God ud­sigt sat på for­mel

Politiken - - KULTUR -

hvor hun ser­ve­rer kaf­fe i virk­som­he­dens fa­el­les lo­un­ge – med Ola­fur Eli­as­sons sva­e­ven­de regn­bue over ARoS i skar­pt mod­lys som det før­ste, blik­ket fal­der på uden for vin­du­er­ne.

»Se­va­er­dig­he­der er no­get af det, man ved, at folk ger­ne vil ha­ve ud­sigt til, og med et hyg­ge­hjør­ne li­ge her får vi al­le sam­men ad­gang til det kig«, si­ger Pil Brix Purup, mens hun rul­ler pa­pi­rer ud med ud­sigt til det ene kulør­te di­a­gram ef­ter det an­det. I et kryds­felt af for­skel­lig­ar­te­de øn­sker om min­dre ener­gi­for­brug, me­re ud­sigt og ik­ke for me­get ind­kig har de to kvin­der for­søgt at gø­re op i tal, hvad der sker, hvis man ef­te­ri­so­le­rer uden at aen­dre på vin­du­er­ne, hvis man mon­te­rer pa­nora­mar­u­der til gul­vet, el­ler hvis man la­ver hul til et vin­due i va­eg­gen.

Pil Brix Purup pe­ger på et far­ve­la­de­ske­ma i rødt, gult og grønt: Di­a­gram­mer­ne vi­ser, hvor­dan en ener­gi­renove­ring kun­ne se ud i en kon­kret stu­e­lej­lig­hed på Edwin Ra­hr­s­vej 18 i Gel­lerup-byg­ge­ri­et vest for Aar­hus. Iso­le­rin­gen vil få ener­gi­for­bru­get til at ras­le ned til un­der en mil­jø­ven­lig fjer­de­del. Sa­et­ter man et pa­nora­mavin­due i, sa­et­ter man en del af den be­spa­rel­se til, og nog­le be­bo­e­re vil va­e­re tra­et­te af, at folk kan kig­ge ind. Men går man mel­lemvej­en og mon­te­rer et al­min­de­ligt vin­due i va­eg­gen, bli­ver det kun om­kring 2 pro­cent dy­re­re i ener­gi, end det vil­le bli­ve helt uden nye vin­du­er. Til gen­ga­eld får man dags­lys, mu­lig­hed for at luf­te ud – og ud­sigt:

»Det er det, vi ger­ne vil vi­se ved at gø­re det må­l­bart«, si­ger Pil Brix Purup.

»Når folk gør op, om de vil renove­re, do­mi­ne­rer ener­gibe­spa­rel­ser al­tid, men hvis ud­sig­ten plud­se­lig kan af­la­e­ses på et tal, li­ge­som ener­gibe­spa­rel­sen kan, får vi et sam­men­lig­nings­grund­lag og en me­re li­ge­va­er­dig di­a­log«.

Ud­sigt til regn­bu­en

I byg­nin­gen, som vi be­fin­der os i, er der li­ge så man­ge ud­sig­ter, som der er vin­du­er. Et par me­d­ar­bej­de­re i et kon­tor, der ven­der mod nord, kig­ger op med et ska­evt smil og et tra­ek på skul­dre­ne: Ha­e­ver de blik­ket fra com­pu­te­ren, kig­ger de ned på par­ke­rings­hu­set over­for. An­dre har kig til en ly­sen­de blå him­mel­bue over Ce­res By­en og har langt til na­bo­e­jen­dom­me, mens en ung fyr i et syd­vendt na­bo­kon­tor har et par me­ter til na­e­ste yder­mur. Hav­de han sid­det bare to skri­ve­bor­de la­en­ge­re hen­ne i kon­to­ret, hav­de han haft frit kig til Bra­brand-stien langs Aar­hus Å med God­s­ba­ne­om­rå­det og de rø­de mur­stenskar­re­er i den gam­le by­ker­ne bag­ved.

INDBLIK. Med et nyt må­le­red­skab for­sø­ger to for­ske­re at sa­et­te en blød va­er­di som ud­sigt på linje med no­get kon­tant må­l­bart som ener­gibe­spa­rel­ser. Man­ge vil se det­te kig som en blo­ke­ret ud­sigt, men an­dre vil op­le­ve en na­er na­bo som tryg­hed, så god ud­sigt skal de­fi­ne­res i sam­ar­bej­de med be­bo­er­ne, un­der­stre­ger for­sker­ne. Fo­to: Hans Chri­sti­an Ja­cob­sen

REGNBUEUDSIGT. Man­ge vur­de­rer se­va­er­dig­he­der højt, når de skal gø­re en ud­sigt op, og på Pil Brix Purups ar­bejds­plads har man lo­un­ge med ud­sigt til regn­bu­en. Fo­to: Hans Chri­sti­an Ja­cob­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.