MYTEN OM 203 DRÆB­TE TY­SKE­RE

Skammens Dag - - Indhold -

Over­drev­ne fo­re­stil­lin­ger om, hvor man­ge der mi­ste­de li­vet un­der be­sæt­tel­sen

Be­sæt­tel­se­s­trop­per­ne rej­ste et be­ske­dent trækors ved Bre­de­vad i Søn­derjyl­land til min­de om en sol­da­ter­kam­me­rat, der hav­de lidt ’hel­te­dø­den’ 9. april 1940. Det er næ­sten det nær­me­ste, man kom­mer ty­ske in­drøm­mel­ser om tab den dag, da Dan­mark blev besat, bort­set fra de ot­te fly­ve­re, der blev dræbt ved en nedstyrt­ning nær Tarm.

Samt­li­ge of­fi­ci­el­le ind­be­ret­nin­ger ta­ler kun om ’be­sked­ne tab’, mens man in­drøm­mer, at be­sæt­tel­sen af Nor­ge med­før­te et tab på 6000 mand, hvoraf cir­ka halv­de­len druk­ne­de.

Der­for har der væ­ret nær­mest fri ad­gang til at gæt­te på, hvor man­ge ty­ske­re der blev dræbt. I fle­re bø­ger og på Wikipe­dia ta­les der om 203 fald­ne ty­ske­re.

VÅBENFABRIKKENS RE­K­LA­ME Tal­let over 200 stam­mer fra en rap­port la­vet af A.P. Møl­ler-virk­som­he­den DISA, der le­ve­re­de vå­ben til den dan­ske hær – og se­ne­re i høj grad til den ty­ske.

På si­de 5 i A.P. Møl­ler-rap­por­ten skri­ves det, at ’an­tal­let af fald­ne og sår­e­de ty­ske­re er skøns­vis 200 mand’. Det er den sæt­ning, der har ført til på­stan­de om store ty­ske tab­stal.

Rap­por­ten var på tysk, man sam­ar­bej­de­de vel. Den har tit­len: ’Kri­eg­ser­farung mit der 2 cm MAD­SEN Ma­s­chin­enka­no­ne un­ter den Kämp­fen an der Süd­gren­ze Dä­ne­marks am 9. April 1940’.

Alt­så en be­ret­ning om den dan­ske 20 mm ma­skinka­non, der bl.a. var mon­te­ret på si­de­vog­ne­ne af Nim­bus-mo­tor­cyk­ler.

ALT FOR LIL­LE SPRÆNG­KRAFT – Det un­drer mig, at Disa-rap­por­ten til­de­les no­gen sær­lig be­tyd­ning. Det er en ‘salgs­bro­chu­re’, der er skre­vet af et vå­ben­fir­ma, der øn­sker at sæl­ge de­res vå­ben, og hvor der er åben­ly­se fak­tu­el­le fejl. Der ta­les ek­sem­pel­vis om, at Dan­mark bli­ver an­gre­bet af bl.a. en pan­ser­di­vi­sion – frem for af to kamp­vognskom­pag­ni­er, som var vir­ke­lig­he­den, skri­ver hi­sto­ri­ke­ren Tor­sten Cum­ber­land Ja­cob­sen i en mail til Ek­stra Bla­det.

Han er net­op sam­men med se­ni­o­r­for­sker Karsten Skjold Pe­ter­sen, Tøjhus­mu­se­et, ved at læg­ge sid­ste hånd på en bog om våb­ne­ne 9. april.

Den om­tal­te 20 mm ma­skinka­non har iføl­ge be­ret­nin­gen øde­lagt fle­re pan­ser- og kamp­vog­ne.

– I prak­sis var spræng­kraf­ten af de dan­ske 2 cm ka­no­ner så lil­le, at vel kun­ne de sky­de hul i en pan­ser­vogn og stop­pe den, men ty­sker­ne kun­ne ty­pisk re­pa­re­re dem hur­tigt, med­min­dre de var brudt i brand, skri­ver Tor­sten Cum­ber­land Ja­cob­sen.

VIR­KE­LIG­HE­DEN SKAL IK­KE PY­N­TES På­stan­den om, at dan­ske sol­da­ter dræb­te over 200 ty­ske­re, bru­ges som be­vis på, at de bå­de kæm­pe­de hel­te­mo­digt og ef­fek­tivt. Der er tal­ri­ge ek­semp­ler på, hvor­dan de med ro og pligt­fø­lel­se mød­te fjen­den.

– Det er jo slet ik­ke et spørgs­mål, om dan­sker­ne kæm­pe­de godt. Der er in­gen tvivl om, at de gjor­de de­res bed­ste i en umu­lig si­tu­a­tion. Så vi be­hø­ver slet ik­ke at py­n­te på vir­ke­lig­he­den, skri­ver Cum­ber­land Ja­cob­sen.

