Ti­vo­lis tog kan ik­ke kø­re

Politiken - - JERNBANEDRIFT - AN­NET­TE NYVANG bag­si­den@pol.dk

Ti­vo­li sat­ser i år på tog­drift, når man åb­ner på lør­dag for Jul i Ti­vo­li. Ha­ven har sat­set 6 mil­li­o­ner kro­ner på tog­drift med sta­tions­byg­ning, to loko­mo­ti­ver og syv vog­ne, og det var i klas­sisk DSB-stil, at Ti­vo­lis loko­mo­ti­ver an­kom til ha­ven i fre­dags. De var nem­lig fle­re ti­mer for­sin­ke­de, da Bag­si­dens de­di­ke­re­de tog­fo­to­graf, Jens Dres­ling, var for­bi, hvor­for han kun fik fo­to­gra­fe­ret vog­ne­ne.

Nu står loko­mo­ti­ver og vog­ne klar på skin­ner på Pla­e­nen i Ti­vo­li. De er pro­du­ce­ret på Fi­lip­pi­ner­ne, sam­let i Ring­s­ted, trans­por­te­ret på last­bi­ler til Kø­ben­havn og hejst ned på Pla­e­nen med kran. Man har la­det sig in­spi­re­re af dam­ploko­mo­ti­ver fra star­ten af 1900-tal­let, men der er ik­ke ta­le om ve­te­ran­tog – loko­mo­ti­ver­ne er ud­ført i glas­fi­ber. Trods det ve­jer de 1 ton hver, op­ly­ser pres­se­chef Tor­ben Plank.

Er der en fart­plan?

»Vi reg­ner med, at to­ge­ne kø­rer til ti­den. De står på per­ron­en klar til af­gang«.

Vil der va­e­re en øko­no­misk sank­tion, hvis Ti­vo­li ik­ke le­ve­rer tog til ti­den? »Jeg sva­rer med et godt grin«.

Sa­gen er den, at selv om der ik­ke er ta­le om ny tek­no­lo­gi i Ti­vo­li-loko­mo­ti­ver­ne, og Ansal­doBre­da ik­ke har va­e­ret in­vol­ve­ret, kom­mer to­ge­ne re­elt ik­ke til at kø­re. De vil stå helt stil­le på Pla­e­nen. På den må­de har Ti­vo­li gi­vet­vis og­så va­e­ret in­spi­re­ret af IC4-to­ge­ne, selv om pres­se­che­fen ik­ke si­ger det di­rek­te. I pres­se­med­del­el­sen op­ly­ses det dog: »Som sam­ar­bejds­part­ner er DSB med til at pra­e­ge de­sig­net med min­der om to­g­rej­ser gen­nem ti­den«.

Fra Ti­vo­lis vog­ne kan man i ste­det kø­be mad og ga­ver. Det ta­ger alt an­det li­ge en del af kom­plek­si­te­ten ved jer­n­ba­ne­drift ud af lig­nin­gen. Li­ge­som Rej­se­kor­tet ik­ke er i spil. Bag­si­dens de­par­te­ment for skin­nebå­ret in­fra­struk­tur vur­de­rer der­for, at Ti­vo­li har go­de chan­cer for at inkas­se­re en togsuc­ces.

Det er da hel­ler ik­ke me­nin­gen, at vog­ne og loko­mo­ti­ver skal sen­des til op­hug­ning; de skal gen­bru­ges til na­e­ste år.

Fo­to: Jens Dres­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.