HA­DER­S­LEV VAR KLAR TIL KRIG

Skammens Dag - - Indhold -

Trods or­dre om til­ba­ge­træk­ning mo­bi­li­se­re­de en

oberst by­en og om­eg­nen

Oberst Aa­ge Hartz, 57, var en of­fi­cer af ’den gam­le skole’. Tra­di­tio­nel, fæd­re­land­skær­lig og egen­rå­dig. Oberst Ha­ck­el i Ma­ta­dor er som snydt ud af næ­sen på ham. Aa­ge Hartz ha­de­de den so­ci­al­li­be­ra­le re­ge­ring i København samt hær­le­del­sen. ’Vat­nis­ser­ne’, kald­te han dem. Hans foragt var så stærk, at han til­si­de­sat­te al­le or­drer 9. april 1940 om mor­ge­nen. Det ko­ste­de fi­re dan­ske sol­da­ter og tre ci­vi­le li­vet. To el­ler tre ty­ske sol­da­ter faldt og­så i en me­nings­løs træf­ning.

Aa­ge Hartz var chef for gar­ni­so­nen i Ha­der­s­lev og hav­de ca. 600 mand un­der sin kom­man­do. 9. april var han en af de før­ste, der fik besked om, at ty­sker­ne var gå­et over græn­sen. Che­fen for det halv­mi­li­tæ­re græn­se-gen­dar­me­ri, oberst Svend Pa­lu­dan-mül­ler, rin­ge­de ham op al­le­re­de klok­ken 04.20 og for­tal­te, at ty­sker­ne hav­de an­gre­bet ved Kruså og an­dre ste­der.

Oberst Hartz rin­ge­de straks til si­ne over­ord­ne­de i Jy­ske Di­vi­sion i Vi­borg og bad om at ta­le med ge­ne­ra­len.

’Svar: Han er i seng. Er stabs­che­fen til ste­de? Svar: Han er i seng. Er sous­che­fen til ste­de? Svar: Han er gå­et hjem. Den vagt­ha­ven­de of­fi­cer var den ene­ste til­ste­de­væ­ren­de på det­te tids­punkt, og jeg ori­en­te­re­de ham der­for om si­tu­a­tio­nen og bad ham mel­de ge­ne­ra­len det. Der­ef­ter spurg­te jeg, om der var no­gen for­holdsor­dre. – Nej, sva­re­de han, det var der ik­ke. Jeg lag­de der­ef­ter rø­ret på og sag­de til min ad­ju­dant, at ef­ter det­te fandt jeg in­gen an­led­ning til at­ter at rin­ge di­vi­sio­nen op’, re­fe­re­re­de Aa­ge Hartz selv ef­ter kri­gen.

PA­RA­DE UN­DER FJENDT­LI­GE FLY Iføl­ge sam­ti­di­ge kil­der blev der slå­et alarm på ka­ser­nen mel­lem halv fem og fem. Sol­da­ter­ne hav­de i for­vej­en få­et mad­pak­ker, sov i uni­for­men, og he­ste­ne stod i de­res se­le­tøj.

Tro mod tra­di­tio­ner­ne holdt oberst Hartz pa­ra­de for he­le styr­ken. Det var om­kring klok­ken 05.15. Al­le stod op­mar­che­ret på ka­ser­nens for­plads i ge­led og ræk­ke, da ty­ske fly duk­ke­de op øst­fra. Da der blev råbt ’fly­ver­skjul’, hav­de sol­da­ter­ne ik­ke man­ge an­dre mu­lig­he­der end at fal­de ned. Me­nig 129 Sig­vald Ejsing, som har be­skre­vet sce­nen, for­tal­te, at der var 27 fly i de ty­ske eskadril­ler.

’Vo­res øver­ste chef hav­de hand­let, som om fjen­den slet ik­ke var i be­sid­del­se af no­get luft­vå­ben’. Ty­sker­ne fløj over uden at bru-

ge hver­ken bom­ber el­ler ma­skin­ge­væ­rer. Men de se­ne­re be­ryg­te­de ’Oprop’ blev ka­stet ud over by­en.

Nu blev po­li­ti­me­ster Fre­de­rik Hart­mann in­vol­ve­ret. Oberst Hartz bad ham ’mo­bi­li­se­re Ha­der­s­lev og om­egn’. By­en gjor­de sig klar til at gå i krig.

