Bla­de­ne var nå­di­ge i år

Stormen Ingolf gjor­de løv­falds­sa­e­so­nen kort, og få to­g­af­gan­ge har va­e­ret be­rørt. Kyst­ba­nen har dog va­e­ret ramt som i 2016. Sand er må­ske løs­nin­gen.

Politiken - - JERNBANEDRIFT - AN­NET­TE NYVANG bag­si­den@pol.dk

Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at Bag­si­den hav­de drømt om at kom­me ud og kø­re med en af Ba­nedan­marks så­kald­te løv­fald­strol­jer, der sp­u­ler skin­ner­ne re­ne for ned­fald­ne bla­de. Men det kom­mer ik­ke til at ske.

De har slet ik­ke va­e­ret ude at kø­re i år og kom­mer det hel­ler ik­ke. Må­ske al­drig igen. For i år har DSB så godt som ik­ke va­e­ret ramt af ned­fald­ne bla­de og der­af af­led­te for­sin­kel­ser. Cir­ka 1.300 for­sin­kel­ser er det ble­vet til, kun i 2006 og 2012 har man haft fa­er­re for­sin­kel­ser. Der­u­d­over er DSB be­gyndt at sli­be hju­le­ne på to­ge­ne fore­byg­gen­de, så de har bed­re kon­takt med skin­ner­ne, og en­de­lig har man ta­get et nyt vå­ben i brug: sand.

Tra­fik­chef på fjer­n­ba­nen (alt und­ta­get S-togs­net­tet), Jens Jør­gen Han­sen, for­kla­rer:

»I år hav­de vi en storm på det helt rig­ti­ge tids­punkt, hvor de bla­de, der hav­de løs­net sig på tra­e­er­ne, blev bla­est va­ek på en gang. DSB er des­u­den ble­vet go­de til fore­byg­gen­de hju­laf­drej­ning. Man sli­ber hju­le­ne til, så der kom­mer stør­re kon­takt mel­lem hjul og skin­ne. Et slidt hjul er ik­ke så godt. Den sid­ste ting er, at DSB er be­gyndt at san­de spo­re­ne me­get i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, in­den tog­drif­ten går i gang for al­vor. Det gi­ver et bed­re bid – li­ge­som når man san­der oven på sne. Vi har slet ik­ke brugt trol­jes­puling i år, for vi kun­ne se, at det gav nog­le an­dre ud­for­drin­ger. Vi fik glat­te skin­ner, og så va­re­de ind­sat­sen ik­ke så la­en­ge. Der kom hur­tigt nye bla­de«.

Sand har va­e­ret sat ind på et af de mest sår­ba­re løv­falds­ste­der i Dan­mark, om­kring Vej­le, Grejs­da­len og Skan­der­borg

»Det er før­ste gang, vi gør det rig­tig me- get, og på den stra­ek­ning har vi va­e­ret rig­tig godt kø­ren­de i år i for­hold til sid­ste år. Vi fik ik­ke man­ge for­sin­kel­ser på den stra­ek­ning«, si­ger han.

Hvad så med Kyst­ba­nen?

»Der har vi ik­ke san­det fore­byg­gen­de i år, for­di vi ger­ne vil­le ha­ve no­get at sam­men­lig­ne med – og der har vi haft sta­tus quo. Der har vi li­ge så man­ge for­sin­kel­ser som sid­ste år (der var det mest pro­blem­fyld­te år si­den 2006, red). Vi skal ha­ve me­re sand der til na­e­ste år. Det vil va­e­re min an­be­fa­ling«, si­ger Jens Jør­gen Han­sen.

På S-togs­net­tet har man kun for­sin­kel­ser på 75-80 tog hver sa­e­son. Sek­tions­chef på S-ba­nen Claus Christiansen me­ner, det skyl­des, at S-to­ge­ne er en­aks­le­de og der­med tryk­ker hår­de­re ned på skin­nen.

»Der er ik­ke vi­den­ska­be­ligt be­vis for det, men det er vo­res te­se«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.