Dan­ske sol­da­ter så vold mod IS-fan­ge

Ja­e­ger­sol­da­ter ind­be­ret­ter »stenkast, skal­ler, stød og slag« mod fan­ge. Dan­mark har be­slut­tet at sen­de 30 sol­da­ter ek­stra til kam­pen mod Is­la­misk Stat i Irak.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - FREDERIKS BUHL KRISTENSEN JA­COB SVEND­SEN fre­de­rik.buhl.kristensen@pol.dk ja­cob svend­sen@pol.dk tho­mas.flensburg@pol.dk

Sol­da­ter fra ja­e­ger­kor­p­sets Task For­ce 61 i Irak har over­va­e­ret grov mis­hand­ling af en til­fan­ge­ta­get IS-kri­ger i gra­en­se­om­rå­det mel­lem Irak og Sy­ri­en. Ja­e­ger­sol­da­ter­ne kun­ne ik­ke selv stand­se mis­hand­lin­gen, men har ind­be­ret­tet den til det dan­ske for­svar, der har ori­en­te­ret den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion mod Is­la­misk Stat. Det er ik­ke op­lyst, om den for­mode­de IS-kri­ger over­le­ve­de mis­hand­lin­gen. Det er før­ste gang, dan­ske styr­ker i kam­pen mod Is­la­misk Stat di­rek­te over­va­e­rer mis­hand­ling af IS-kri­ge­re.

For­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) ori­en­te­re­de Fol­ke­tin­gets Uden­rigs­po­li­ti­ske Na­evn om sa­gen på et mø­de i går, hvor han og­så fik støt­te til at ud­vi­de det dan­ske mi­li­ta­e­re bi­drag i Irak med yder­li­ge­re 30 sol­da­ter, sund­heds­fag­ligt per­so­na­le, der skal dri­ve et felt­ho­spi­tal, og et C-130 Hercu­les-trans­port­fly. »Vi kun­ne ik­ke iden­ti­fi­ce­re, hvad det var for nog­le styr­ker, der gjor­de det, for det var nog­le af­fi­li­e­re­de styr­ker. Det var ik­ke den iraki­ske ha­er, og det var selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke den al-Fu­rat-bri­ga­de, som vi hja­el­per«.

Dan­ske sol­da­ter har hand­le- og mel­depligt, hvis de over­va­e­rer, at en­he­der fra de­res al­li­e­re­de sam­ar­bejds­part­ne­re over­tra­e­der kri­gens love. Hvis det er mu­ligt – og ik­ke brin­ger sol­da­ter­ne selv i fa­re – skal mis­hand­lin­gen stand­s­es. Hvis det ik­ke er mu­ligt, skal sol­da­ter­ne mel­de vi­de­re i sy­ste­met, at der har va­e­ret til­fa­el­de af over­tra­e­del­se af kri­gens love.

Iføl­ge det op­ly­ste ske­te mis­hand­lin­gen for ny­lig i en kamp­si­tu­a­tion i na­er­he­den af by­en Al-Qaim på den irakisk-sy­ri­ske gra­en­se, by­en blev be­fri­et i sid­ste uge. Ja­e­ger­kor­p­set, der tra­e­ner og rå­d­gi­ver den iraki­ske Ali al-Fu­rat-bri­ga­de, var selv in­vol­ve­ret i ild­kam­pe og støt­te­de de iraki­ske sam­ar­bejds­part­ne­re i kam­pen, da de ob­ser­ve­re­de mis­hand­lin­gen.

I en pres­se­med­del­el­se fra Va­erns­fa­el­les For­svarskom­man­do (VFK) skri­ver for­sva­ret blandt an­det, at »De dan­ske sol­da­ter ob­ser­ve­re­de, at en til­fan­ge­ta­gen Isil-kri­ger blev ført gen­nem by­en af en grup­pe me­ni­ge sol­da­ter fra den iraki­ske ha­er. Han blev i den for­bin­del­se til­delt stenkast, skal­ler, stød og slag med ge­va­er«.

Iføl­ge VFK »var det ik­ke mu­ligt for de dan­ske sol­da­ter at stand­se over­gre­be­ne el­ler gri­be ind af hen­syn til ope­ra­tio­nen, de­res egen og Ali Al-Fu­rat-sol­da­ter­nes sik­ker­hed«.

Mis­hand­lin­gen blev ik­ke be­gå­et af den en­hed, som dan­sker­ne sam­ar­bej­der med, men for­ment­lig af en­he­der fra den re­gu­la­e­re iraki­ske ha­er, som dan­sker­ne og­så i pe­ri­o­der tra­e­ner og un­der­vi­ser i kri­gens love. I alt er over 9.000 sol­da­ter, po­li­ti­folk og sunni­mi­lit­ser ble­vet tra­e­net af dan­ske sol­da­ter gen­nem de se­ne­ste to år. Det var ik­ke mu­ligt for ja­e­ger­sol­da­ter­ne at se, om der kun­ne va­e­re nog­le af dis­se sol­da­ter, der delt­og i mis­hand­lin­gen.

