Det kni­ber med at fin­de snor til re­ge­rin­gens er­hvervs­pak­ke

S og SF kri­ti­se­rer re­ge­rin­gen for af­ta­le­brud. Fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ri­si­ke­rer at mang­le fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner, som skal fin­des an­dre ste­der.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - AN­DERS BAEKSGAARD MOR­TEN SKAERBAEK an­ders.baeksgaard@pol.dk mor­ten.skaerbaek@pol.dk

Re­ge­rin­gen ri­si­ke­rer at mang­le mil­li­o­ner af kro­ner til at be­ta­le for sin nye er­hvervs­pak­ke, som der­for skal ta­ges fra end­nu ukend­te fi­nan­si­e­rings­kil­der.

På pa­pi­ret vil re­ge­rin­gen hen­te 870 mil­li­o­ner kro­ner ved at ta­ge pen­ge fra beska­ef­ti­gel­ses­ind­sat­sen i kom­mu­ner­ne. Kon­kret vil man aen­dre reg­ler­ne, så »stats­re­fu­sio­nen af­skaf­fes og fi­nan­si­e­rings­ansva­ret over­la­des fuldt ud til kom­mu­ner­ne«.

Men en stor del af den ma­nøv­re kan re­ge­rin­gen slet ik­ke la­ve, før So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har sagt ja.

Det skyl­des, at par­ti­et er med i det for­lig, hvor pen­ge­ne skal fin­des. I So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vil man i »ud­gangs­punk­tet« ik­ke blåstemp­le reg­nin­gen og stik­ker der­med en ka­ep halvvejs ind i fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­ans Jen­sens hjul.

»Hvis der er ta­le om skjult om­for­de­ling, hvor vel­stå­en­de kom­mu­ner i Nord­s­ja­el­land kom­mer til at bli­ve be­gun­sti­get på be­kost­ning af kom­mu­ner, som har man­ge ar­bejds­lø­se, så til­la­der vi os på for­hånd at va­e­re me­get skep­ti­ske«, si­ger So­ci­al­de­mo­kra­tiets fi­nansord­fø­rer, Ben­ny En­gel­bre­cht, og til­fø­jer, at der des­u­den er en tra­di­tion på Chri­sti­ans­borg for, at de par­ti­er, der er med til at fin­de pen­ge, og­så er med til at ud­mønte dem.

»Det er en god tra­di­tion, som jo ik­ke er det, re­ge­rin­gen la­eg­ger op til her. Men vi kom­mer, hvis re­ge­rin­gen be­der os om at kig­ge for­bi«, ly­der det fra En­gel­bre­cht.

Kun pro­blem til 2019

Re­ge­rin­gen er­ken­der, at man har et pro­blem på det punkt. Men pro­ble­met ek­si­ste­rer kun frem til 2019 og ta­el­ler der­for ale­ne et par hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner, slår fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen fast.

»Ben­ny En­gel­bre­cht har for­melt set ret i, at der er to hjør­ner af det om­rå­de, der er for­ligs­belagt. Hvis de to hjør­ner ik­ke er med, så re­du­ce­res prove­nu­et en smu­le, og det må vi så fin­de i det rå­de­rum, der er re­ste­ren­de, el­ler ved an­dre fi­nan­si­e­rings­kil­der«, si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

På spørgs­må­let, om re­ge­rin­gen skal fin­de 870 mil­li­o­ner et an­det sted, sva­rer fi­nans­mi­ni­ste­ren:

»Nej, det er om­kring en tred­je­del af be­lø­bet, der kom­mer fra for­ligs­belag­te om­rå­der«.

Re­ge­rin­gen fik bå­de de ra­di­ka­le og DF med i er­hvervs­pak­ken, der lan­de­de søn­dag af­ten.

