ARSENAL

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Mi­cha­el Kja­er­bøl

Den nye ba­skisk/span­ske ma­na­ger har fle­re in­ter­es­san­te op­tio­ner i den of­fen­siv, som han kan pra­e­sen­te­re i den kom­men­de sa­e­son. Arsenals trup rum­mer to an­gri­be­re, der er er­hver­vet for til­sam­men hen ved en mil­li­ard kro­ner. Er der så plads til bå­de hur­tig­lø­be­ren Pierre-emerick Aubameyang og skar­p­skyt­ten Ale­xan­dre La­ca­zet­te? Det umid­del­bart ind­ly­sen­de svar er ”nej”. Unai Eme­rys hi­sto­rik vi­ser, at han er en tra­e­ner, der - indtil nu i alt fald - har sva­er­get til at spil­le med en en­kelt fron­tan­gri­ber (li­ge­som Arsè­ne Wenger). Men Emery har ud­talt, at han ser en lys frem­tid for beg­ge an­grebs­kan­di­da­ter på Emira­tes, så må­ske kan der al­li­ge­vel bli­ve plads til dem beg­ge. Er Emery på pa­pi­ret godt kø­ren­de med to dy­re stjer­ne­spil­le­re til at kon­kur­re­re om (må­ske) kun én plads, så vil spa­ni­e­ren nok til gen­ga­eld ae­r­gre sig over at mang­le en fy­sisk sta­erk tar­get­man blandt si­ne forward-op­tio­ner. I Se­vil­la hav­de han den hø­je ho­ved­spil­s­eks­pert Fer­nan­do Ll­oren­te. I Pa­ris rå­de­de Emery over ha­er­de­bre­de Edin­son Ca­va­ni. De nu­va­e­ren­de re­ser­ver be­sid­der ik­ke den mu­li­ge ek­stra­or­di­na­e­re kva­li­tet til en tar­get­man-rol­le, som den nye tra­e­ner nok vil ef­ter­spør­ge. Dan­ny Wel­beck er ik­ke den ty­pe an­gri­ber, og un­ge Ed­die Nke­ti­ah er det slet ik­ke. The Goo­ners, Arsenals hårdt prø­ve­de fanska­re, vil dog utvivl­s­omt se frem til et - for­hå­bent­lig me­re swin­gen­de end svin­gen­de - sam­ar­bej­de mel­lem Aubameyang, La­ca­zet­te og play­ma­ke­ren Mesut Özil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.