Kend­te kra­e­ver mil­li­ongodt­gø­rel­se

Politiken - - KULTUR - Jmf@pol.dk

Me­di­er. 19 kend­te dan­ske­re kra­e­ver nu pen­ge fra de skyl­di­ge i Se og Hør-sa­gen, der er ble­vet kaldt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le.

Der er ta­le om et sam­let krav om godt­gø­rel­se i »mil­li­onklas­sen«, op­ly­ser ad­vo­kat Bri­an Lar­sen til Ritzau. Han har sta­ev­net Al­ler Me­dia, den så­kald­te tys-tys-kil­de, som solg­te kre­dit­kor­top­lys­nin­ger til Se og Hør, og to tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer på veg­ne af blandt an­dre sku­e­spil­ler­ne Mads Mik­kel­sen og Cas­per Chri­sten­sen samt pro­du­ce­ren Re­mee.

I åre­vis over­vå­ge­de uge­bla­det en la­en­ge­re ra­ek­ke af kend­te og kon­ge­li­ges kre­dit­kor­top­lys­nin­ger via en kil­de i dan­kort­cen­tra­len Nets, der skaf­fe­de Se og Hør in­for­ma­tio­ner om pri­va­te transak­tio­ner. Op­lys­nin­ger­ne brug­te jour­na­li­ster­ne til at fin­de frem til de kend­te og skri­ve hi­sto­ri­er om dem. Over en år­ra­ek­ke blev der ud­be­talt 365.305 kro­ner til tys-tys-kil­den fra Se og Hør.

Sa­gen før­te i de­cem­ber 2016 til fa­engsels­dom­me til fle­re in­vol­ve­re­de samt en bø­de på 10 mil­li­o­ner kro­ner til Al­ler Me­dia, der ejer Se og Hør.

PR-fo­to: Mat­tel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.