Der­med lyk­ke­des det re­ge­rin­gen at stik­ke en ki­le ind i S-DF-al­li­an­cen. I rød blok er bøl­ger­ne gå­et højt, for­di sa­er­ligt SF og En­heds­li­sten har va­e­ret skuf­fe­de over, at Ra­di­ka­le Ven­stre iføl­ge dem har gi­vet køb på den grøn­ne po­li­tik ved at let­te af­gif­ter på mil­jøska­de­li­ge stof­fer.

SF: Af­ta­le­brud

Og­så fra SF er der knub­be­de ord ret­tet mod re­ge­rin­gen.

Er­hvervs­pak­ken sa­en­ker el­var­me­af­gif­ten, hvil­ket del­vis er fi­nan­si­e­ret af den så­kald­te grøn­ne kli­ma­pul­je, som SF var med til at af­ta­le i for­bin­del­se med af­ta­len om af­skaf­fel­sen af PSO-af­gif­ten.

Mid­ler­ne fra den pul­je ud­gør 96,5 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 og 179,7 mil­li­o­ner kro­ner i 2020.

Par­ti­er­ne gav her hin­an­den hånd på, at over­skud­det bru­ges på pro­jek­ter, som al­ler er eni­ge om, men re­ge­rin­gen bru­ger nu pen­ge­ne på pro­jek­ter, som SF ik­ke har haft ind­fly­del­se på.

SF’s par­ti­for­mand, Pia Ol­sen Dyhr, me­ner der­for, der vil va­e­re ta­le om af­ta­le­brud.

»Pulj­en skal vi al­le va­e­re eni­ge om, hvad skal bru­ges til, og der­for har SF den af­gø­ren­de stem­me«.

Men det er vel og­så et grønt ini­ti­a­tiv at sa­en­ke el­var­me­af­gif­ten?

»Ja, og jeg har slet ik­ke no­get som helst imod at sa­en­ke af­gif­ten på el­var­me. Det har SF fo­re­slå­et rig­tig man­ge gan­ge. Vi vil bare ger­ne ha­ve, at man kig­ger på de her af­gif­ter sam­let set, og der har ide­en va­e­ret at øge den på bio­mas­se, for­di bio­mas­se er no­get af det, der foru­re­ner al­ler­mest, og så i ste­det sa­en­ke den på el – så man ser det i sam­men­ha­eng«.

I Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et min­der mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen SF’s front­kvin­de om, at PSO-af­ta­len ik­ke er et for­lig, og re­ge­rin­gen har der­med ju­ra­en på sin si­de, uan­set hvad man har gi­vet hånd på.

In­gen ve­to

»Det er pud­sigt, at al­le er eni­ge om, at det vil va­e­re et af de mest ef­fek­ti­ve skridt til at la­ve grøn om­stil­ling, og så sy­nes SF, at det skal man ik­ke bru­ge pen­ge­ne til. Det for­står jeg sim­pelt­hen ik­ke. Jeg for­står ik­ke, man vil ta­ge den grøn­ne om­stil­ling som gid­sel i en sur­hed«, si­ger Kri­sti­an Jen­sen og til­fø­jer:

»Nu har vi en ret bred kreds af par­ti­er, som ud­gør de fle­ste af af­ta­le­par­ti­er­ne bag af­skaf­fel­sen af PSO’en, der si­ger, at det er det her, vi skal bru­ge det til. Det bør Pia Ol­sen Dyhr og­så lyt­te til«, si­ger Kri­sti­an Jen­sen og fort­sa­et­ter: »Hvis der ligger en stem­me­af­ta­le, så er der ik­ke no­gen af par­ti­er­ne, der har ve­to på om­rå­det. Vi hå­ber sta­dig, vi bli­ver eni­ge om en ud­mønt­ning«, si­ger Kri­sti­an Jen­sen.

Pulj­en skal vi al­le va­e­re eni­ge om, hvad skal bru­ges til, og der­for har SF den af­gø­ren­de stem­me,

Pia Ol­sen Dyhr, par­ti­for­mand SF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.