Sport­s­døg­net: Hon­du­ras fy­rer op un­der VM-play­off

Zla­tan må­ske til­ba­ge ved VM, og Na­dal mel­der fra med kna­eska­de i Lon­don.

Politiken - - SPORT - HEN­RIK BRAAD JA­COB­SEN CAR­STEN GODTFREDSEN

Fod­bold: Hon­du­ras og Au­stra­li­en skal ons­dag ka­em­pe om en plads ved na­e­ste års VM i fod­bold. Re­tur­kam­pen i Syd­ney har dog få­et en us­a­ed­van­lig op­takt, da ga­ester­ne fra Hon­du­ras be­skyl­der de au­stral­ske va­er­ter for spio­na­ge. På fod­bold­for­bun­dets of­fi­ci­el­le twit­ter­kon­to har Hon­du­ras lagt et vi­deoklip ud. Det vi­ser en dro­ne, der fly­ver ta­et på Hon­du­ras-spil­ler­nes tra­e­ning på det olym­pi­ske sta­dion.

»Au­stra­li­en spio­ne­re­de Hon­du­ras’ of­fi­ci­el­le tra­e­ning ved hja­elp af en dro­ne. Det var til ube­hag for hol­det og de­le­ga­tio­nen fra Hon­du­ras«, skri­ver fod­bold­for­bun­det på Twit­ter. Au­stra­li­ens Fod­bold­for­bund (FFA) har ik­ke ud­talt sig om sa­gen. Fre­dag spil­le­de de to hold 0-0 på Hon­du­ras’ hjem­me­ba­ne i Mel­le­ma­me­ri­ka. Ons­da­gens op­gør spil­les klok­ken 10 for­mid­dag dansk tid.

Ten­nis: An­den run­de i Bo­ris Beck­er-grup­pen ved ATP Fi­nals i Lon­don åb­ne­de tirs­dag ef­ter­mid­dag med op­gø­ret Ma­rin Ci­lic (Kro­a­tien)-Ja­ck So­ck (USA). Det blev ame­ri­ka­ne­ren, der ef­ter en ta­et kamp kun­ne fejre en sejr med cif­re­ne 5-7, 6-2, 7-6 (7/4).

Fod­bold: Sve­ri­ges før­ste VM-del­ta­gel­se si­den 2006 bli­ver må­ske med su­per­stjer­nen Zla­tan Ibra­him­ovic på hol­det. I hvert fald åb­ner Man­che­ster Uni­ted-spil­le­rens agent Mi­no Rai­o­la op for et co­me­ba­ck i blåt og gult ef­ter den sam­le­de sejr i VM­play­off-kam­pen mod Ita­li­en. »Hvis det var op til mig, le­ve­re­de jeg ham per­son­ligt«, skri­ver Rai­o­la i en sms til Expres­sen. Zla­tan Ibra­him­ovic stop­pe­de på det sven­ske lands­hold ef­ter sid­ste års EM-slut­run­de i Frank­rig.

Fod­bold: Jakob Jo­hans­son score­de det en­li­ge mål, da Sve­ri­ge slog Ita­li­en i den før­ste af to play­off-kam­pe til VM, og da der ik­ke blev sco­ret i re­tur­kam­pen, sik­re­de sven­sker­ne sig bil­let­ten til Rusland na­e­ste år. Men mat­chvin­de­ren kom­mer må­ske ik­ke med til VM, for han blev skif­tet ud med en ska­de i 0-0-kam­pen i Mila­no. Og nu vi­ser det sig, at AEK At­hen-spil­le­ren har på­dra­get sig en kors­bånds­ska­de, der nor­malt ta­ger 6-9 må­ne­der at kom­me til­ba­ge fra. Det er sam­me ty­pe ska­de, Zla­tan Ibra­him­ovic på­drog sig i for­å­ret.

Cyk­ling: Nor­ges Cyk­le­for­bund op­ly­ste al­le­re­de un­der VM, at man reg­ner med et mil­li­onun­der­skud, hvil­ket del­vis skul­le da­ek­kes af un­der­skuds­ga­ran­ti­er fra Ber­gen Kom­mu­ne og Hor­da­land Amt. Men nu ri­si­ke­rer VM-ar­ran­gø­rer­ne, at Hor­da­land lø­ber fra sin halv­del af un­der­skuds­ga­ran­tien sva­ren­de til 5,2 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner. Bag­grun­den er, at det kon­kur­stru­e­de sel­skab bag VM ik­ke har til­bage­ført de aen­drin­ger i vej­net­tet, som blev la­vet in­den mester­ska­bet. Her blev blandt an­det for­tovskan­ter.