I po­li­tirap­por­ten fra den dag skri­ver over­be­tjent A.N. Jen­sen, at po­li­ti­be­tjen­te blev sendt ud på ga­den for at op­dri­ve al­le vær­neplig­ti­ge. ’End­vi­de­re blev in­stal­la­tør Mor­ten­sens ra­dio­bil og med kri­mi­nal­be­tjent Bal­ling som spe­a­ker sendt ud i by­en og dens opland, og or­dren blev gi­vet gen­nem bi­lens højt­ta­ler … På sta­tio­nen ind­fandt sig mand­ska­bet fra det ci­vi­le luft­værn. Mand­ska­bet, der til­hør­te po­li­titje­ne­sten, blev for­sy­net med po­li­tiets arm­bind og der­ef­ter sendt ud på ga­den, dels for at re­gu­le­re færds­len, dels for at med­vir­ke til at be­ro­li­ge be­folk­nin­gen og dels for at kun­ne gri­be ind, hvor det­te var nød­ven­digt. Kredslæ­ge Lauridsen, der var sa­ni­tets­chef in­den for luft­vær­net, blev an­mo­det om at ind­ret­te sa­ni­tets­sta­tio­ner, brand­che­fen Nis Juhl blev an­mo­det om at ind­kal­de brand­væs­net og be­sæt­te brand­sta­tio­ner­ne med mand­ska­bet, cand.pharm. Gre­ger­sen blev an­mo­det om at for­an­le­di­ge gas­be­skyt­tel­ses­mand­ska­bet ud­ru­stet, og i øv­rigt blev der gå­et frem, som om der var er­klæ­ret luft­værn­stil­stand’.

På amts­sy­ge­hu­set i Sto­re­ga­de ind­før­te man be­red­skab og gjor­de sig klar til at be­hand­le op til 50 sår­e­de.

OBER­STEN BLÆ­STE PÅ OR­DRE Ha­der­s­lev var et nøg­le­sted, for­di kun to bro­er, den ved Søn­der­bro og den ved in­der­hav­nen, fø­rer over den smal­le Møl­le­strøm­men, som for­bin­der Ha­der­s­lev Dam og Fjord. Aa­ge Hartz sta­tio­ne­re­de sol­da­ter med 37 mm ma­skinka­no­ner beg­ge ste­der og be­fæ­ste­de Slotsvand­møl­len, som de me­ni­ge hur­tigt kald­te ’Rot­te­re­den’.

Der var en del for­vir­ring, for trods or­dren om alarm­be­red­skab af­te­nen før var vagt­pla­ner­ne ik­ke ble­vet æn­dret, så en del skyt­ter hav­de stå­et vagt i ste­det for at hvi­le sam­men med re­sten af ka­non­mand­ska­bet.

I Jy­ske Di­vi­sion i Vi­borg vid­ste man på det tids­punkt, at ty­sken var i lan­det. I da­ge­ne for­in­den hav­de re­ge­rin­gen for­budt trop­pe­be­væ­gel­ser, men lidt før 06.00 fik oberst Aa­ge Hartz or­dre om at træk­ke sig tilbage til den plan­lag­te for­svars­linje nord for Vej­le Å.

Han valg­te at blæ­se på or­dren og und­skyld­te sig se­ne­re med hen­vis­ning til, at der var set ty­ske cy­kel­pa­trul­jer om­kring Middelfart, hvor ty­sker­ne var gå­et i land. Han vil­le hel­ler ik­ke for­la­de Ha­der­s­lev ’uden kamp­føling med fjen­den’. Det var en klar ly­dig­hedsnæg­tel­se.

Om­kring klok­ken 06.00 var Aa­ge Hartz på plads i Slotsvand­møl­len, hvor­fra der ik­ke var di­rek­te kom­mu­ni­ka­tion. Da hans ar­til­le­ri fik or­dre fra di­vi­sio­nen om at træk­ke sig op til Vej­le Å, fik Hartz sendt kon­tra­or­dre om, at ar­til­le­ri­et skul­le po­si­tio­ne­re sig ud for Ha­der­s­lev Vester­skov mod nord, hvor­fra det kun­ne be­sky­de by­en.

I ven­te­ti­den sam­le­des nys­ger­ri­ge om­kring de dan­ske stil­lin­ger. Her­un­der en del sko­lebørn med de­res rans­ler. Sol­da­ter­ne hav­de in­tet at for­dri­ve ti­den med og gik til kaf­fes­lab­be­ras hos om­kring­bo­en­de og i de få værts­hu­se. Ef­ter sam­ti­di­ge skil­drin­ger var stem­nin­gen ro­lig og fat­tet, men ik­ke al­le, hel­ler ik­ke sol­da­ter­ne, var helt klar over si­tu­a­tio­nen.

DAN­SKER­NE BLEV OVER­RA­SKE­DE De ty­ske trop­per hav­de or­dre om at nå Aal­borg in­den solnedgang og ha­ste­de mod nord ef­ter kam­pe om­kring Aa­ben­raa. For­re­st kør­te en ma­skin­ge­værg­rup­pe un­der le­del­se af Bert­hold Den­z­ler.

