SPILTIPS

Premier League Magasinet - - Inhold -

TOTTENHAM VIN­DER PRE­MI­ER LE­AGUE 10,00 @ BET365

In­drøm­met: de for­sva­ren­de me­stre fra Chelsea er stør­re favoritter til at vin­de Pre­mi­er Le­ague-tit­len, som og­så har to hid­si­ge bej­le­re fra Man­che­ster med Pep Guardiola og José Mourinho i spid­sen.

Men mens Chelsea må­ske ta­ber lidt fo­kus til Cham­pions Le­ague, som er det lo­gi­ske mål i den­ne sa­e­son, så har Guardiola alt­så haft sva­ert ved at vaen­ne sig til tra­e­n­er­li­vet i Eng­land, hvor den el­lers så sej­r­svan­te ma­na­ger har måt­tet se sit po­intsnit fal­de dra­stisk i sam­men­lig­ning med ti­den i bå­de Tys­kland og Spa­ni­en.

Nå ja, og så er der José Mourinho, som kun en tå­be af­skri­ver. Men trods den ka­ris­ma­ti­ske po­rtu­gi­sers til­ste­de­va­e­rel­se på ba­nen, har Man­che­ster United alt­så i alt for man­ge kam­pe lig­net et uin­spi­re­ret hold på ba­nen i den for­gang­ne sa­e­son.

Bå­de Chelsea, City og United har så sta­er­ke pen­ge­ma­end i ryg­gen, at de kan for­sta­er­ke trup­per­ne ef­ter for­godt­be­fin­den­de. Og frem mod sa­e­son­star­ten kan der sag­tens va­e­re sket så sto­re nyhe­der på trans­fer­mar­ke­det, at vur­de­rin­gen af det­te spil skal aen­dres.

Ud­gangs­punk­tet er dog det kend­te, hvor Tottenham har vist na­e­sten uaf­brudt frem­gang de sid­ste sa­e­so­ner, hvor slut­pla­ce­rin­ger­ne da og­så har hed­det 6, 5 og 3 før sid­ste sa­e­sons an­den­plads. Det lo­gi­ske na­e­ste skridt er selv­føl­ge­lig mester­ska­bet for det hold, som har vun­det man­ge fod­bold­hjer­ter de sid­ste par sa­e­so­ner med pa­en og fremad­ret­tet fod­bold.

Når Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son fløjtes i gang den 12. au­gust er det 56 år, 3 må­ne­der og 14 da­ge si­den, Tottenham sidst vandt det en­gel­ske mesterskab. Til od­ds 10,00 er det va­erd at sat­se på, Spurs gen­ta­ger den be­drift et lil­le års tid se­ne­re.

H2H: TOTTENHAM SLUT­TER OVER ARSENAL 1,80 @ BET365

I for­la­en­gel­se af spil­let på, at Tottenham vin­der Pre­mi­er Le­ague, er der en vis lo­gik i og­så at sat­se på, Spurs slut­ter over de evi­ge ri­va­ler fra Arsenal i den­ne sa­e­son.

Som na­evnt er Chelsea og de to Man­che­ster-hold de sto­re favoritter før sa­e­so­nen, mens Tottenham alt­så er min fa­vo­rit som første­bej­ler til en slags out­si­der­plads. Her­ef­ter ka­em­per Arsenal og Liverpool om de na­e­ste plad­ser, og det vir­ker i min bog lidt som om, pi­len pe­ger me­re op for bå­de Liverpool og Tottenham end Arsenal.

The Gun­ners vandt gan­ske vist FA Cup­pen i sid­ste sa­e­son, hvil­ket Tips­bla­det og­så hav­de an­be­fa­let at spil­le på. Men det aen­drer ik­ke ved bil­le­det af et Arsenal-hold, som er kørt en smu­le tra­et. Ar­se­ne Wenger end­te med at for­la­en­ge sin kon­trakt med klub­ben i yder­li­ge­re to sa­e­so­ner, men der skal ik­ke gå me­get galt i den nye sa­e­son, før kra­ve­ne om hans af­gang fra bå­de fans og eks­per­ter at­ter blus­ser op.

An­der­le­des ser det ud for Mauri­cio Po­chet­ti­no fra Tottenham, som for ny­lig kun­ne se sig selv ran­ge­ret som den na­est­mest el­ske­li­ge ma­na­ger i Pre­mi­er Le­ague kun over­gå­et af Bournemouths Ed­die Howe på fod­bold­si­tet Tal­ks­port.

Tin­ge­ne går ba­re Po­chet­ti­no og Tot­ten­hams vej for ti­den. Og det skal nok sik­re en pla­ce­ring over Arsenal igen i den­ne sa­e­son, selv om det alt­så ik­ke er sket si­den 1994/95, når man ser bort fra den fo­re­gå­en­de sa­e­son!

