Saad Ha­ri­ri: Pres­set af Iran, pres­set af Sau­di-Ara­bi­en BLÅ BOG

Er den li­ba­ne­si­ske le­der et sau­disk el­ler et iransk gid­sel? Han si­ger, han blev tru­et. Det bli­ver han he­le ti­den – fra fle­re sider. Saad Ha­ri­ri

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - AN­DERS JERICHOW

Skønt han er le­der af Li­ba­nons po­li­ti­ske par­ti Frem­tids­par­ti­et, har Saad Ha­ri­ri no­get for­tid over sig. Hans over­ra­sken­de for­søg på at op­si­ge sit job som Li­ba­nons re­ge­rings­le­der på tv fra Sau­di-Ara­bi­en for halvan­den uge si­den stil­ler ham un­der al­le om­sta­en­dig­he­der svagt. Det ga­el­der, uan­set om han hol­der fast ved op­si­gel­sen, el­ler om han for­sø­ger at gen­vin­de stil­lin­gen og ny respekt hjem­me i Li­ba­non.

En­ten vil han af man­ge li­ba­ne­se­re – rig­tigt man­ge – bli­ve set som Sau­di-Ara­bi­ens gid­sel. Hvor yd­my­gen­de, vil de si­ge, at han valg­te el­ler blev tvun­get til at si­ge op fra et sau­disk skju­le­sted. El­ler og­så vil han af man­ge – sik­kert li­ge så man­ge – bli­ve set som Hiz­bol­lah-be­va­e­gel­sens gid­sel. Hvor yd­my­gen­de, vil de si­ge, at han i re­ge­rin­gen ac­cep­te­rer at va­e­re i lom­men på Hiz­bol­lah, Irans spy­d­spids i den ara­bi­ske ver­den.

Ha­ri­ris di­lem­ma er Li­ba­nons di­lem­ma. Lan­det er dybt split­tet. In­gen re­ge­rings­le­der i Bei­rut kan li­ge nu ha­ev­de at re­pra­e­sen­te­re he­le lan­det. Slet ik­ke Ha­ri­ri.

Bor­ger­kri­gen 1975-90 ef­ter­lod et Li­ba­non på evig kant til en ny, og for­fat­nin­gen kra­e­ver, at pra­esi­den­ten skal va­e­re kri­sten, mi­ni­ster­pra­esi­den­ten skal va­e­re sunni­mus­lim­sk og for­man­den for par­la­men­tet shi­amus­lim­sk. I prin­cip­pet skal det sik­re for­so­ning og de­ling af magt. I prak­sis fast­hol­der det en sek­te­risk split­tet stat, og Ha­ri­ri kom­mer fra mid­ten af sup­pe­dasen.

’Sam­lings­re­ge­ring’

Hans sunni­mus­lim­ske frem­tids­be­va­e­gel­se og det shi­amus­lim­ske Hiz­bol­lah har op­ret­holdt en ’sam­lings­re­ge­ring’ det se­ne­ste år.

Han har selv haft Sau­di-Ara­bi­en, sit fø­de­land, bag sig. Hiz­bol­lah har mod­sat haft Iran bag sig. Så­dan do­mi­ne­rer den sted­fortra­e­der­kon­flikt, de to re­gio­na­le stormag­ter fø­rer i Sy­ri­en, Irak og Ye­men, og­så li­ba­ne­sisk po­li­tik.

Det kan Ha­ri­ri ik­ke aen­dre. Sto­re de­le af Li­ba­non er un­der­lagt Hiz­bol­la­hs vil­je og fy­sisk kon­trol­le­ret af Hiz­bol­lah-be­va­e­gel­sens sol­da­ter. De er i vid ud­stra­ek­ning me­re loy­a­le over for Irans pra­e­stesty­re end over for Li­ba­nons re­ge­ring.

Saad Ha­ri­ris far, Ra­fik Ha­ri­ri, som og­så var re­ge­rings­le­der, kun­ne forta­el­le me­re om den hi­sto­rie. Men fa­de­ren er død, myr­det ved et ka­em­pe­ma­es­sigt bom­be­at­ten­tat i cen­trum af Bei­rut i 2005. Det er en af den slags for­bry­del­ser, som Li­ba­non har po­li­tisk sva­ert ved at la­de opklare.

En in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se pe­ger ret en­ty­digt på, at Hiz­bol­lah-folk hjalp den sy­ri­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste med bil­bom­ben, som dra­eb­te Ha­ri­ri se­ni­or. Men øn­sket om at få den sand­hed for dagens lys var en af år­sa­ger­ne til, at Ha­ri­ri ju­ni­or fra 2011 til 2014 måt­te gå i ek­sil i Frank­rig af hen­syn til sit eget liv.

Saad Ha­ri­ris far var alt­så li­ba­ne­ser, hans mor ira­ker, hans fø­de­land Sau­di-Ara­bi­en, hans hu­stru er sy­rer, og hans ud­dan­nel­se er ame­ri­kansk – en li­ba­ne­sisk mosaik.

Egent­lig var Saad Ha­ri­ri for­ret­nings­mand. Han for­val­te­de sin fars so­li­de for­ret­nings­im­pe­ri­um Saad Ha­ri­ri er født i 1970 i Sau­di-Ara­bi­en.

Va­e­ret mi­ni­ster­pra­esi­dent fra 2009 til 2011 og si­den 2016 i sam­lings­re­ge­ring med Hiz­bol­lah.

For­lod Li­ba­non 4. novem­ber og op­sag­de sin stil­ling på tv fra Sau­di-Ara­bi­en.

Ud­dan­net i øko­no­mi fra Ge­or­ge­town Uni­ver­si­ty i Was­hin­g­ton, USA. Har dob­belt stats­bor­ger­skab i Li­ba­non og Sau­di-Ara­bi­en.

FJERNBETJENING. Saad Ha­ri­ri har stå­et i spid­sen for en sam­lings­re­ge­ring og for­sø­ger nu via tv fra Sau­di-Ara­bi­en at op­si­ge si­ne for­plig­tel­ser. Fo­to: Bilal Hus­se­in/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.