TOTTENHAM HOTSPUR

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Med 86 po­int fik Tottenham for­bed­ret klub­bens po­in­tre­kord i Pre­mi­er Le­ague med he­le 14 po­int. Det rak­te dog ik­ke til me­re end en an­den­plads, da na­bo­er­ne fra Chelsea som be­kendt blev me­stre gan­ske sik­kert med he­le 93 po­int.

Sid­ste sa­e­son var klub­bens klart bed­ste i Pre­mi­er Le­ague no­gen­sin­de - sa­er­ligt i for­å­ret pra­este­re­de Tottenham på et højt ni­veau. Over de se­ne­ste to år har klub­ben hen­tet klart flest po­int af al­le i Pre­mi­er Le­ague, men det har ik­ke vist sig nok til for al­vor at kom­me ta­et på et mesterskab, men hvis Tottenham kom­mer i sam­me luft­lag po­int­ma­es­sigt, vil hol­det for­ment­lig va­e­re en trus­sel. Det er man, selv­om man med sal­get af Ky­le Wal­ker nu har tjent fle­re pen­ge, end man har brugt på trans­fer­mar­ke­det, hvis man ta­ger den­ne som­mer og de to fo­re­gå­en­de sa­e­so­ner med. En no­get an­den vej end man ser hos de stor­for­bru­gen­de kon­kur­ren­ter..

Det er et tab, at Wal­ker er ta­get vi­de­re til Man­che­ster City, men Mauri­cio Po­chet­ti­no har al­le­re­de en kom­pe­tent af­lø­ser klar i Ki­e­ran Trip­pi­er, der kun la­ve­de én as­sist min­dre end Ky­le Wal­kers seks, selv­om Trip­pi­er blot fik 12 kam­pe mod Wal­kers 33. Den sto­re ud­for­dring bli­ver me­re, om Tottenham kan vaen­ne sig til at spil­le på Wem­bley i en hel sa­e­son. I Cham­pions Le­ague skuf­fe­de hol­det fa­elt i grup­pe­spil­let og tab­te hjem­me mod AS Mo­na­co og Bay­er Le­ver­ku­sen, og Mo­na­co-tra­e­ner Leo­nar­do Jar­dim men­te, at den sto­re ba­ne gjor­de det sva­e­re­re for Tottenham at pres­se som nor­malt. Men i den kom­men­de sa­e­son er der in­gen und­skyld­nin­ger for Po­chet­ti­no. ”Den ene uge spil­le­de vi på Whi­te Hart La­ne, den an­den uge spil­le­de vi på Wem­bley. Det er sva­ert at aen­dre mind­set­tet, når man fø­ler sig godt til­pas på Whi­te Hart La­ne, men i na­e­ste sa­e­son er der in­gen und­skyld­nin­ger. Der er det kun Wem­bley. Fra dag ét ta­en­ker vi kun på Wem­bley, og det bli­ver helt an­der­le­des.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.