SNIGMORDET PÅ GRÆNSEGENDARMERNE

Skammens Dag - - Indhold -

Tre dan­ske græn­se­gen­dar­mer var de før­ste of­re for det ty­ske an­greb. De blev skudt ned med koldt blod på nært hold, mens de var ved at vi­se ci­vil­klæd­te ty­ske­re vej til ba­ne­går­den i Pad­borg

An­gre­bet mod Dan­mark var fast­sat til klok­ken 04.15, men al­le­re­de et par ti­mer for­in­den var der ty­ske trop­per i lan­det. Mens re­ge­rin­gen og le­den­de mi­li­tæ­re kred­se ik­ke for al­vor tro­e­de på et tysk an­greb, var det ty­ske min­dre­tal i Søn­derjyl­land (hjem­me­ty­sker­ne) helt sik­re på, at det vil­le kom­me.

Ha­ge­kors­fa­ner­ne var rul­let ud, og en­kel­te af dem var end­da ble­vet un­der­ret­tet, for de før­ste ty­ske sol­da­ter hav­de over­skre­det græn­sen ved Nyhus­vej­en i Røns­dam al­le­re­de ved tre­ti­den og ind­fun­det sig

hos en hjem­me­ty­sker, hvor de sad og drak kaf­fe, ind­til start­sig­na­let skød.

En an­den grup­pe be­stå­en­de af tre ty­ske­re i ci­vil hav­de al­le­re­de over­skre­det græn­sen om af­te­nen 8. april. De var med­lem­mer af kom­man­do­en­he­den Bran­den­bur­ger-kor­p­set og un­der le­del­se af tysk-bal­te­ren, feldwe­bel Ro­bert Sor­gen­frey, som og­så hav­de le­det kom­man­do­ak­tio­ner i Po­len. De­res op­ga­ve var at sik­re jer­n­ba­ne­vi­a­duk­ten ved Pad­borg mod spræng­ning, og ope­ra­tio­nen hav­de ko­de­or­det ’Sans­souci’.

MYR­DET MED FEM-SYV SKUD Ved fi­re­ti­den nær­me­de de tre ty­ske­re sig jer­n­ba­ne­vi­a­duk­ten. Der stod tre dan­ske græn­se­gen­dar­mer, der net­op var an­kom­met i bil for at for­ret­te pa­trul­je­tje­ne­ste. Da de spurg­te ty­sker­ne, hvor de skul­le hen, lød sva­ret ba­ne­går­den.

Men i sam­me øje­blik trak ty­sker­ne de­res pi­sto­ler og skød gen­dar­mer­ne ned fra nært hold. Na­bo­er hør­te fem til syv skud. Der­ef­ter flyg­te­de ty­sker­ne gen­nem vi­a­duk­ten og via sport­s­plad­sen mod syd.

Jo­han­nes Pe­ter­sen Birk blev dræbt på ste­det, mens Al­bert Sø­ren Al­bert­sen og An­ders Andersen Hansen blev dø­de­ligt sår­e­de.

Læ­ge Hans Loren­zen, se­ne­re ak­tiv mod­stands­mand, blev til­kaldt med besked om, at der lå tre sår­e­de græn­se­gen­dar­mer ved vi­a­duk­ten. Men han nå­e­de end ik­ke at bak­ke sin bil ud af ind­kørs­len, før han blev stop­pet af en tysk of­fi­cer med dra­get pi­stol og tre sol­da­ter med skud­kla­re ge­væ­rer.

De hav­de over­ta­get be­vogt­nin­gen af vi­a­duk­ten og of­fi­ce­ren sag­de: ’Jeg må ik­ke la­de no­gen pas­se­re’. Først ef­ter en lang par­la­men­te­ren fik læ­gen lov til at kø­re, men blev næ­sten om­gå­en­de igen stand­s­et af ty­ske sol­da­ter.

FOR­TROP FRA GESTA­PO Da Hans Loren­zen en­de­lig nå­e­de frem, lå over­gen­darm Birk nær sin bil, død og med be­ne­ne ude på kø­re­ba­nen. Gen­dar­mer­ne Al­bert­sen og Hansen var ble­vet bragt til pri­va­te hjem. Loren­zen nå­e­de at for­bin­de An­ders Andersen Hansen og gi­ve ham en smer­testil­len­de ind­sprøjt­ning, men han dø­de straks ef­ter.

Da Loren­zen gik ind i et pri­vat hjem med te­le­fon for at re­kvi­re­re en am­bu­lan­ce til Al­bert­sen, blev han stop­pet af Gesta­po, der al­le­re­de var i lan­det, og som hav­de ar­re­ste­ret be­bo­er­ne. Al­bert­sen dø­de på sy­ge­hu­set.

Se­ne­re sag­de en tysk of­fi­cer, at han hav­de kon­sta­te­ret, at de tre gen­dar­mer var ’dræbt med en ka­li­ber, som vi ik­ke bru­ger i den ty­ske hær’. Han så ud til at skam­me sig over agen­ter­nes snig­mord.

Snigmordet på de tre dan­ske­re hav­de væ­ret over­flø­digt. Som an­dre vig­ti­ge for­bin­del­ser var vi­a­duk­ten ved Pad­borg for­sy­net med spræng­kam­re, ud­hulin­ger, hvor dy­na­mit­lad­nin­ger kun­ne pla­ce­res, men den for­holds­re­gel var ik­ke fo­re­ta­get et ene­ste sted i Dan­mark. Og grænsegendarmerne hav­de 8. april få­et or­dre om ik­ke at yde mod­stand mod ty­sker­ne.

Græn­se­gen­dar­me­ri­et var et halv­mi­li­tært kor­ps un­der­lagt Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, og som var yder­ste for­post mod syd. Det skul­le kun mel­de og yde hen­hol­den­de mod­stand, hvis ty­sken kom, men den op­ga­ve blev fra­ta­get gen­dar­me­ri­et da­gen før be­sæt­tel­sen.

Un­der et hid­sigt mø­de med for­svars­mi­ni­ster Als­ing Andersen fik fi­nans­mi­ni­ster C.V. Bramsnæs sat igen­nem, at ’hans folk’ ik­ke skul­le ind­dra­ges i krigs­hand­lin­ger. Han men­te, at de var for gam­le og for dår­ligt be­væb­ne­de.

De tre græn­se­gen­dar­mer blev myr­det med koldt blod af ty­ske kom­man­do­trop­per, der tro­e­de, at de skul­le spræn­ge den vig­ti­ge jer­n­ba­ne­vi­a­dukt ved Pad­borg, men de skul­le blot på pa­trul­je. Fra ven­stre An­ders Andersen Hansen, Al­bert Sø­ren­sen Al­bert­sen og Jo­han­nes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.