Fod­bold: Med Kas­per Dol­berg på hol­det skul­le U21-lands­hol­det for­sø­ge at kø­re vi­de­re på den bøl­ge, der har gi­vet fi­re sej­re i tra­ek i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Men tirs­dag af­ten blev Dan­mark fa­el­det af Po­len, som hjem­me vandt 3-1 ef­ter fle­re fa­e­le dan­ske for­svars­fejl. Trods ne­der­la­get fø­rer Dan­mark fort­sat grup­pen med 12 point ef­ter fem kam­pe, men Po­len er nu op­pe på 11 point på an­den­plad­sen. Grup­pe­vin­de­ren går di­rek­te vi­de­re til EM i Ita­li­en i 2019, mens to­e­ren og­så har mu­lig­hed for at kom­me med. Fod­bold: Ef­ter 175 land­skam­pe for Ita­li­en stop­per må­l­man­den Gi­an­lu­i­gi Buf­fon nu kar­ri­e­ren i na­tio­nal­trøj­en. Leg­en­dens ud­mel­ding kom­mer ef­ter de fi­redob­bel­te ver­dens­me­stres sam­le­de ne­der­lag til Sve­ri­ge i kam­pen om at kom­me til na­e­ste års VM i Rusland. Buf­fon de­bu­te­re­de for Ita­li­en i 1997 og var i 2006 med til at vin­de VM-tit­len. Han har vog­tet må­let for Ju­ven­tus si­den 2001. Ef­ter­føl­gen­de har ve­te­ra­ner­ne An­drea Barzag­li fra Ju­ven­tus og Ro­mas Da­ni­el­le De Ros­si li­ge­le­des med­delt de­res stop på lands­hol­det.

Hånd­bold: Nor­ges stør­ste pro­fil, høj­re ba­ck Nora Mørk, har va­e­ret ta­et på at mel­de af­bud til VM i de­cem­ber. I det tid­li­ge efterår blev Györ-spil­le­rens te­le­fon ha­ck­et, og per­son­li­ge bil­le­der af nord­man­den blev spredt på in­ter­net­tet. Det gjor­de så ondt på Nora Mørk bå­de fy­sisk og psy­kisk, at hun over­ve­je­de et af­bud. I ste­det har spil­le­ren dog valgt at va­e­re åben om he­le si­tu­a­tio­nen, hvil­ket har ind­bragt

hen­de stor støt­te i hånd­bold­mil­jø­et.

Ten­nis: Ra­fa­el Na­dal har på grund af en kna­eska­de truk­ket sig fra sa­e­son­fi­na­len i Lon­don. Ver­dens­rang­li­stens nr. 1 nå­e­de at spil­le mod David Gof­fin, en kamp, spa­ni­e­ren tab­te i tre sa­et med cif­re­ne 6-7, 7-6, og 4-6. Ra­fa­el Na­dal har trods 16 grand slam­tit­ler al­drig vun­det sa­e­son­fi­na­len på ATPtou­ren.

Di­rek­te sport i tv

TV 2 Sport

07.00 Svøm­ning: Wor­ld Cup, kort­ba­ne 19.00 Hånd­bold: Es­b­jerg-Oden­se (k) 02.00 Ba­sket­ball: Char­lot­te-Cle­veland TV3 Sport

15.00/21.00 Ten­nis: ATP Fi­nals (m) 20.00/23.00 Dart: Grand Slam

01.35 Is­ho­ck­ey: De­troit-Cal­gary Eu­rosport

07.30/12.30 Bil­lard: Snoo­k­er, Ma­sters Eu­rosport 2

20.45 Fod­bold: Tran­me­re-Pe­ter­bor­ough

VM-FEBER. Fod­bold­fans fra Hon­du­ras kan bli­ve et mun­tert indslag ved na­e­ste års VM­slut­run­de, men først skal de­res lands­hold alt­så ned­ka­em­pe Au­stra­li­en i Syd­ney ons­dag for­mid­dag dansk tid. Fo­to: Mois­es Ca­stil­lo/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.