FI­RE BUD PÅ FREM­TI­DEN

Premier League Magasinet - - Christian Eriksen -

Henover som­me­ren 2017 er Chri­sti­an Eriksen fle­re gan­ge ble­vet sat i for­bin­del­se med FC Bar­ce­lo­na. Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net har bedt fi­re fod­bold­folk, der ken­der fyn­bo­en godt, om at for­hol­de sig til ryg­ter­ne om FC Bar­ceo­na og Erik­sens na­e­ste kar­ri­e­re­ma­es­si­ge skridt:

TON­NY HER­MAN­SEN, TID­LI­GE­RE UNI­ONS­TRA­E­NER I DBU FYN:

”Jeg har al­tid sagt, at Chri­sti­an en­der i Bar­ce­lo­na en dag. Han min­der så for­fa­er­de­ligt me­get om en Bar­ce­lo­na-spil­ler, og jeg vil og­så me­ne, at han sag­tens vil kun­ne kla­re det. Jeg har og­så haft med Pio­ne Si­sto at gø­re, og han spil­ler trods alt og­så i La Liga. På den må­de Bar­ce­lo­na spil­ler, min­der Chri­sti­an ufat­te­lig me­get om en spil­ler som Inies­ta el­ler Xavi, som kan spil­le med de an­dre. Han er sinds­sygt god på de re­la­tio­nel­le fa­er­dig­he­der. Det er en af hans sto­re styr­ker, li­ge­som han har et fan­ta­stisk spark, så jeg in­gen grund til, at han ik­ke skul­le kun­ne spil­le der.”

FRANK DE BO­ER, TID­LI­GE­RE CH­EFTRA­E­NER I AJAX:

”Hvil­ket skridt skal han ta­ge? I Tottenham er der så man­ge kva­li­tets­spil­le­re i trup­pen. Der er selv­føl­ge­lig Re­al Madrid el­ler Bar­ce­lo­na, men Chri­sti­an er må­ske på et af ver­dens bed­ste hold li­ge nu. Der er man­ge un­ge og ta­lent­ful­de spil­le­re, og det er et me­get mo­der­ne hold. Han kan spil­le med en dyg­tig an­gri­ber som Ka­ne. Selv­føl­ge­lig vil­le Bar­ce­lo­na va­e­re stort for ham, men i Tottenham er han et godt sted. Det kan bli­ve et af ver­dens bed­ste hold i lø­bet af de na­e­ste par år. Pre­mi­er Le­ague er det hø­je­ste ni­veau, og Tottenham ka­em­per for mester­ska­bet. Hvad me­re kan man øn­ske sig?”

PE­TER BON­DE, TID­LI­GE­RE AS­SI­STENT­TRA­E­NER PÅ A-LANDS­HOL­DET:

”Der er så­kald­te fod­bol­d­eks­per­ter, der har be­trag­tet mig som en idi­ot, for­di jeg al­tid har sagt, at han i min op­tik kan spil­le for al­le klubhold i ver­den. Spørgs­må­let er så, om det er hen­sigts­ma­es­sigt. Var der en ting, der kun­ne øde­la­eg­ge hans gla­e­de og fa­sci­na­tion af spil­let, vil­le det va­e­re, at han kun kom til at spil­le hver tred­je el­ler fjer­de gang. En del af hans dri­ve er at han spil­le hver gang. For mig er et skridt op kun Re­al Madrid el­ler Bar­ce­lo­na. Det er det ene­ste, der rent nav­ne­ma­es­sigt og me­di­e­ma­es­sigt er stør­re. Selv­føl­ge­lig kan han va­e­re med på det ni­veau, men han vil kom­me til at op­le­ve et an­det form for pres og en an­den form for kon­kur­ren­ce. Chri­sti­an har ev­ner­ne til at spil­le med på al­le ni­veau­er, men jeg sy­nes, at han er et rig­tig fint sted. Han spil­ler fast på et fint ni­veau og får nog­le fe­de ud­for­drin­ger, så hvad kan man øn­ske me­re? Så skal det va­e­re pen­ge og hy­pe, men det vir­ker ik­ke til, at han går op i den slags.”

NI­CO­LAI BOI­LE­SEN, TID­LI­GE­RE AJAX-SPIL­LER:

”Selv­føl­ge­lig kan han ta­ge yder­li­ge­re skridt, men spørgs­må­let er, hvor­når det er det rig­ti­ge tids­punkt. Chri­sti­an er en spil­ler, der har brug for at spil­le. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at Chri­sti­an har lyst til at sid­de på ba­en­ken. Hvis Bar­ce­lo­na kom­mer på ba­nen, er det saftsu­se­mig sva­ert at si­ge nej, og så kan det va­e­re, at pla­nen er, at man skal slu­ses ind på hol­det i det før­ste år, og der­ef­ter ta­ge over, hvis der er en an­den, der stop­per. Det kan va­e­re, at man gør det på den må­de, men det er jo og­så i or­den, for han er kun 25 år. Han er uden tvivl klar til det na­e­ste skridt, men hvor­når det bli­ver, af­ha­en­ger af en ma­ve­for­nem­mel­se af, hvad den nye klub har at til­by­de i form af pla­nen for Chri­sti­an. For ham hand­ler det ik­ke om pen­ge­ne, men sna­re­re om den plan, der er for ham og hvor­dan han skal spil­le og spil­les. I Tottenham er han i en klub, der spil­ler fan­ta­stisk og blev en fortjent num­mer to i Pre­mi­er Le­ague, så han skal spil­le Cham­pions Le­ague. Har man en stor stjer­ne der, skal man så ryk­ke vi­de­re el­ler ta­ge et år el­ler to me­re, hvor man ved, at man spil­ler hver gang og er en del af et hold, der spil­ler rig­tig god fod­bold?”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.