Der er grøn­ne­re løsninger end bøv­let sor­te­ring i grim­me con­tai­ne­re

Politiken - - DEBAT - JAKOB HOU­GAARD, MED­LEM AF BOR­GER­RE­PRA­E­SEN­TA­TIO­NEN (S), MILJØORDFØRER

KØ­BEN­HAVNS KOM­MU­NE har net­op ud­rul­let en ny ord­ning, hvor bor­ger­ne selv skal stå for­an køk­ken­va­sken og bru­ge tid og kra­ef­ter på at sor­te­re i de­res bi­o­lo­gi­ske af­fald.

Nu skal kar­tof­fels­kra­el­ler, ste­ge­fedt og kyl­lin­ge­ben ha­el­des i en sa­er­lig bios­pand , som kom­mu­nen hen­ter og trans­por­te­rer 130 km ud på lan­det i last­bi­ler.

Her la­ves bio­af­fal­det om til bi­o­gas, som man bra­en­der af i en tur­bi­ne for at la­ve elek­tri­ci­tet. Bio­af­fal­det kan mu­lig­vis i frem­ti­den bru­ges til at la­ve grøn­ne driv­mid­ler til f.eks. last­bi­ler, men når pro­duk­tio­nen i dag kun er elek­tri­ci­tet, kun­ne man i re­a­li­te­ten li­ge så godt ha­ve sendt af­fal­det ud på for­bra­en­din­gen på Ama­ger, så hav­de man – ud over elek­tri­ci­tet – i det mind­ste og­så få­et lidt fjern­var­me ud af af­fal­det.

SOM DET ENE­STE par­ti stem­te So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ik­ke for for­sla­get om den nye bio­af­falds­ord­ning i kom­mu­nen. Vi øn­sker i ste­det en grøn af­falds­ord­ning, som gør brug af frem­ti­dens nye in­tel­li­gen­te løsninger, der kan gø­re hver­da­gen let­te­re for kø­ben­hav­ner­ne. Kø­ben­havns Kom­mu­ne har i fle­re år ar­bej­det sam­men med Dong Ener­gy og No­vozy­mes om at ud­vik­le en ny tek­no­lo­gi med nav­net RE­nesci­en­ce , som po­pu­la­ert sagt er en stor va­ske­ma­ski­ne, hvor man til­sa­et­ter en­zy­mer, som gør, at det or­ga­ni­ske ma­te­ri­a­le kan tra­ek­kes ud og la­ves om til bl.a. bi­o­gas. Et prø­ve­an­la­eg, som blev te­stet gen­nem fi­re år, vi­ste, at den nye tek­no­lo­gi kan gen­bru­ge 90 pro­cent af det or­ga­ni­ske ma­te­ri­a­le, hvil­ket er langt me­re, end den en­kel­te for­bru­ger er i stand til ved at sor­te­re gen­nem kil­desor­te­ring. Hvor­for er Kø­ben­havn ik­ke gå­et for­re­st og har åb­net så­dan et an­la­eg som den før­ste stor­by? I år åb­ner et an­la­eg i fuld ska­la ba­se­ret på RE­nesci­en­ce i Nort­hwich i Eng­land, og fle­re er på vej an­dre ste­der i Eu­ro­pa.

I Kø­ben­havn var der ik­ke po­li­tisk vil­je til at gå den­ne vej, og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et stod ale­ne med sit øn­ske om at ska­be en cen­tral sor­te­rings­ord­ning ba­se­ret på RE­nesci­en­ce. En­heds­li­sten og Ra­di­ka­le Ven­stre stem­te for bio­af­falds­ord­nin­gen, da de ser kil­desor­te­ring af af­fald som en di­sci­pli­ne­ren­de øvel­se, hvor kø­ben­hav­ner­ne tvin­ges til kon­takt med de­res af­fald og der­med til at er­ken­de de­res (for sto­re) for­brug.

DE BOR­GER­LI­GE PAR­TI­ER stem­te for bio­af­falds­ord­nin­gen for at hø­ste en kort­sig­tet be­spa­rel­se på af­fald­stak­sten. Til­ba­ge står kø­ben­hav­ner­ne ved køk­ken­va­sken og skal nu for­sø­ge at se­pa­re­re le­ver­postej og fo­lie­bak­ke.

Det er mig en gå­de, hvor­for det ab­so­lut al­tid skal va­e­re for­bun­det med bøvl og be­sva­er at va­el­ge grøn­ne løsninger. De kø­ben­havn­ske bag­går­de er i for­vej­en fyldt op med ra­ed­sels­fuldt grim­me con­tai­ne­re til al­le mu­li­ge af­falds­frak­tio­ner, som hen­tes af hver sin skral­de­vogn.

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et øn­sker at få etab­le­ret et kø­ben­havnsk an­la­eg med cen­tral sor­te­ring af vo­res af­fald ba­se­ret på den nye tek­no­lo­gi hur­tigst mu­ligt. Det skal va­e­re let, bil­ligt og be­kvemt for kø­ben­hav­ner­ne at va­el­ge de grøn­ne løsninger. Sam­ti­dig gi­ver den nye tek­no­lo­gi end­nu bed­re re­sul­ta­ter for gen­an­ven­del­sen end den gam­mel­dags kil­desor­te­ring.

Og sidst, me­nik­ke mindst kan man nø­jes men en en­kelt af­faldscon­tai­ner til alt af­fald. Mon ik­ke kø­ben­hav­ner­ne hel­le­re vil bru­ge de­res spar­som­me plads i bag­går­de­ne til le­ge­plad­ser og lidt grøn­ne plad­ser end grim­me af­faldscon­tai­ne­re?

Det er mig en gå­de, hvor­for det ab­so­lut al­tid skal va­e­re for­bun­det med bøvl og be­sva­er at va­el­ge grøn­ne løsninger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.