JO­NAS LÖSSL

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Ef­ter blot ét år i Mainz er Jo­nas Lössl endt i Pre­mi­er Le­ague på en le­je­af­ta­le, hvor han skal stå på mål for op­ryk­ker­ne Huddersfield. Det ser den dan­ske lands­holds­må­l­mand me­get frem til.

Dan­sker­be­stan­den i Pre­mi­er Le­ague er, i skri­ven­de stund, ble­vet ud­vi­det med he­le fi­re spil­le­re i lø­bet af som­me­ren, da Mat­hi­as 'Zanka' Jør­gen­sen og Jo­nas Lössl begge er skif­tet til op­ryk­ker­ne Huddersfield, der i for­vej­en hav­de Phi­lip Bil­ling i trup­pen. Des­u­den er An­dreas Chri­sten­sen nu en del af Chel­seas første­hold ef­ter to år på le­je i Borus­sia Mön­cheng­lad­bach.

For Jo­nas Lössl er det end­nu et skridt frem i ud­land­skar­ri­e­ren, der be­gynd­te i fran­ske Gu­in­gamp i Li­gue 1, in­den han kom Mainz sid­ste som­mer. Med skif­tet til 'The Ter­ri­ers' er det lyk­ke­des for Lössl at op­fyl­de en af si­ne helt sto­re drøm­me.

”Det bli­ver fedt at prø­ve det he­le. Det er jo det stør­ste på rig­tig man­ge punk­ter. Det kan jeg al­le­re­de ma­er­ke nu. Selv­om jeg kom til et ut­ro­ligt pro­fes­sio­nelt se­tup i Mainz, fik me­get med der­fra og mød­te go­de men­ne­sker i klub­ben, så er det ba­re end­nu stør­re her. Selv­om det er Huddersfield, kan jeg ma­er­ke, hvor me­get pro­fes­sio­na­lis­me der er i klub­ben. Så er det og­så ba­re fedt at få lov til at ud­le­ve sin drøm. Få lov til at spil­le på den stør­ste sce­ne og te­ste sit eget ni­veau der. Tra­e­ne­ren sag­de no­get me­get klogt i dag, om at de fle­ste fod­bold­spil­le­re fø­ler, at de ba­re skal ha­ve en chan­ce. Det er det ene­ste, man vil be­de om. Den har jeg nu, og det gla­e­der jeg mig vir­ke­lig me­get til,” si­ger Lössl, da Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net rin­ger et par da­ge ef­ter, at skif­tet er gå­et igen­nem.

Dan­mark har en god må­l­mand­stra­di­tion i Pre­mi­er Le­ague med le­gen­da­ri­ske Pe­ter Schmeichel, mens og­så Tho­mas Sørensen og selv­føl­ge­lig Kas­per Schmeichel i Leicester har mar­ke­ret sig. Det er da og­så den tid­li­ge­re Man­che­ster United-må­l­mand, som Lössl hu­sker fra det Pre­mi­er Le­ague, han fik set i op­va­ek­sten.

”Nu vil­le jeg ger­ne kun­ne si­ge, at jeg har haft en el­ler an­den hjer­te­klub, men det har jeg fak­tisk ik­ke. Jeg har ae­r­ligt talt ik­ke set så me­get fod­bold, da jeg var dreng. Skul­le jeg va­el­ge et hold, vil­le det va­e­re Man­che­ster United, for­di mi­ne bed­ste ven­ner så dem. Så hav­de de og­så en vis dan­sker, der og­så hav­de no­get ind­fly­del­se. Ik­ke da jeg var helt lil­le, men da jeg var lidt ae­l­dre, hvor han be­gynd­te at be­va­e­ge sig mod kar­ri­e­re­stop­pet.”

27-åri­ge Lössl kom­mer med er­fa­ring fra to af Eu­ro­pas fem stør­ste liga­er, men for den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land-må­l­mand kan det ik­ke bli­ve stør­re end at spil­le i Eng­land.

”Det sy­nes jeg ik­ke. Selv­føl­ge­lig er der nog­le ka­em­pe klub­ber rundt om­kring i Eu­ro­pa i de for­skel­li­ge lan­de, men det kan ik­ke bli­ve stør­re end Pre­mi­er Le­ague over­ord­net. Det me­ner jeg ik­ke, det kan. Det har al­tid va­e­ret det stør­ste for mig i hvert fald. Der er jo ik­ke nog­le liga­er, hvor ni­veau­et er så højt i he­le ligaen. Det me­ner jeg i hvert fald ik­ke.”

Pre­mi­er Le­ague føl­ges bredt af folk fra he­le ver­den bå­de på sta­dion og i i fjern­sy­net, men Lössl har ik­ke kig­get i kamp­pro­gram­met og ud­valgt de kam­pe, som han ser mest frem til at spil­le.

”Jeg ser sgu frem til al­le kam­pe her­ov­re. Jeg gla­e­der mig al­ler­mest til den før­ste kamp, vi skal spil­le ude mod Crystal Palace. Den ser jeg helt sinds­sygt me­get frem til. De an­dre kam­pe er jeg slet ik­ke be­gyndt at over­ve­je end­nu,” for­kla­rer Lössl, der kom­mer på an­dre tan­ker, da ud­sig­ten til at spil­le på An­fi­eld, Old Traf­ford, Wem­bley og så vi­de­re bli­ver na­evnt for ham.

”Det ki­ck jeg har få­et ud af at spil­le på sto­re sta­dio­ner i Pa­ris, Mar­seil­le, Dort­mund og de an­dre ste­der, ta­en­ker jeg en­ten bli­ver det sam­me el­ler end­nu bed­re her­ov­re. Så det gla­e­der jeg mig helt vildt me­get til. Det kan ik­ke rig­tig be­skri­ves, hvor­dan det er at stå for­an den slags pu­bli­kum. Om de hep­per på en el­ler ej, så er det ba­re det, man ger­ne vil.”

06

FO­TO: RITZAU/GONZALES PHOTO CITYPRESS24

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.