DER­FOR SVIG­TE­DE FOR­SVA­RET AF KØBENHAVN

Skammens Dag - - Indhold -

At det gik så galt, for­kla­re­de che­fen for kyst­de­fen­sio­nen, kom­man­dør Paul Ip­sen, så­le­des til De Par­la­men­ta­ri­ske Kom­mis­sio­ner, som ef­ter kri­gen skul­le be­ly­se fejl og mang­ler 9. april:

’At det he­le for­løb, som det gjor­de, skyl­des ef­ter min me­ning en ræk­ke und­la­del­ser og sam­men­stø­de­n­de om­stæn­dig­he­der.

1:

At der ik­ke var gi­vet che­fen for Kyst­de­fen­sio­nen rin­ge­ste kend­skab til si­tu­a­tio­nens al­vor, tvær­ti­mod blev der fra Søværnskom­man­do­en kun gi­vet be­ro­li­gen­de med­del­el­ser. (Che­fen for søværnskom­man­do­en, ad­miral Hjal­mar Re­ch­nitzer, sto­le­de på ’flå­de­ven­ska­bet’ mel­lem Dan­mark og Tys­kland, red.).

2:

At der ik­ke var gi­vet for­hø­jet be­red­skab­sor­dre fra Søvær­n­kom­man­do­en. (Re­ch­nitzer men­te ik­ke, at alarm­be­red­skab i hæ­ren bur­de gi­ve Søvær­net an­led­ning til no­get, red.).

3:

At vær­ker­ne me­get langt­fra var krigs­be­man­de­de, så­le­des at der kun rå­de­des over en brøk­del af det per­so­nel, der bur­de væ­re. (Mid­del­grun­den ven­te­de på nye re­k­rut­ter, den be­væb­ne­de is­bry­der Is­b­jør­nen blev af­møn­stret, og ar­til­le­riski­bet Ni­els Ju­el blev brugt som sko­leskib, red.).

Det he­le gik galt ved for­sva­ret af

Kø­ben­havns Havn 9. april

4:

At der var or­dre til at skif­te vær­neplig­ti­ge be­sæt­nin­ger 9. april om mor­ge­nen, hvil­ket gav an­led­ning til for­skel­lig desor­ga­ni­sa­tion, da om­skift­nin­gen var un­der for­be­re­del­se. Det­te har mu­lig­vis og­så svæk­ket blandt an­dre che­fen for Mid­del­grunds­for­tets ind­tryk af si­tu­a­tio­nens al­vor.

5:

At en er­fa­ren og dyg­tig chef på Mid­del­grunds­for­tet blev frakom­man­de­ret på kor­te­ste var­sel så sent som 8. April (Han blev sendt til sko­leski­bet Ni­els Ju­el, red.).

6:

At is­for­hold hin­dre­de det til rå­dig­hed væ­ren­de far­tøjs­ma­te­ri­el i at op­træ­de. (Ud over Is­b­jør­nen var Sto­reb­jørn og Tor op­lag­te. red.).

7:

At det far­tøjs­ma­te­ri­el, der var til­delt, var af rin­ge og ueg­net kva­li­tet.

8:

At ka­no­nen (på Mid­del­grun­den, red.) svig­te­de, og at an­dre ka­no­ner ik­ke blev besat.

9:

At der ik­ke fand­tes et in­dre hav­ne­for­svar, f. eks. på Tre­kro­ner, der i en år­ræk­ke ved lov var ned­lagt som fort.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.