TYS­KLANDS BE­VÆB­NE­DE TURI­STER

Skammens Dag - - Indhold -

9. april blev og­så skam­mens dag, for­di dan­ske­re op­fat­te­de be­sæt­tel­sen som en bør­ne­hjælps­dag el­ler et fre­de­ligt flå­de­be­søg.

Ty­sker­ne gik i land ved Lan­ge­li­nie klok­ken 04.15. I lø­bet af kort tid hav­de de stormet og ero­bret Ka­stel­let. Fra Søn­derjyl­land kom der mel­ding om hår­de kam­pe og fle­re fald­ne, men for man­ge dan­ske­re var det ik­ke en beskæm­men­de dag, men en stor op­le­vel­se.

Nys­ger­rig­he­den sej­re­de over an­stæn­dig­he­den. På Lan­ge­li­nie var der he­le da­gen op­løb ved de ty­ske ski­be. Færds­elspo­li­ti­et rap­por­te­re­de for­ar­get: ’Pu­bli­kum nær­mest hæn­ger på ryg­gen af de ty­ske sol­da­ter’.

Kø­ben­hav­ner­ne og det ty­ske min­dre­tal i Søn­derjyl­land op­før­te sig

mest pin­ligt, men over he­le Dan­mark blev ty­ske sol­da­ter budt på for­frisk­nin­ger og ci­ga­ret­ter. I København hav­de det he­le iføl­ge to øjen­vid­ner mest ka­rak­ter af en bør­ne­hjælps­dag el­ler et fre­de­ligt flå­de­be­søg.

Læs blot den­ne skil­dring:

’Børn gik i skole. Strøm­men af mor­gen­cyk­li­ster fyld­te ga­der­ne i København. Hvor der var op­stil­let ty­ske vagt­po­ster, stim­le­de nys­ger­ri­ge men­ne­sker sam­men og stir­re­de på de frem­me­des hånd­gra­na­ter og stå­l­hjel­me. Det var som på en bør­ne­hjælps­dag, når der var op­tog og ud­klæd­te men­ne­sker i ga­der­ne. Nog­le, som hav­de lært tysk, be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at få talt sproget; der var og­så no­gen, som bød de ty­ske sol­da­ter ci­ga­ret­ter. En hel del pi­ger ind­fandt sig, som om det dre­je­de sig om et fre­de­ligt flå­de­be­søg. Og de sor­te fly­ve­ma­ski­ner fløj i for­ma­tion lavt over by­en og over­dø­ve­de spor­vog­ne og cy­kelklok­ker.’

Så­dan skrev den kom­mu­ni­sti­ske for­fat­ter Hans Scher­fig i sin sa­ti­ri­ske ro­man ‘Fry­den­holm’ i 1962. Men hans for­tæl­ling er tæt på vir­ke­lig­he­den. For ek­sem­pel var den dan­ske le­ga­tions­råd Schøn fra Ber­lin kom­met til København få da­ge tid­li­ge­re med ad­vars­ler om en kom­men­de be­sæt­tel­se.

Han op­le­ve­de den i København og skrev i en sam­ti­dig be­ret­ning om den mod­by­de­lig­hed, der fyld­te ham, da kø­ben­hav­ner­ne tog be­sæt­tel­sen som et flå­de­be­søg.

På Ho­tel Val­de­mar i Vor­ding­borg ser­ve­re­de overtje­ne­ren frisk kaf­fe til de ty­ske sol­da­ter, som var kom­met fra Ged­ser i stjå­l­ne bi­ler el­ler på stjå­l­ne cyk­ler. Man­ge an­dre ste­der i Dan­mark fik de en til­sva­ren­de mod­ta­gel­se. FO­TO: Jør­gen Andersen, Pol­fo­to. Til

Tu­sin­der af nys­ger­ri­ge kø­ben­hav­ne­re strøm­me­de til Lan­ge­li­nie for at ud­veks­le ci­ga­ret­ter med de ty­ske sol­da­ter og luf­te de­res tysk­kund­ska­ber. Po­li­ti­et måt­te fle­re gan­ge ryd­de kaj­en. POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.