De volds­om­ste kam­pe var i Søn­derjyl­land, men der er me­get få be­ret­nin­ger om sår­e­de el­ler dræb­te ty­ske­re.

Ober­st­løjt­nant Hans Jürgen Jür­gen­sen har net­op i Mi­li­tær­hi­sto­risk Tids­skrift gjort op med myten om de 203 dræb­te ty­ske­re. Han kon­sta­te­rer, at der ik­ke blev ind­lagt sår­e­de ty­ske­re på ho­spi­ta­ler­ne i Aa­ben­raa el­ler Løgum­klo­ster, men syv sol­da­ter i Tøn­der.

Der­til kan Ek­stra Bla­det fø­je to mand, der blev ind­lagt i Ha­der­s­lev ef­ter et havari nord for by­en.

Kon­klu­sio­nen af ober­st­løjt­nan­tens un­der­sø­gel­ser er, at ‘de ty­ske tab var i stør­rel­ses­or­de­nen to-tre fald­ne og ca. 25-30 sår­e­de’.

DE LÅ SI­DE OM SI­DE Ar­kiv­chef for Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne Bent Ved­sted Røn­ne si­ger:

– Det hed sig, at ti af vær­ne­mag­tens sol­da­ter var ble­vet sår­et, og at kun en blev dræbt. Men vi ken­der til tre dø­de: Ge­org Schulze Thüsing – samt de to sol­da­ter dræbt un­der kam­pe­ne ved Gam­mel­ting i Ha­der­s­lev, der om­ta­les i po­li­tirap­por­ten sam­me dag.

– Den ene­ste of­fi­ci­el­le dræb­te, som ty­sker­ne på­står, var den 22-åri­ge Ge­org Schulze Thüsing, me­nig in­fan­te­rist fra Mün­ster i West­fa­len. Han var ble­vet dræbt i en af de øde­lag­te pan­ser­vog­ne. Thüsing faldt un­der kam­pen i Bre­de­vad, der og­så kræ­ve­de to dan­ske sol­da­ters liv. I et af Bre­de­vad Kros gæ­ste­væ­rel­ser lå den dræb­te ty­ske sol­dat og den dræb­te dan­ske re­kyl­ge­vær­skyt­te 731 P. J. Andersen si­de om si­de, så det er et af de få do­ku­men­te­re­de ek­semp­ler på en dræbt tysk sol­dat, slut­ter Bent Ved­sted Røn­ne.

HØJST 25-30 DRÆB­TE – Rap­por­ten fra DISA kan godt væ­re rig­tig, for­di den ta­ler om 200 sår­e­de og fald­ne. Un­der så­dan et felt­tog med 40.000 mand er der man­ge må­der at kom­me til ska­de på. F.eks. når man skal los­se last­bi­ler fra et skib, og folk kan væ­re klod­se­de. Det he­le er ble­vet talt med, og an­tal­let af dræb­te er langt­fra 200. Hvis man ta­ger be­sæt­nin­gen på det He­in­kel 111-fly, der blev skudt ned ved Es­b­jerg, med, når vi må­ske et tab­stal, der er det dob­bel­te af det dan­ske. Det vil si­ge om­kring 25-30 dræb­te ty­ske sol­da­ter. Det er mit æd­ru­e­li­ge skøn, si­ger se­ni­o­r­for­sker Karsten Skjold Pe­ter­sen, Tøjhus­mu­se­et.

Ef­ter kam­pe­ne ved Søn­der­bro i Ha­der­s­lev lå me­nig 391 Ber­tel Ber­tel­sen fryg­te­lig sår­et ved si­den af sin 37 mm ma­skinka­non. Han blød­te stærkt og var mil­li­me­ter fra at væ­ret kom­met un­der en

kamp­vogns lar­ve­fød­der. Sam­ti­dig var et par ty­ske sol­da­ter ble­vet sår­et, og den med­tag­ne Ber­tel­sen var om­rin­get af ty­ske sol­da­ter. ‘Jeg hør­te dem ta­le om Flens­borg. Jeg pro­teste­re­de vold­somt. Jeg vil­le på et dansk sy­ge­hus. Jeg fryg­te­de og­så at bli­ve tysk krigs­fan­ge’, skrev han i en be­ret­ning.

KUN TO TY­SKE PÅ DANSK SY­GE­HUS Ber­tel­sen fik sin vil­je og blev kørt på amts­sy­ge­hu­set i Ha­der­s­lev, mens ty­sker­ne for­ment­lig blev kørt til Flens­borg. Kun to sol­da­ter, der blev sår­et ved Ulvs­lyst li­ge nord for Ha­der­s­lev, blev bragt til det lo­ka­le sy­ge­hus.

Hvis ty­sker­ne vir­ke­lig mi­ste­de 200 mand den dag, så har de skjult de­res tab godt. Men tal­let er slet ik­ke af­gø­ren­de for be­døm­mel­sen af me­ni­ge dan­ske­res ind­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.