Dan­mark har al­le­re­de om­kring 150 sol­da­ter ud­sta­tio­ne­ret på al-Asad-ba­sen i Irak, hvor de blandt an­det bi­dra­ger med tra­e­ning af iraki­ske sol­da­ter og ra­da­rover­våg­ning. Et fler­tal i Fol­ke­tin­get er enig om at sen­de yder­li­ge­re 30 dan­ske sol­da­ter til al-Asad-ba­sen i Irak i kam­pen mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat.

»Vi har søgt op­bak­ning til yder­li­ge­re at kun­ne bi­dra­ge til kam­pen mod Isil i Irak«, si­ger uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) ef­ter mø­det i Uden­rigs­po­li­tisk Na­evn. Be­slut­nin­gen kom­mer ef­ter en an­mod­ning fra den ame­ri­kan­ske re­ge­ring om at få fle­re trop­per til det, man me­ner, er de af­gø­ren­de kam­pe mod Is­la­misk Stat.

Al-Qaim, hvor epi­so­den med mis­hand­lin­gen fandt sted, er i dag un­der kon­trol af den iraki­ske ha­er. I Irak er det nu kun by­en Rawa med om­kring 20.000 ind­byg­ge­re, som Is­la­misk Stat har kon­trol med. Re­ge­rin­gen i Bag­dad har ind­ledt en of­fen­siv for og­så at be­fri Rawa. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få op­lyst, om ja­e­ger­sol­da­ter­ne og de­res part­ne­ren­hed og­så del­ta­ger i be­fri­el­sen af Rawa, men den dan­ske styr­ke er fort­sat i fel­ten iføl­ge Po­li­ti­kens kil­der. af­kast ved at drop­pe to­baksak­tier­ne på om­kring en pro­cent.

Der er del­te me­nin­ger om, hvor­vidt pen­sions­sel­ska­ber­nes af­kast be­hø­ver at li­de un­der et fra­valg af to­baksak­tier. Kas­per Bil­ly Ja­cob­sen er po­r­te­føl­je­for­val­ter hos den dansk-grund­lag­te in­ter­na­tio­na­le in­ve­ste­rings­fond Spa­rin­vest, hvis eti­ske – og to­baksak­tie­lø­se – fond Spa­rin­vest Et­hi­cal Glo­bal Va­lue har kla­ret sig bed­re end de nor­ma­le fon­de si­den 2008. Han vur­de­rer ik­ke, at det rent prak­tisk vil vol­de stør­re pro­ble­mer for de dan­ske pen­sions­kas­ser helt at drop­pe to­baksak­tier:

»Det er selv­føl­ge­lig mu­ligt at scre­e­ne to­baksak­tier ud, men det er helt op til de giv­ne in­ve­ste­rings­ram­mer«, si­ger han.

Smidt ud af etisk net­va­erk

I ok­to­ber blev to­bak­sin­du­stri­en smidt ud af FN’s net­va­erk for sam­funds­ansvar­li­ge virksomheder. Det eti­ske virk­som­heds­netva­erk Glo­bal Com­pa­ct si­destil­ler nu frem­stil­ling af to­baks­pro­duk­ter med »atom­vå­ben og ke­mi­ske el­ler bi­o­lo­gi­ske vå­ben« – og an­ser det der­med for uet­isk at tje­ne pen­ge på dem.

Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se har tid­li­ge­re her i Po­li­ti­ken kri­ti­se­ret pen­sions­kas­ser­ne for at in­ve­ste­re i to­bak­sin­du­stri­en – og at Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­ses eg­ne me­d­ar­bej­de­re gen­nem PFA og­så har med­vir­ket til in­ve­ste­ring i to­bak, har va­e­ret en sa­er­lig torn i øjet på or­ga­ni­sa­tio­nen. At godt halv­de­len i Po­li­ti­kens un­der­sø­gel­se sva­rer, at de ger­ne vil gå glip af et af­kast på op til 2 pro­cent mod at und­gå to­baksak­tier, be­trag­ter Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se som en suc­ces:

»I be­tragt­ning af, at det ene­ste, der er skre­vet om det her, er et par ar­tik­ler i Po­li­ti­ken, så er det godt gå­et«, si­ger Ni­els Them Kja­er, som er pro­jek­t­chef for to­baks­fore­byg­gel­se. Han vur­de­rer, at det gi­ver et klart sig­nal til pen­sions­kas­ser­ne: »Det vi­ser, at der er et stort mar­ked for eti­ske in­ve­ste­rin­ger, når halv­de­len af kun­der­ne er pa­ra­te til at skif­te. De bør ha­ve mu­lig­hed for at va­el­ge to­baksak­tier­ne fra«.

TRA­E­NING. Dan­ske sol­da­ter har tra­e­net den så­kald­te al-Fu­rat­bri­ga­de. Bri­ga­den var ik­ke in­vol­ve­ret i en sag om mis­hand­ling af en fan­ge, si­ger for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V). Ar­kiv­fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.