WEST HAM

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Det var et lo­gisk skridt frem. Bo­leyn Gro­und hav­de i den grad udtjent sin va­er­nepligt, men West Ham vi­ste det gam­le sta­dion stor respekt og kro­ne­de den bed­ste Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son si­den 2001/02 med en dra­ma­tisk 3-2-sejr hjem­me mod Man­che­ster United i na­est­sid­ste spil­ler­un­de i maj 2016 – den sid­ste kamp på Bo­leyn Gro­und ef­ter 112 år som hjem­me­ba­ne.

Det var ik­ke no­get pro­blem for West Ham at fyl­de det na­e­sten dob­belt så sto­re Lon­don Sta­di­um, men det nye sta­dion vi­ste sig at ha­ve en del startvan­ske­lig­he­der. Syv blev ar­re­ste­ret, da West Ham slog Chelsea ud af liga­cup­pen i ok­to­ber i saesonens hidtil bed­ste kamp. Men over­ord­net var re­sul­ta­ter­ne ik­ke li­ge­så go­de som året før, og det nye sta­dions lø­be­ba­ne fik skyl­den for, at den in­ti­me at­mos­fa­e­re, der pra­e­ge­de Bo­leyn Gro­und, syn­tes langt va­ek på det nye sta­dion.

”Vi har haft nog­le ma­el­ket­and­s­pro­ble­mer med det nye sta­dion, og vi for­står, at al uro er for­styr­ren­de, men vi vil ger­ne sa­et­te det i per­spek­tiv, for vi har hand­let på det, og vi er fast­lag­te på at ud­ryd­de de pro­ble­mer,” for­kla­re­de na­est­for­mand Kar­ren Bra­dy til­ba­ge i de­cem­ber.

Uro­en blev min­dre, og re­sul­ta­ter­ne blev bed­re, som sa­e­so­nen skred frem, men over­ord­net var skuf­fel­sen enorm. Flyt­nin­gen til Pre­mi­er Le­agu­es tred­je­stør­ste sta­dion blev be­skre­vet som et stort skridt frem i drøm­men om at kon­kur­re­re med de sto­re klub­ber, men med trup­pens kva­li­tet el­ler man­gel på sam­me er der et langt skridt end­nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.