Tid­li­ge­re for­lags­chef und­går rets­sag

Gyl­den­dal og Claus Clau­sen har ind­gå­et for­lig i den stør­ste sag om mang­len­de be­ta­ling til for­fat­te­re i man­ge år.

Politiken - - KULTUR - BIR­GIT­TE KJA­ER TOR­BEN BEN­NER

Det, der er ble­vet kaldt ’den stør­ste skan­da­le i for­lags­bran­chen i åre­vis’, er nu nå­et til rul­le­tekster­ne. El­ler ef­ter­skrif­ten.

Claus Clau­sen, tid­li­ge­re in­de­ha­ver af for­la­get Ti­der­ne Skif­ter, har ind­gå­et for­lig med Gyl­den­dal, der over­tog for­la­get sid­ste år og ef­ter­føl­gen­de fandt ud af, at en del for­fat­te­re ik­ke hav­de få­et de roy­al­ties, de hav­de krav på.

Gyl­den­dal er­kla­e­re­de, at man vil­le godt­gø­re for­fat­ter­ne og sam­ti­dig rej­se sag mod Claus Clau­sen for at få da­ek­ket et mil­li­ontab.

Men nu er der ind­gå­et et for­lig, så sa­gen und­går at kom­me for ret­ten. Claus Clau­sen be­ta­ler en er­stat­ning til Gyl­den­dal, der sva­rer til det be­løb, for­fat­ter­ne hav­de til go­de.

Claus Clau­sen er­ken­der, at der har va­e­ret fejl i af­reg­nin­ger­ne til isa­er for­la­gets uden­land­ske for­fat­te­re, og at der og­så har va­e­ret til­fa­el­de af ube­ret­ti­get ud­nyt­tel­se af se­kun­da­e­re ret­tig­he­der.

»Nu, hvor jeg har få­et do­ku­men­ta­tion for det kor­rek­te skyl­di­ge be­løb, har jeg ind­gå­et af­ta­le med Gyl­den­dal om, at jeg be­ta­ler rub og stub. Det er ik­ke en juri­disk af­gø­rel­se, men en moralsk be­slut­ning. Jeg er ked af he­le historien, den kla­e­der ik­ke mit ef­ter­ma­e­le. Og det er en trist af­slut­ning på for­la­gets 45-åri­ge ek­si­stens«, si­ger han.

Claus Clau­sen op­ly­ser, at en va­e­sent­lig del af de mang­len­de roy­alty­be­ta­lin­ger stam­mer fra bog­klubsalg, hvor for­la­get på grund af »en sy­stem­fejl i bog­fø­rin­gen« ik­ke af­reg­ne­de kor­rekt til de uden­land­ske for­fat­te­re. De skul­le ha­ve haft 60 pro­cent af de be­løb, for­la­get modt­og i roy­al­ties fra bog­klub­ber og lyd­bogs­ud­gi­vel­ser. Det fik de ik­ke.

»Det be­kla­ger jeg dybt, men jeg er glad for, at jeg nu selv via af­ta­len med Gyl­den­dal har af­reg­net en­hver sit«, si­ger han.

Gyl­den­dal fra­fal­der al­le an­dre krav – for ek­sem­pel om til­ba­ge­køb af Ti­der­ne Skif­ter el­ler til­ba­ge­be­ta­ling af en del af kø­be­sum­men.

De to par­ter er eni­ge om ik­ke at of­fent­lig­gø­re det er­stat­nings­be­løb, som Claus Clau­sen skal be­ta­le til Gyl­den­dal.

Da sa­gen kom frem, op­ly­ste Gyl­den­dal, at for­la­get hav­de til­budt Claus Clau­sen et for­lig på en tred­je­del af det be­løb, Gyl­den­dal men­te at ha­ve til go­de. Og det be­løb var på »ad­skil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner«, sag­de kon­cern­di­rek­tør Elisa­beth Nøj­gaard.

Der­med kun­ne Gyl­den­dals krav ik­ke va­e­re på un­der seks mil­li­o­ner kro­ner.

Claus Clau­sen har gen­nem he­le for­lø­bet fast­holdt, at han ik­ke har for­søgt at gø­re no­get ulov­ligt, men at det har va­e­ret uhen­sigts­ma­es­sigt sjusk og ik­ke for­sa­et­ligt snyd, at Ti­der­ne Skif­ter ik­ke har ud­be­talt de kor­rek­te roy­al­ties fra 2002 til 2016.

Selv sag­de Claus Clau­sen, da sa­gen kom frem, at det mak­si­malt kun­ne dre­je sig

ER­STAT­NING. Claus Clau­sen er­ken­der, at han har ud­be­talt for lidt i roy­alty til si­ne for­fat­te­re. Fo­to: Mi­ri­am Dals­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.