AN­TAL OPRYKKEDE HOLD, SOM RYK­KER NED: 1 – 1,90 @ BET365

Newcastle og Brighton vandt di­rek­te op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague i sid­ste sa­e­son, mens Huddersfield skul­le ud i en ner­vepi­r­ren­de straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce, før den va­er­di­ful­de op­ryk­ning var sik­ret.

Op­ryk­ker­ne vil na­e­sten al­tid va­e­re blandt fa­vo­rit­ter­ne til at ryk­ke ned igen, og sta­ti­stisk set er det da og­så me­get sand­syn­ligt, at vi må ta­ge af­sked med mindst et af holdene igen ef­ter den­ne sa­e­son. Fak­tisk er det kun sket to gan­ge i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rie, at de tre op­ryk­ke­re al­le har over­le­vet.

Om­vendt er det kun én gang i Pre­mi­er Le­ague-hi­sto­ri­en sket, at de tre op­ryk­ke­re fra den fo­re­gå­en­de sa­e­son al­le ryk­ke­de ned sa­e­so­nen ef­ter. Det var i 1997/98, hvor Bolt­on, Barns­ley og Crystal Palace var på en hur­tig vi­sit i den bed­ste ra­ek­ke, før de alt­så tog tu­ren ned igen.

Så vidt alt­så ek­stre­mer­ne. For nor­ma­len er, at et el­ler to op­ryk­ker­hold en­der un­der stre­gen i den ef­ter­føl­gen­de sa­e­son. Set over de sid­ste 20 sa­e­so­ner er det sket 10 gan­ge, at ba­re én af op­ryk­ker­ne er ryk­ket ned igen, mens det er fo­re­kom­met 7 gan­ge, at top op­ryk­ker­ne er ryk­ket ned igen ef­ter sa­e­so­nen.

Men hvor­for så spil­le på, at kun én opryk­ker ryk­ke ned igen, når det gi­ver 2,75, at to op­ryk­ke­re ryg­ter re­tur til na­est­bed­ste ra­ek­ke?

Den pri­ma­e­re be­grun­del­se er selv­føl­ge­lig op­ryk­ker­nes ni­veau, som vir­ker gan­ske for­nuf­tigt. Newcastle er en gam­mel ken­ding i top­pen af en­gelsk fod­bold, der må­ske ik­ke helt har få­et den fortjen­te kre­dit for at ryk­ke op igen i før­ste for­søg ef­ter nedryk­nin­gen.

Brighton er til­ba­ge i den bed­ste ra­ek­ke for før­ste gang i 34 år, men hol­det har ta­get fle­re til­løb på det se­ne­ste og har så­le­des va­e­ret en del af play off-kam­pe­ne om op­ryk­ning i tre af fem fo­re­gå­en­de sa­e­so­ner før den di­rek­te op­ryk­ning. Chris Hugh­ton, den tid­li­ge­re Newcastle-ma­na­ger, har sam­let et so­lidt hold, der har mas­ser af er­fa­ring rent al­der­s­ma­es­sigt, mens akil­les­ha­e­len må­ske er den mang­len­de ru­ti­ne fra Pre­mi­er Le­ague.

Sid­ste opryk­ker er som na­evnt Huddersfield, der nok må be­teg­nes som det tyn­de øl af de tre op­ryk­ke­re og min fa­vo­rit til at va­e­re det hold, der op­fyl­der bag det­te spil.

Den se­kun­da­e­re be­grun­del­se for at tro på, kun ét op­ryk­ker­hold ry­ger ned igen, er, at ”sum­pen” af hold un­der mid­ten i Pre­mi­er Le­ague er så stor, at for­skel­len på suc­ces og fiasko of­te er hår­fin.

Swansea og Crystal Palace lig­ne­de sik­re nedryk­ke­re i lan­ge pe­ri­o­der af sid­ste sa­e­son, og hvis sa­e­so­nen hav­de va­ret et par kam­pe me­re, var Watford og­så kom­met i pro­ble­mer med en ka­ta­stro­fal form mod af­slut­nin­gen.

Med an­dre ord: der er kva­li­tet blandt op­ryk­ker­ne, mens ni­veau­et blandt de for­mode­de ri­va­ler i bund­stri­den ik­ke bør gi­ve op­ryk­ker­ne søvn­lø­se na­et­ter.

An­be­fa­lin­gen bli­ver der­for at spil­le på, at ét af op­ryk­ker­hol­de­ne må ta­ge den lan­ge og su­re tur ned i The Cham­pions­hip igen ef­ter sa­e­so­nen til od­ds 1,90. Hvis man fø­ler sig godt kla­edt på med bå­de liv­rem og se­ler, er det mu­ligt at kom­bi­ne­re sit ind­skud på, at hen­holds­vis et og to op­ryk­ker­hold ry­ger ned igen. Det gi­ver et ef­fek­tivt od­ds på 1,12, hvis 41 pro­cent af ind­sat­sen pla­ce­res på to hold til od­ds 2,75, mens de re­ste­ren­de 59 pro­cent sa­et­tes på 1 hold til od­ds 1,90.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.