Om Ålen, der blev stegt i sit eget fedt

Politiken - - TV - RAS­MUS BECH ras­mus.bech@pol.dk

De­ad­li­ne, hver ene­ste af­ten på DR 2 kl. 22.30

Da jeg hør­te, at ’De­ad­li­ne’-va­er­ten Ni­els Krau­se-Kja­er skul­le ha­ve Zen­tro­pa-film­man­den, Her­føl­ge­gri­se­fi­du­sen og bar­røvs­da­e­mo­nen Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen i stu­di­et for at for­kla­re, hvor­for han, Ålen – i hvert fald tid­li­ge­re et ka­ert navn i film­bran­chen – sma­ek­ker de un­ge an­sat­te kvin­der i num­sen og stik­ker mi­kro­fo­ner op un­der de­res skør­ter, ta­enk­te jeg: »Åå­hhh nej, her har flin­ke-flin­ke Krau­se­mand ik­ke en chan­ce, han vil bli­ve druk­net i Ålens abep­sy­ko­lo­gi­ske ord­mos«.

Men hø­fli­ge og iha­er­di­ge Krau­se-Kja­er, der skal løf­te ar­ven ef­ter den ver­ba­le snig­mor­der, Mar­tin Kras­nik – og som er lan­dets før­en­de i ivrig­heds­se­ri­er som »men­men-men-men-men« – var op­ga­ven vok­sen, da det gjaldt om at kon­fron­te­re Aal­ba­ek, som har få­et den no­get spek­taku­la­e­re ho­ved­rol­le i den dan­ske ver­sion af den in­ter­na­tio­na­le kra­en­kel­ses­in­k­vi­si­tion.

Med af­sa­et i ar­tik­ler – nog­le vil kal­de det af­slø­rin­ger – i avi­ser­ne In­for­ma­tion og Po­li­ti­ken vil­le Krau­se-Kja­er ha­ve kla­re for­kla­rin­ger fra go­ril­la­ens egen mund. Om tid­li­ge­re an­sat­tes be­ret­nin­ger om sma­ek, klask, strip­tea­se på tid, må­ling af køns­hår og mi­kro­fo­ner un­der skør­ter­ne og an­dre bizar­re ydmygelser var en del af at va­e­re me­d­ar­bej­der på Zen­tro­pa. Hav­de det vir­ke­lig no­get på sig?

Og det hav­de det, er­kend­te Aal­ba­ek. Men vi måt­te for­stå, sag­de han, at »det her hand­ler ik­ke kun om den gam­le gris og den un­ge blon­di­ne«. Nej, der var skam og­så un­ge fy­re, som fik straf­fes­ma­ek i num­sen – dog ik­ke af Aal­ba­ek selv, det vil­le va­e­re alt for be­la­sten­de for ci­ga­re­kvi­li­bri­sten, han kla­re­de pi­ger­ne, så der­for over­lod han dren­ge­num­ser­ne til en ho­mo­seksu­el me­d­ar­bej­der.

Ydmygelser, kra­en­kel­ser og se­x­chi­ka­ne? Det vil­le Aa­ba­ek nu ik­ke kal­de det, det var sna­re­re ud­dan­nel­se, en slags ha­erd­ning og for­be­re­del­se til det vir­ke­lig bruta­le liv, der ven­ter uden for Zen­tro­pas her­li­ge, kre­a­ti­ve re­ser­vat. Men at ik­ke al­le de un­ge pi­ger var tak­nem­me­li­ge for Aal­ba­eks var­me hånd­fla­der og mi­kro­fon­le­ge for­an kol­le­ger­ne, men i ste­det gik ud bag­ved og gra­ed, ja, det hav­de han det dår­ligt med.

Og så vil­le Aal­ba­ek hel­le­re ta­le om de se­x­fik­se­re­de me­di­er og om knal­de­or­gi­er i Dan­marks Ra­dio – og så brug­te han det li­sti­ge nav­ne­tri­ck ved he­le ti­den at put­te et »Ni­els« ind i sa­et­nin­ger­ne – for at un­der­stre­ge en fa­el­les for­stå­el­se og kam­me­rat­skab med stu­di­e­va­er­ten.

Men Ni­els Krau­se-Kja­er var vel­for­be­redt og skarp. Han lod sig ik­ke for­vir­re og ja­ge va­ek fra kom­fu­ret. Han lod Ålen og al­le dens skø­re for­kla­rin­ger på grov se­x­mob­ning ste­ge i sit eget fedt.

Se­x­chi­ka­ne? Nej, det var sna­re­re en ud­dan­nel­se

SKARP. En vel­for­be­redt Ni­els Krau­se-Kja­er lod sig ik­ke snø­re af Pe­ter Aal­ba­eks for­søg på kam­me­ra­te­ri, da film­man­den var på be­søg i ’De­ad­li­ne’-stu­di­et. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.