DAN­SKE­REN ER IK­KE EN PO­LAK, MEN EN GERMANER

Skammens Dag - - Indhold -

Tysk in­struks: Dan­ske­ren mang­ler sans for mi­li­tær tugt og au­to­ri­tet

Fly­ver­ge­ne­ral Leo­nard von Kaupi­sch hav­de en be­stemt op­fat­tel­se af den dan­ske men­ta­li­tet. Før be­sæt­tel­sen af Dan­mark sag­de han til si­ne of­fi­ce­rer: ’Husk, dan­ske­ren er ik­ke en po­lak, men en germaner’.

De sol­da­ter, som fo­re­tog be­sæt­tel­sen af Dan­mark, fik føl­gen­de in­struks med på vej­en:

‘Et­hvert med­lem af vær­ne­mag­ten må væ­re klar over, at han ik­ke be­træ­der fjen­deland, men at trop­per­ne er ryk­ket ind i Dan­mark til be­skyt­tel­se af lan­det og til sik­ring af dets be­bo­e­re.

Føl­gen­de er der­for at iagt­ta­ge.

1) Dan­ske­ren ejer stærk na­tio­nal­fø­lel­se. Der­u­d­over fø­ler det dan­ske folk sig be­slæg­tet med de skan­di­na­vi­ske folk. Alt­så: Und­gå alt, hvad der kan såre den na­tio­na­le ære.

2) Dan­ske­ren er fri­hed­s­el­sken­de og selv­be­vidst. Han af­vi­ser en­hver tvang og en­hver un­der­ord­nen. Han mang­ler sans for mi­li­tær tugt og au­to­ri­tet. ¬Alt­så: spar på kom­man­de­ren, skrig ik­ke op, sligt fyl­der ham med mod­vil­je og er virk­nings­løst. Op­lys og over­be­vis på sag­lig må­de. En hu­mo­ri­stisk to­ne når længst. Unø­dig skarp­hed og hov­meste­re­ren sårer selv­fø­lel­sen og skal und­gås.

3) Dan­ske­ren ejer me­gen bon­desnuhed, for­sla­gen­hed, der græn­ser til upå­li­de¬lig­hed.

4) Dan­ske­ren er vind­ski­be­lig an­lagt. Hans In­ter­es­ser dre­jer sig væ­sent­ligt om ma­te­ri­el­le an­lig­gen­der. Han fø­ler sær­lig hårdt en­hver be­græns­ning i si­ne be­hov. Alt­så: Und­gå så vidt mu­ligt Ind­greb i den per­son­li­ge ejen­dom. Selv­tægt, ud­skriv­ning og den slags er for­budt.

5) Dan­ske­ren el­sker et hyg­ge­ligt hjem­me­liv. Man vin­der ham ved ven­lig­hed, ved smaa op­mærk­som­he­der, ved an­er­ken­del­se af hans Per­son.

6) Et han­dels­folk som det dan­ske næ­rer en­gel­ske Sym­pa­ti­er. Det af­skyr kri­gen. Der fin­des hos de dan­ske, med få und­ta­gel­ser, in­gen for­stå­el­se for den na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske ty­skers Mål. Altsaa: Und­gå po­li­ti­ske drøf­tel­ser.

7)

Man­ge dan­ske­re for­står Tysk.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.