren

Fle­re kø­ben­hav­ne­re må ryk­ke sam­men for at få råd til hus­lej­en i en ho­ved­stad, der i sti­gen­de grad be­fol­kes af velstil­le­de bor­ge­re.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - MI­CHA­EL OL­SEN FLEM­M­ING CHRISTIANSEN mi­cha­el.ol­sen@pol.dk

Det kun­ne lig­ne et boom i kø­ben­hav­ne­rens lyst til at flyt­te sam­men i so­ci­a­le kol­lek­ti­ver. I pe­ri­o­den fra 2007 til 2015 er an­de­len af voks­ne kø­ben­hav­ne­re, som de­ler bo­lig med an­dre voks­ne kø­ben­hav­ne­re, na­e­sten for­doblet. Fra et sted mel­lem 6 og 10 pro­cent i 2007 til et sted me­lem 10og 16 pro­cent i 2015, hvil­ket sva­rer til mel­lem 60.000 og 90.000 voks­ne kø­ben­hav­ne­re.

Men selv om grup­pen og­så ta­el­ler en god flok stu­de­ren­de, er langt de fle­ste ’kol­lek­ti­vi­ster’ dre­vet sam­men af nød.

De har slet ik­ke råd til at kø­be en af de man­ge nye bo­li­ger, der sky­der op på den dy­re kø­ben­havn­ske muld. Og de ta­ber og­så kam­pen om de ’gam­le’ bo­li­ger i den ek­si­ste­ren­de bo­lig­mas­se, der bli­ver le­di­ge, for­di be­bo­er­ne er flyt­tet over i no­get af det nye.

Bo­lig­mar­ked med so­ci­al slag­si­de

Der­for må sta­dig fle­re fat­ti­ge kø­ben­hav­ne­re de­le køk­ken og bad med an­dre fat­ti­ge kø­ben­hav­ne­re, med­min­dre de ryk­ker telt­pa­e­le­ne op og fin­der en bil­li­ge­re bo­lig et sted i provin­sen.

Det er kon­klu­sio­nen i en ny og op­sigtsva­ek­ken­de rap­port fra Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut, der teg­ner bil­le­det af et kø­ben­havnsk bo­lig­mar­ked med kraf­tig so­ci­al slag­si­de.

»Det om­fat­ten­de ny­byg­ge­ri i Kø­ben­havn er først og frem­mest kom­met de velstil­le­de til go­de. Ef­fek­ten for de la­ve­ste ind­kom­ster har va­e­ret me­get lil­le. Og de man­ge nye bo­li­ger ska­ber ik­ke den øn­ske­de op­ryk­ning i bo­lig­mas­sen. For bå­de nye og gam­le bo­li­ger bli­ver i vid ud­stra­ek­ning over­ta­get af de man­ge til­flyt­te­re – og af de velstil­le­de ind­komst­grup­per blandt kø­ben­hav­ner­ne«, si­ger un­der­sø­gel­sens for­fat­ter, ad­jun­ge­ret pro­fes­sor Hans Skif­ter An­der­sen og til­fø­jer:

»Selv de bil­li­ge al­me­ne bo­li­ger har en ten­dens til at lan­de hos mel­le­mind­kom­ster­ne, ik­ke lavind­kom­ster­ne«.

Hans Skif­ter An­der­sen for­kla­rer blandt an­det ud­vik­lin­gen med en kraf­tig op­brems­ning i an­tal­let af kø­ben­hav­ne­re, der flyt­te­de ud af by­en ef­ter fi­nanskri­sen.

På grund af den øko­no­mi­ske usik­ker­hed flyt­te­de de un­ge fa­mi­li­er ik­ke i sam­me om­fang som tid­li­ge­re ud af Kø­ben­havn for at kø­be et par­cel­hus i provin­sen. »Hi­sto­risk har den al­min­de­li­ge me­ka­nis­me va­e­ret den, at der kom­mer en mas­se stu­de­ren­de til by­en, som så flyt­ter ud igen, når de stif­ter fa­mi­lie. Men den me­ka­nis­me gik me­re el­ler min­dre i stå, da fi­nanskri­sen sat­te ind, og den er først nu ved at kom­me i gang igen. Det si­ger sig selv, at når strøm­men af til­flyt­te­re ik­ke bli­ver ni­vel­le­ret af en strøm af ud­flyt­te­re, så går det galt«, si­ger Hans Skif­ter An­der­sen.

Iføl­ge tal fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne er by­en si­den 2005 vok­set med 100.000 ind­byg­ge­re, og den for­ven­tes at vok­se med yder­li­ge­re 10.000 bor­ge­re om året.

Over­borg­me­ster: Ik­ke godt nok

Der­for er an­tal­let af ny­op­før­te bo­li­ger i Kø­ben­havn det hø­je­ste si­den An­den Ver­denskrig.

