Revy­stjer­ne med man­ge ta­len­ter

Politiken - - NAVNE - TI­NE KIR­KENS­GAARD

I MOR­GEN. Vi­cki Ber­lin har ik­ke fun­det på sit eget navn i for­søg på at vir­ke som en op­lagt gla­mourøs hol­lywood­stjer­ne. Hun hed­der og­så Jen­sen, og Ber­lin er hen­des mor­mors mel­lem­navn.

Men hun har vidst, fra hun var me­get ung, at hun vil­le va­e­re sku­e­spil­ler. Ef­ter Vi­cki Ber­lin var ble­vet ma­te­ma­tisk stu­dent, tog hun på den fri ung­doms­ud­dan­nel­se, hvor hun la­er­te at step­pe, syn­ge og spil­le sku­e­spil. Hen­des vi­de­re skridt skul­le va­e­re at bli­ve op­ta­get på drøm­meud­dan­nel­sen på Sta­tens Te­a­ter­sko­le. Hun for­søg­te at kom­me ind fem gan­ge, men nå­e­de al­drig vi­de­re til an­den­prø­ven. Hun ud­dan­ne­de sig til sku­e­spil­ler på den pri­va­te Te­a­ter­sko­len Hol­berg i Kø­ben­havn, hvor hun blev fa­er­dig i 2000.

Det var sva­ert at fin­de ar­bej­de in­den for sku­e­spil­bran­chen, så hun for­søg­te sig to år ef­ter med stan­dup, hvil­ket hun hur­tigt blev tra­et af. I et interview med Ber­ling­s­ke fra 2014 har hun sagt, at hun al­drig me­re skal la­ve stan­dup. Hun kal­der stan­dup­mil­jø­et »iskoldt og dyb­de­ren­set for fø­lel­ser«.

I 2004 blev hun del af DR’s sa­ti­re­hold, der la­ve­de ’Tje­ne­sten’. Si­den har hun med­vir­ket i 17 revy­er, der bl.a. ta­el­ler Ny­kø­bing Fal­ster Revy­en, Oden­se Som­mer­revy og Cir­kus­revy­en. Hun har og­så med­vir­ket i tv-se­ri­er, te­a­te­ro­p­sa­et­nin­ger og mu­si­cals og lagt stem­me til teg­ne­film, bl.a. ’Ping­vi­ner­ne fra Ma­da­ga­scar’. For en kort pe­ri­o­de vend­te hun til­ba­ge til ra­dio­en som va­ert på Ra­dio Novas ’Nova Mor­gen’.

I 2011 vandt Vi­cki Ber­lin Dirch-pri­sen. En pris, der gi­ves til årets revykunst­ner. Fa­mi­li­en Dan­mark la­er­te hen­de for al­vor at ken­de, da hun med­vir­ke­de i ’Vild med dans’ på TV 2 i 2007, hvor hun slut­te­de på an­den­plad­sen.

Hun forta­el­ler i et interview med Fe­mi­na fra i år, at hun ef­ter snart 10 år i revy­ver­de­nen, er klar til at la­ve no­get an­det. De se­ne­ste par år er hun be­gynd­te at skri­ve ma­nuskrip­ter til ani­ma­tions- og spil­le­film.

På den ani­me­re­de ’Or­la Frøs­nap­per’ fra 2011 var hun med­ma­nuskript­for­fat­ter, og hun har og­så va­e­ret med til at skri­ve den kom­men­de ani­ma­tions­film ’Hod­ja fra Pjort’, der får pre­mi­e­re na­e­ste år.

Vi­cki Ber­lin blev gift med fil­min­struk­tø­ren Ni­ko­laj Tarp i 2009. De mød­te hin­an­den, da de ar­bej­de­de sam­men på sa­ti­re­hol­det bag ’Tje­ne­sten’. I dag bor hun sam­men med ham og de­res tre hunde i Hvi­d­ov­re.

Til na­e­ste som­mer skal de sam­men in­stru­e­re Ny­borg Vold­spils ’Sin­ging in the Rain’.

Di­rek­tør Rolf Hjer­nøe, Od­der, er død, 77 år.

Han var en af Dan­marks ve­lud­dan­ne­de fod­bold­tra­e­ne­re og -in­struk­tø­rer, en år­ra­ek­ke for­mand for og stif­ter af Dansk Tra­e­ner Uni­on og fulg­te bl.a. gen­nem to sa­e­so­ner tra­e­nin­gen i den ty­ske bun­des­liga­klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Han be­ska­ef­ti­ge­de sig med fod­bold­tra­e­ning og navn­lig med ta­len­t­ud­vik­ling af ung­doms­spil­le­re og var bl.a. AGF’s ung­dom­stra­e­ner i 16 år. Han var des­u­den ch­eftra­e­ner for Sko­v­bak­ken, Hor­sens FC, Gre­naa IF, Od­der IGF og HOG Hin­nerup. Ef­ter ti­den i AGF fort­sat­te Rolf Hjer­nøe som ch­eftra­e­ner i Sko­v­bak­ken, og med ham ved ro­ret ryk­ke­de hol­det he­le vej­en fra Dan­marks­se­ri­en til top­pen af dansk fod­bold.

»De sjove­ste op­le­vel­ser for os i de år var lo­kal­bra­ge­ne mod AGF på År­hus Sta­dion for­an over 18.000 til­sku­e­re. Det er spa­en­den­de at ta­en­ke til­ba­ge på det i dag, hvor AGF er to­talt ene­va­el­dig i Aar­hus, men det var de alt­så ik­ke den­gang«, for­tal­te han.

Sko­v­bak­kens op­ryk­ning til 1. di­vi­sion, i dag Su­per­liga­en, ind­brag­te ham i 1977 tit­len som ’Årets Tra­e­ner’ i Dan­mark. I er­hvervs­li­vet var Rolf Hjer­nøe re­k­la­me­chef in­den for ur- og bril­le­bran­chen.

SOMMERLØJER. Vi­cki Ber­lin i Cir­kus­revy­ens gar­dero­be. Fo­to: Mar­tin Le­h­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.