Skøn­he­den og narkou­dy­ret

Vir­gi­nia Val­lejos bog om sit for­hold til narko­ba­ro­nen Pablo Esco­bar er en kulørt, men sa­ert ke­de­lig af­fa­e­re.

Politiken - - KULTUR - SOP­HIE ENGBERG SONNE

Vir­gi­nia Val­lejo var Pablo Esco­bars el­ske­rin­de fra 1983 og nog­le få år frem. Hun mød­te ham på et be­søg på hans ha­ci­en­da – hvor hun var i kraft af sin po­si­tion som Co­lom­bi­as mest be­røm­te tv-jour­na­list – men da hun på rund­t­u­ren faldt i flo­den og var na­er ved at druk­ne, sprang han i van­det og red­de­de hen­des liv. Det blev be­gyn­del­sen på en hem­me­lig af­fa­e­re mel­lem den smuk­ke un­ge tv-stjer­ne og ver­dens stør­ste narko­ba­ron.

’El­sker Pablo, ha­der Esco­bar’ er Vir­gi­nia Val­lejos egen forta­el­ling om for­hol­det til Pablo Esco­bar. Og al­drig har jeg la­est en bog med så man­ge ud­råb­s­tegn. Så man­ge ud­råb, i det he­le ta­get. Al­ting er stor, stør­re, størst i Vir­gi­nia Val­lejos ver­den, hvor men­ne­sker må­les i rig­dom, magt og ce­le­bri­ty­sta­tus. Kvin­der­ne be­skri­ves ud fra an­tal­let af di­a­man­ter, pels­frak­ker og el­ske­re – ma­en­de­ne ud fra, hvor man­ge de har myr­det og ma­eng­den af de­res jet­fly.

Men der er selv­føl­ge­lig hel­ler in­tet or­di­na­ert over Co­lom­bi­as mag­te­li­te, som er bla­est op af plud­se­lig rig­dom fra et ufat­te­ligt ko­kain­salg, der iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne gjor­de narko­ba­ro­nen Pablo Esco­bar til ver­dens sy­ven­deri­ge­ste mand i 1989.

NAV­NET PABLO ESCO­BAR klin­ger af vild­skab, af vold og gra­en­se­løs­hed. Esco­bar, der var le­der af det be­ryg­te­de Me­del­línkar­tel, lik­vi­de­re­de si­ne mod­stan­de­re med hård hånd, eks­por­te­re­de tons og at­ter tons af ko­kain til det ame­ri­kan­ske mar­ked, men le­ve­de re­la­tivt frit trods si­ne åben­ly­se for­bry­del­ser, for­di han be­tal­te sig vej op gen­nem det co­lom­bi­an­ske sam­fund – bå­de i form af ren be­stik­kel­se og gen­nem god­gø­ren­de do­na­tio­ner til pri­ma­ert by­for­ny­el­se. Fak­tisk for­søg­te han med en vis suc­ces at bran­de sig selv som en slags Ro­bin Hood for de fat­ti­ge.

Men ef­ter­hån­den kom Co­lom­bi­as re­ge­ring un­der pres fra USA, der kra­e­ve­de en an­hol­del­se af Esco­bar og hans kum­pa­ner, ik­ke mindst da Esco­bar fik pra­esi­dent­kan­di­dat Lu­is Car­los Galán myr­det i Bog­o­tá i 1989. For at und­gå ud­le­ve­ring til USA lod Esco­bar sig først indsa­et­te i det spe­ci­al­byg­ge­de fa­engsel ’La Ca­ted­ral’, hvor han le­ve­de som en kon­ge og for­holds­vis let kun­ne fortsaette si­ne for­ret­nin­ger. I 1992 undslap han og le­ve­de så på flugt frem til sin død i 1993.

ALT DET­TE KAN man la­e­re me­get me­re om i Net­flix’ dra­ma­se­rie ’Narcos’, men i ’El­sker Pablo, ha­der Esco­bar’ ud­vi­ser Val­lejo ik­ke sa­er­ligt blik for den stør­re sam­men­ha­eng. Hen­des fo­kus ligger en­ty­digt på de to ego­er – Pablo og hen­de selv – og de­res ind­byr­des had-ka­er­lig­heds-for­hold. De før­ste »da­ge af vin og ro­ser, hon­ning og lat­ter« over­dø­ver for­bry­del­ser­nes brøl, for som Val­lejo si­ger, be­ty­der det for hen­de ik­ke no­get, hvor­dan Pablo kom­mer til si­ne tons­vis af pen­ge, kun »de uen­de­li­ge for­mer for magi, han ska­ber med dem«. Hun for­bla­en­des af hans mas­si­ve rig­dom, og hun ta­ger imod hans man­ge ga­ver med kys­hånd, for, som hun si­ger: »Det er alt­så bed­re at gra­e­de i en Lear-jet end i en Mer­ce­des!«. Ved hja­elp af ham op­skri­ver hun sig selv til en kvin­de i ver­dens­klas­se – det er en ka­er­lig­heds­af­fa­e­re mel­lem en al­fa-han og en al­fa-hun, og det er dømt til at slå gni­ster, når Val­lejo skri­ver: »Han har den mest mand­li­ge per­son­lig­hed, jeg no­gen­sin­de har mødt. Han er en us­le­ben di­a­mant, og jeg tror al­drig, han har kendt en kvin­de som mig«.

Det bur­de va­e­re alt an­det end ke­de­ligt i

Al­drig har jeg la­est en bog med så man­ge ud­råb­s­tegn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.