Ale­ne i 2016 blev der fa­er­dig­gjort 4.300 nye bo­li­ger. Men det er alt­så ik­ke de la­ve­ste ind­kom­ster, der flyt­ter ind i dem.

Mel­lem 55 og 70 pro­cent af de kø­ben­hav­ne­re, der kan be­teg­nes som fat­ti­ge, de­ler i dag bo­lig med an­dre, bor i bo­li­ger uden eget køk­ken el­ler i over­be­fol­ke­de bo­li­ger.

Og det er kun 4 pro­cent af de voks­ne, der måt­te le­ve un­der dårlige bo­lig­for­hold i 2007, som frem til 2015 har for­bed­ret de­res bo­lig­si­tu­a­tion på grund af det om­fat­ten­de ny­byg­ge­ri og den ef­ter­føl­gen­de ro­ke­ring i bo­lig­mas­sen, vi­ser den nye rap­port.

El­ler sagt på en an­den må­de: Kun 2.700 af de kø­ben­hav­ne­re, der le­ve­de un­der dårlige bo­lig­for­hold til­ba­ge i 2007, har få­et en bed­re bo­lig i 2015. Og det selv om der i pe­ri­o­den er byg­get 8.300 nye bo­li­ger i ho­ved­sta­den.

Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen er glad for, at 2.700 men­ne­sker trods alt har få­et bed­re bo­lig­for­hold i de år, hvor by­ens bo­lig­mas­se er ble­vet ud­byg­get.

Men han er­ken­der og­så, at det ik­ke har bat­tet nok for bor­ge­re med de min­dre ind­ta­eg­ter:

»Det er klart, at som so­ci­al­de­mo­krat øn­sker jeg en stør­re mo­bi­li­tet. Rap­por­ten vi­ser jo net­op, hvor ka­em­pe­stort et be­hov vi har for 25-pro­cents reg­len, alt­så den re­gel, der be­ty­der, at vi nu kan kra­e­ve, at hver fjer­de nye lej­lig­hed i Kø­ben­havn er al­men«, si­ger han.

»Den re­gel er re­la­tivt ny og er ik­ke slå­et igen­nem i bo­lig­mar­ke­det end­nu. Der­for er vir­ke­lig­he­den, at vi i rig­tig man­ge år ik­ke har få­et nye al­me­ne bo­li­ger – alt­så bo­li­ger, som kan be­ta­les af al­min­de­li­ge ind­kom­ster og bru­ges af den bo­ligso­ci­a­le an­vis­ning«.

Over­borg­meste­ren af­vi­ser, at der ge­ne­relt ik­ke er plads til men­ne­sker med en lav ind­komst i Kø­ben­havn.

»Vi har i for­vej­en 20.000 bo­li­ger, som er me­get bil­li­ge – de ko­ster un­der 5.000 kro­ner om må­ne­den. Og frem til 2027 ag­ter vi

Selv de bil­li­ge al­me­ne bo­li­ger har en ten­dens til at lan­de hos mel­le­mind­kom­ster­ne, ik­ke lavind­kom­ster­ne Hans Skif­ter An­der­sen, Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut

at byg­ge 40.000-45.000 nye bo­li­ger, hvoraf de 10.000 er al­me­ne, og hvor hus­lej­en er ty­pisk 40 pro­cent un­der mar­keds­hus­lej­en på det pri­va­te mar­ked«, på­pe­ger Frank Jen­sen.

Men det kra­e­ver en langt me­re må­l­ret­tet ind­sats, hvis Kø­ben­havn og­så skal va­e­re en by for de la­ve­re ind­kom­ster, me­ner Curt Li­lie­gre­en, di­rek­tør for Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter.

Det skyl­des blandt an­det, at det er for sva­ert at få kom­mu­nens god­ken­del­se til at byg­ge små og bil­li­ge bo­li­ger i ho­ved­sta­den. Og bed­re bli­ver det ik­ke med re­ge­rin­gens be­slut­ning om at gø­re det end­nu me­re at­trak­tivt at le­je pri­vat­bo­li­gen ud via tje­ne­ster som Airb­nb, me­ner Li­lie­gre­en.

»Det vil va­e­re med til at fast­hol­de de hø­je bo­lig­pri­ser og gø­re det end­nu me­re van­ske­ligt at fin­de en hus­le­je, der kan be­ta­les med en be­ske­den ind­komst. Det sam­me har vi i en ra­ek­ke an­dre stor­by­er ver­den over«, si­ger han.

DYRT. Ny­byg­ge­ri­et slår al­le re­kor­der i Kø­ben­havn, men det er kun de velstil­le­de kø­ben­hav­ne­re og til­flyt­te­re, der har råd til de dy­re kva­drat­me­ter. Fo­to: Ja­cob Ehr­ba­hn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.