MAN­CHE­STER CITY

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

”Må­ske er det sandt. Må­ske pis­ser jeg par­fu­me,” sva­re­de Pep Guardiola, da han i Bar­ce­lo­na-ti­den blev bedt om at for­hol­de sig til, om han vir­ke­lig var så per­fekt, som det vir­ke­de til. Hans før­ste sa­e­son i Eng­land vi­ste, at det er spa­ni­e­ren ik­ke.

I be­gyn­del­sen så det ud til, at Pep Guardiola vil­le fort­sa­et­te, hvor han slap i Bar­ce­lo­na og Bay­ern Mün­chen og lø­be af­sted med Pre­mi­er Le­ague-tro­fa­e­et fra spids. Spa­ni­e­ren hav­de over­ta­get en trup, der i Ma­nu­el Pel­le­gri­nis sid­ste tid hav­de slå­et op i ba­nen, men nu frem­stod hol­det igen fo­ku­se­ret og skar­pt, og City vandt saesonens før­ste seks Pre­mi­er Le­ague-kam­pe, blandt an­det ved at be­sej­re ri­va­ler­ne fra Man­che­ster United.

Men så vandt Tottenham 2-0 på Whi­te Hart La­ne, og Ci­tys og Guardiolas mang­ler be­gynd­te at vi­se sig med en del ne­der­lag og elen­digt for­svars­spil. Der var og­så go­de ele­men­ter. Guardiola fik si­ne un­ge, hur­ti­ge spil­le­re til at klik­ke i front, og sa­e­so­nen slut­te­de na­e­sten li­ge så godt, som den be­gynd­te, med seks sej­re i de sid­ste syv kam­pe. Men det blev ik­ke til me­re end en tred­je­plads, 15 po­int ef­ter Chelsea.

”Hvis jeg var i den­ne si­tu­a­tion i en stor klub, var jeg ble­vet fy­ret. Så var jeg ude. Helt sik­kert. De­fi­ni­tivt,” sag­de Guardiola i april, hvil­ket gav yder­li­ge­re en smu­le rum­len – for var City ik­ke en stor klub?

Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der: Ef­ter syv mester­ska­ber i si­ne før­ste ot­te sa­e­so­ner i Bar­ce­lo­na og Bay­ern op­le­ve­de Guardiola i Man­che­ster sin før­ste fi­a­skosa­e­son. Nu er det re­van­che­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.