Arizo­na slip­per de fø­rer­lø­se last­bi­ler fri

Som den før­ste stat i USA har Arizo­na fjer­net al form for re­gu­le­ring ved­rø­ren­de selv­kø­ren­de bi­ler. Det har lok­ket tech-virksomheder til sta­ten i stri­de strøm­me.

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - MATHIAS GLISTRUP PE­TER­SEN mathias.glistrup@pol.dk

Hun­dred­vis af selv­kø­ren­de bi­ler har ind­ta­get Arizo­nas ga­der. Mens lov­gi­ve­re i bå­de Eu­ro­pa og det me­ste af USA sta­dig tø­ver med at slip­pe de au­to­no­me bi­ler løs i by­er­ne, har Arizo­nas gu­ver­nør fuld­sta­en­dig slup­pet tøj­ler­ne og fjer­net al form for re­gu­le­ring i for­hold til selv­kø­ren­de bi­ler i ga­der­ne.

Med an­dre ord har tech-virksomheder og bil­pro­du­cen­ter få­et frit lej­de til at te­ste den ny­e­ste tek­no­lo­gi blandt den al­min­de­li­ge tra­fik i del­sta­ten. Bi­ler­ne må kø­re overalt, så la­en­ge de er for­sik­re­de, og så la­en­ge der sid­der en pas­sa­ger med gyl­digt kø­re­kort på pas­sa­ger­sa­e­det, som kan brem­se bi­len i nødstil­fa­el­de.

Sta­tens til­gang til de fø­rer­lø­se bi­ler i Arizo­na la­der til at va­e­re en­kel: Lad virk­som­he­der­ne te­ste det og bliv klo­ge­re frem for at la­de den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling fast­lå­se af ube­slut­som­hed over al­le de nye spørgs­mål, der rejser sig i for­la­en­gel­se af tek­no­lo­gi­en – så som hvem der ba­e­rer an­sva­ret, når en selv­kø­ren­de bil kø­rer galt.

»Vi bør ik­ke stå i vej­en ved at la­ve ny lov­giv­ning, når vi ik­ke rig­tigt ved, hvor­dan ud­sty­ret vil kla­re sig«, si­ger Jo­hn Ha­li­kowski, som er chef for Arizo­nas trans­port­sty­rel­se, iføl­ge New York Ti­mes.

Be­slut­nin­gen om at fjer­ne re­strik­tio­ner­ne har isa­er vakt be­gej­string blandt pro­du­cen­ter­ne af de fø­rer­lø­se kø­re­tø­jer, som i fle­re til­fa­el­de har ryk­ket test­la­bo­ra­to­ri­er­ne og tu­sind­vis af job til Arizo­na fra sta­ter med en me­re re­strik­tiv lov­giv­ning. Der­for har tech- og bil­fir­ma­er som Uber, Ford, Ge­ne­ral Mo­tors, In­tel og Way­mo, som er ejet af Goog­les mo­der­sel­skab Alp­ha­bet, i dag al­le af­de­lin­ger i Arizo­na og fø­rer­lø­se test­bi­ler på ga­der­ne.

Last­bil­kon­vo­jer­ne kom­mer

Mens de selv­kø­ren­de per­son­bi­ler, bus­ser og taxa­er te­stes på høj­tryk i Arizo­na, har en ra­ek­ke an­dre ame­ri­kan­ske sta­ter som Fl­o­ri­da, Ca­li­for­ni­en, Te­xas og Col­ora­do gi­vet til­la­del­se til om­fat­ten­de eks­pe­ri­men­ter med last­bi­ler uden chauf­fø­rer.

De fø­rer­lø­se last­bi­ler spås at bli­ve en re­a­li­tet, langt før fø­rer­lø­se per­son­bi­ler gør det. Det skyl­des fle­re ting. For det før­ste be­va­e­ger last­bi­ler­ne sig mest af alt på stør­re mo­tor­ve­je, og her er tra­fik­ken langt me­re for­ud­si­ge­lig end i by­en, hvor fod­ga­en­ge­re, cyk­li­ster, tra­fik­lys og skarpe sving stil­ler langt stør­re krav til bi­ler­ne og med­fø­rer stor ri­si­ko for ulyk­ker.

For det an­det er for­vent­nin­gen i vogn­mands­bran­chen, at dis­se mo­der­ne last­bi­ler bå­de vil gø­re god­strans­por­ten bil­li­ge­re, spa­re bra­end­stof og foru­re­ne min­dre på grund af me­re ef­fek­tiv kør­sel – og sam­ti­dig und­gå kø­re- og hvile­tids­reg­ler, dy­re for­sik­rings­pra­e­mi­er og kon­stan­te re­pa­ra­tio­ner på vog­ne­ne.

I Dan­mark sker to tred­je­de­le af den dan­ske god­strans­port med last­bi­ler. Over 180 mil­li­o­ner tons gods frag­tes hvert år in­den for Dan­marks gra­en­ser, sva­ren­de til over 33 tons per bor­ger.

