”JEG HAR KUN FÅ­ET ME­RE OG ME­RE LYST TIL AT SPIL­LE FOD­BOLD I TAKT MED, AT JEG ER BLE­VET AE­L­DRE”

Premier League Magasinet - - Chri­sti­an Erik­sen -

Hvad er for­kla­rin­gen på din suc­ces?

”Det er hårdt ar­bej­de. Det er den go­de gam­le sang. Jeg har va­e­ret hel­dig, men jeg har og­så su­get til mig, va­e­ret ae­r­ger­rig og la­ert nye ting. Jeg har ta­get nye sprog, nye kul­tu­rer, ny spil­lestil og nye hold­kam­me­ra­ter til mig. Det har va­e­ret en blan­ding, for jeg har og­så va­e­ret hel­dig med det ta­lent og de ge­ner, jeg har haft. Jeg har få­et no­get med i ba­ga­gen, og per­son­ligt har det for mig va­e­ret den bed­ste ru­te at ta­ge til Hol­land først og vaen­ne mig til det he­le i Am­ster­dam, in­den jeg tog til Eng­land og for­søg­te at slå igen­nem der. Det er lyk­ke­des, men jeg har ta­get små skridt ad gan­gen, og det er ble­vet gre­bet godt an. Jeg er ble­vet gu­i­det godt hen ad vej­en.”

Hvor­dan har du ud­vik­let dig i de fi­re år i Tottenham?

”Jeg er sta­dig den sam­me spil­ler, som jeg al­tid har va­e­ret. Der er ik­ke den sto­re for­skel, men der er nok me­re ro om­kring hol­det i for­hold til de før­ste halvan­den sa­e­son. Det var lidt an­der­le­des i star­ten, men jeg sy­nes sta­dig, at

Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net har talt med Chri­sti­an Eriksen om kar­ri­e­ren og op­skrif­ten på hans suc­ces.

jeg er den sam­me ty­pe og den sam­me spil­ler. Men jeg har selv­føl­ge­lig bidt mig me­re fast, og jeg bi­dra­ger og­så me­re fremad­ret­tet nu, så det ik­ke kun har hand­let om at lø­be. Det har va­e­ret me­get spil­le­ma­es­sigt. Det har va­e­ret en af mi­ne bed­ste sa­e­so­ner ind­til vi­de­re, men jeg hå­ber, at det bli­ver bed­re de na­e­ste år. Så­dan har det va­e­ret ind­til nu; jeg skal ger­ne bli­ve bed­re i hver sa­e­son.”

Hvor stam­mer ae­r­ger­rig­he­den og vilj­en til at for­bed­re sig fra?

”Jeg tror, at det stam­mer fra ha­ven og å-ba­ner­ne i Mid­del­fart. Jeg har haft ly­sten, og jeg har ik­ke haft så hel­ve­des man­ge ne­ga­ti­ve ten­den­ser el­ler op­le­vel­ser, der kun­ne ha­ve gjort, at jeg mi­ste­de ly­sten. Jeg har kun få­et me­re og me­re lyst til at spil­le fod­bold i takt med, at jeg er ble­vet ae­l­dre. Jeg vil ger­ne be­vi­se, hvad jeg kan, og det skal man ta­ge med.”

For­sø­ger du sta­dig at for­bed­re dig hver dag?

”Ja, så­dan har jeg det sta­dig. Ef­ter en tra­e­ning el­ler en kamp er der al­tid no­get, der kan for­bed­res. Nu spil­ler vi man­ge kam­pe, og det er sva­ert at få tra­e­net me­get, men jeg er op­ma­er­k­som på, at der al­tid er mu­lig­hed for at tra­e­ne ek­stra. Jeg ta­en­ker me­get over tin­ge­ne og for­sø­ger at byg­ge på he­le ti­den.”

Hvad be­ty­der det for dig, at du er nå­et her­til og har op­fyldt di­ne drøm­me?

”Det er nok der­for, at jeg er så glad og så lyk­ke­lig, hvor jeg er i dag. Selv­føl­ge­lig er der dår­li­ge da­ge, men for det me­ste er det lykkelige da­ge. Så­dan bør det og­så va­e­re, når man spil­ler fod­bold og le­ver af det. Når man ta­en­ker på, at an­dre men­ne­sker har det me­get hår­de­re, er jeg ut­ro­lig glad for, at min drøm er gå­et i op­fyl­del­se. Jeg kun­ne ha­ve ve­jet det op mod no­get an­det, hvis jeg hav­de haft an­dre drøm­me, men min drøm har al­tid va­e­ret at spil­le fod­bold, så jeg er me­get tak­nem­me­lig over, at det er ble­vet til no­get.”

Hvor stam­mer gla­e­den ved spil­let fra?

”Det kom­mer hund­re­de pro­cent hjem­me­fra. Det er ik­ke no­get, der er kom­met med åre­ne. Det er ble­vet byg­get op, men jeg har haft det med he­le vej­en. Det stam­mer fra Mid­del­fart, for jeg tror, at jeg blev gre­bet af spil­let fra før­ste dag. Jeg er selv­føl­ge­lig ble­vet pa­cet, men det er sket på den rig­ti­ge må­de, så jeg har få­et gavn af det. Jeg tror, at det star­te­de rig­tig tid­ligt.”

Er det rig­tigt, at du ik­ke kan gå for­bi en bold uden at skul­le le­ge med den?

”Ja, og det tror jeg og­så, at min ka­e­re­ste er me­get ir­ri­te­ret over. Der lig­ger nog­le bol­de hist og her rundt om­kring i vo­res hus, og de bli­ver of­te spar­ket til. Det kan og­så va­e­re et an­det sted ude i by­en, men jeg skal al­tid li­ge rø­re ved bol­den, hvis der er en i na­er­he­den, og det kan hun godt bli­ve lidt ir­ri­te­ret over.”

Er li­vet som fod­bold­spil­ler ik­ke ba­re ble­vet hver­dag el­ler et ar­bej­de for dig?

”Det har jeg ik­ke op­le­vet end­nu. Det kan va­e­re, at jeg har det så­dan om 6-8-12 år, men ik­ke end­nu.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.