Hver an­den er vil­lig til at gå ned i pen­sion for at und­gå in­ve­ste­rin­ger i to­baksak­tier

Men den an­den halv­del af frem­ti­dens pen­sio­ni­ster vil ny­de de­res oti­um med pen­ge fra to­baksak­tier­ne.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - HELENE NAV­NE THO­MAS FLENSBURG

Na­e­sten hver an­den pen­sions­op­spa­rer er klar til at sla­ek­ke en smu­le på le­ve­stan­dar­den som pen­sio­nist, hvis de kan slip­pe for to­baksak­tier på de­res pen­sions­kon­to.

Den an­den halv­del af pen­sions­op­spa­rer­ne har ik­ke no­get pro­blem med, at pen­sions­pen­ge­ne kom­mer fra in­ve­ste­rin­ger i to­bak­sin­du­stri­en.

Den spal­te­de hold­ning til to­baksak­tier gen­ken­der de pen­sions­sel­ska­ber, som Po­li­ti­ken har talt med.

Pa­e­da­go­ger­nes Pen­sions­kas­se (PBU) har to­baksak­tier for om­kring en halv pro­cent af de­res sam­le­de po­r­te­føl­je på 70 mil­li­ar­der kro­ner, op­ly­ser sel­ska­bet.

»Vi op­le­ver, at vo­res pa­e­da­go­ger går me­get op i, at de­res pen­ge in­ve­ste­res an­svar­ligt. Vi har en lø­ben­de di­a­log om, hvor­dan vi ud­le­ver det­te, og her har pa­e­da­go­ger­ne isa­er lagt va­egt på, at vi be­ka­em­per bør­ne­ar­bej­de, kon­tro­ver­si­el­le vå­ben, skat­te­und­dra­gel­se og kna­eg­tel­se af fag­for­e­nings­ret­tig­he­der«, forta­el­ler ud­vik­lings­di­rek­tør Jan Ka­e­raa Ras­mus­sen fra PBU, der ge­ne­relt er »til­ba­ge­hol­den­de« med at skil­le sig af med ak­tier, hvis de er util­fred­se med et fir­ma.

»Vi er en ak­tiv og kri­tisk in­ve­stor, så vi har sam­men med an­dre pen­sions­sel­ska­ber og­så en kri­tisk di­a­log med to­bak­sin­du­stri­en. Blandt an­det går vi op mod ag­gres­siv mar­keds­fø­ring i ulan­de. Der­u­d­over op­for­drer vi to­bak­sin­du­stri­en til at fo­ku­se­re de­res for­ret­nings­mo­del­ler på at ud­vik­le sta­dig min­dre sund­heds­ska­de­li­ge pro­duk­ter som for ek­sem­pel e-ci­ga­ret­ter«, si­ger Jan Ka­e­raa Ras­mus­sen.

Et af lan­dets stør­ste pen­sions­sel­ska­ber, PFA, har for godt en mil­li­ard kro­ner to­baksak­tier.

»Vi op­le­ver, at der er me­get for­skel­li­ge hold­nin­ger til to­bak, som for no­gen er en pri­vat sag og et ny­del­ses­pro­dukt, mens det hos an­dre op­fat­tes som no­get ska­den­de og ne­ga­tivt. Og så er der dem, der en­ga­ge­rer sig me­get i, hvor­dan de­res pen­sion in­ve­ste­res, mens an­dre en­ga­ge­rer sig mini­malt. Nog­le har sta­er­ke hold­nin­ger til to­bak, og an­dre går mest op i at få hø­jest mu­ligt af­kast«, forta­el­ler kon­cer­n­fi­nans­di­rek­tør An­ders Dam­gaard fra PFA, der har valgt at imø­de­kom­me kun­der­nes del­te hold­nin­ger til to­bak:

»Vi har i før­ste om­gang be­slut­tet at til­by­de kun­der, som ik­ke øn­sker at in­ve­ste­re i to­bak, at de kan in­ve­ste­re de­res op­spa­ring i en ak­tie­fond, der helt eks­klu­de­rer to­bak. På den må­de kan de ak­tivt gå ind og fra­va­el­ge, at de­res pen­sion in­ve­ste­res i to­bak«, for­kla­rer An­ders Dam­gaard, der op­ly­ser, at fon­den åb­ner fra års­skif­tet.

PKA pen­sion valg­te to­baksak­tier fra for ti år si­den, og in­ve­ste­rings­di­rek­tør Mi­cha­el Nel­le­mann Pe­der­sen har tid­li­ge­re for­talt Po­li­ti­ken, at han me­ner, at det at drop­pe to­baksak­tier­ne »ik­ke vil fø­re til tab for med­lem­mer­ne på sigt«.

Lov­krav om at sik­re af­kast

I Pen­sionDan­mark, der er pen­sions­sel­skab for 3F’ere, er di­rek­tør Jens-Chri­sti­an Stou­gaard godt klar over, at »pen­sions­op­spa­re­re ser for­skel­ligt på den her ty­pe em­ner«. Han sår tvivl om pra­e­mis­sen for Me­ga­fons spørgs­mål om at ac­cep­te­re en la­ve­re pen­sion mod at und­gå to­baksak­tier. Det stri­der iføl­ge ham mod plig­ten til at sø­ge det hø­jest mu­li­ge af­kast til spa­rer­ne.

»Vi skal gi­ve kun­der­ne det bedst mu­li­ge af­kast. Det gør vi med la­ve om­kost­nin­ger og in­ve­ste­rin­ger i de sel­ska­ber, der over­hol­der ram­mer­ne sat af na­tio­nal lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner. Sam­ti­dig er vi ak­ti­ve eje­re, der går i di­a­log med de sel­ska­ber, vi har in­ve­ste­ret i, hvis der er kri­tisab­le for­hold«, for­kla­rer JensChri­sti­an Stou­gaard og pe­ger på, at bå­de USA’s stør­ste pen­sions­kas­se, Cal­pers, og den nor­ske olie­fond har kon­sta­te­ret min­dre

Nog­le har sta­er­ke hold­nin­ger til to­bak, og an­dre går mest op i at få hø­jest mu­ligt af­kast

An­ders Dam­gaard, kon­cer­n­fi­nans­di­rek­tør i PFA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.