»Et spørgs­mål om over­le­vel­se«

I for­å­ret 2016 kør­te seks in­tel­li­gen­te last­bi­ler tva­ers over Dan­mark. Det ske­te som et led i et stør­re, eu­ro­pa­ei­sk eks­pe­ri­ment, der skul­le te­ste sik­ker­he­den og po­ten­ti­a­let for chauf­før­løs god­strans­port. Si­den da har det dog va­e­ret småt med eks­pe­ri­men­ter­ne på de dan­ske ve­je, og fle­re dan­ske vogn­ma­end forta­el­ler, at de blot ven­ter på, at tek­no­lo­gi­en kom­mer fra de bil­pro­du­ce­ren­de lan­de. I mel­lem­ti­den er der sta­dig øn­sker om at kun­ne te­ste på de dan­ske ve­je.

»Li­ge nu er vi i bran­chen mest af alt op­ma­er­k­som­me på én ting: Dansk tek­no­lo­gi og knowhow skal va­e­re med fra star­ten, så vi kan ha­ve en rol­le som pro­du­cen­ter, le­ve­ran­dø­rer og bru­ge­re. Det skal vi – det er et spørgs­mål om over­le­vel­se«, si­ger Jes­per Højte Sten­ba­ek, som er fag­chef for trans­port og in­fra­struk­tur i Dansk Er­hverv.

I maj vedt­og Fol­ke­tin­get en ny lov, som gør det mu­ligt at an­sø­ge om at la­ve test­for­søg med selv­kø­ren­de bi­ler på åben vej. Men Vej­di­rek­to­ra­tet ven­ter sta­dig på at mod­ta­ge den før­ste an­søg­ning.

I Dansk Er­hverv er man »ut­ro­ligt gla­de« for den nye tra­fik­lov­giv­ning, men ae­r­grer sig over, at man skal va­e­re ad­mi­ni­stra­tivt sta­erk for at kom­me med i så­dan et for­søg.

»Der er lidt et tids­per­spek­tiv i det. Virk­som­he­der­ne sid­der ty­pisk og ri­ver sig i hå­ret, for de vil ger­ne hur­tigt i gang. Men den po­li­ti­ske pro­ces er lang­som­me­lig, så der går of­te fle­re år fra idé til ud­fø­rel­se«, si­ger Jes­per Højte Sten­ba­ek.

Før last­bi­ler­ne en­de­lig kan sen­des på ve­je­ne, vil man­ge ha­ve svar på de nye spørgs­mål, der måt­te op­stå. Det klas­si­ske ek­sem­pel er, hvor­dan al­go­rit­mer­ne pri­o­ri­te­rer mel­lem to dårlige valg – skal bi­len fortsaette li­geud og tor­pe­de­re en fod­ga­en­ger, el­ler skal den dre­je skar­pt og ram­me en cyk­list. Men den ty­pe di­lem­ma­er er ab­strak­te, si­ger af­de­lings­le­der An­dreas Egen­se fra Vej­di­rek­to­ra­tet.

»Det er ge­ne­relt uhy­re sja­el­dent, at bi­ler­ne står over for at skul­le tra­ef­fe så­dan et valg. Så det er et spørgs­mål om pro­por­tio­ner: Hvor man­ge res­sour­cer skal vi ka­ste ind i det her na­e­sten fi­lo­so­fi­ske spørgs­mål, i for­hold til hvor man­ge men­ne­ske­liv man kan red­de med så­dan en tek­no­lo­gi«, si­ger han og pe­ger på, at op mod 30 pro­cent af de dan­ske tra­fi­ku­lyk­ker vil kun­ne und­gås med au­to­ma­ti­se­re­de bi­ler.

Og så er der spørgs­må­let om ar­bejds­kraf­ten. Hvis last­bi­ler­ne kan kø­re sig selv, er der så brug for chauf­fø­rer? Ja, me­ner Jan Vil­lad­sen, som re­pra­e­sen­te­rer de dan­ske chauf­fø­rer i 3F’s trans­port­grup­pe, for i en kon­voj som den, der blev te­stet i Dan­mark sid­ste år, sid­der der sta­dig en chauf­før i for­re­ste vogn.

»Hvis en mand kan lø­se tre mands ar­bej­de, så er det jo godt. Dan­ske chauf­fø­rer vil med me­get kort in­tro­duk­tion kun­ne kø­re den slags kon­vo­jer, for de kø­rer al­le­re­de i høj­tek­no­lo­gi­ske og me­re el­ler min­dre selv­kø­ren­de last­bi­ler i dag«, si­ger Jan Vil­lad­sen, som me­ner, at de fuldt fø­rer­lø­se bi­ler sta­dig er man­ge år­ti­er ude i frem­ti­den. Han tror der­for og­så, at dan­ske chauf­fø­rer at­ter vil kun­ne ud­kon­kur­re­re de la­ve løn­nin­ger, som chauf­fø­rer fra isa­er Øst­eu­ro­pa kan kø­re til.

»Løn­nen be­ty­der jo min­dre og min­dre, jo me­re gods du har med. Hvis en chauf­før kø­rer fi­re bi­ler, så får du jo trans­por­te­ret fi­re gan­ge så me­get til sam­me pris. Så jeg tror ae­r­ligt talt, at det her be­ty­der, at vi får job­be­ne til­ba­ge til Dan­mark«.

ROBO-LAST­BI­LER. Seks trå­d­løst for­bund­ne last­bi­ler kør­te i 2016 gen­nem Dan­mark som led i et eu­ro­pa­ei­sk eks­pe­ri­ment med fø­rer­lø­se last­bi­ler. Kun den for­re­ste hav­de en chauf­før bag rat­tet. Ar­kiv­fo­to: Mi­ri­am Dals­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.