’Ved ind­gan­gen til Ha­der­s­lev tog vi to dan­ske sol­da­ter til fan­ge, og de var over­ra­ske­de over vo­res plud­se­li­ge op­duk­ken. Fra dem er­fa­re­de vi, at bro­en (ved Møl­le­strøm­men, red.) var be­vog­tet, og at et kom­pag­ni hav­de ind­ret­tet en nær­lig­gen­de møl­le til for­svars­stil­ling’, skrev han i re­gi­ments­be­ret­nin­gen.

Nu blev det al­vor. Sol­da­ter­ne blev kaldt til vå­ben, da ty­sker­ne blev meldt på vej. De før­ste kamp­vog­ne kom fra Aa­ben­raa­vej og hav­de frit ud­syn med den dan­ske 37 mm fod­folks­ka­non, som var pla­ce­ret for­an Ho­spi­talskir­kens hvi­de mur ud for Søn­der­bro 8. Kam­pen blev kort, men hef­tig.

Det dan­ske mand­skab på fem un­der le­del­se af kor­net F.M. Vester­by fik af­fy­ret tre skud. To pans­re­de kø­re­tø­jer blev øde­lagt, en kamp­vogn fik lar­ve­fød­der­ne skudt itu. Så greb ty­ske kamp­vog­ne for al­vor ind. To af dan­sker­ne blev dræbt, de an­dre tre sår­e­de. Ta­bet var 100 pro­cent.

TÆT PÅ AT BLI­VE KVAST En af de over­le­ven­de var me­nig 391 Ber­tel Ber­tel­sen, som for­tæl­ler, at kor­net Vester­by som den før­ste blev dø­de­ligt sår­et af et pro­jek­til. Imens sad 305 (Hans-chr.) Hansen ro­ligt og stand­se­de først to pans­re­de kø­re­tø­jer og der­ef­ter en kamp­vogn.

’Jeg kan hu­ske, at jeg faldt af ka­no­nen ved det (an­det) skud. Da jeg krav­le­de på plads, gik der en kug­le gen­nem min felt­fla­ske, så van­det løb ud. Der­ef­ter blev 313 (G.P. Hansen) ramt i skin­ne­be­net, så be­net bræk­ke­de, og kug­len fort­sat­te ned i hæ­len. Der­ef­ter blev han

ramt af et skud i høj­re skul­der og lår. Han blev nu slæbt i dæk­ning. Jeg fik der­ef­ter en kug­le i høj­re fod. Jeg mær­ke­de det knap nok. Så af­gav 305 tred­je skud, der skød lar­vebån­det af den tred­je tank (kamp­vogn, red.). Om­trent sam­ti­dig bli­ver skytten dø­de­ligt sår­et af et skud i un­der­li­vet. Han var dog i stand til at slæ­be sig selv i dæk­ning nog­le me­ter der­fra. Jeg ind­t­og hans plads som skyt­te. Vi lå sta­dig i en for­fær­de­lig kug­le­regn. 308 Bon­de bli­ver ramt af nog­le spl­in­ter – an­ta­ge­lig fra ka­no­nens skjold’.

Ber­tel Ber­tel­sen var nu ale­ne og ude af stand til at af­fy­re ka­no­nen. En tysk kamp­vogn kør­te li­ge ind i ka­no­nens løb, så den blev smadret. Han be­trag­ter det som et mira­kel, at han ik­ke blev kvast un­der lar­ve­fød­der­ne.

Da­gen ef­ter blev han be­søgt på amts­sy­ge­hu­set af me­nig Sig­vald Ej­strup. ’I den ene si­de af kap­pen for­ne­den i en bred stri­be var der skå­ret fryn­s­er ud ef­ter lar­vekæ­den fra den ty­ske tank. Så vidt jeg hu­sker, var der li­ge­le­des en smal stri­be af sam­me ud­skæ­rin­ger på ær­met i sam­me si­de fra al­bu­en og ne­d­ef­ter. Så jeg kan godt be­kræf­te mirak­let’, skrev Ej­strup.

MYSTIK OM DANSK SOL­DATS DØD Ty­sker­ne fort­sat­te mod Slotsvand­møl­len 60-70 me­ter læn­ge­re ne­de mod Møl­le­strøm­men, men i mel­lem­ti­den hav­de Jy­ske Di­vi­sion i Vi­borg få­et besked om, at re­ge­rin­gen hav­de ac­cep­te­ret det ty­ske ul­ti­ma­tum om over­gi­vel­se.

Be­ske­den blev gi­vet vi­de­re til Ha­der­s­lev ka­ser­ne, men da oberst

Hartz var uden kom­mu­ni­ka­tion, blev der fe­brilsk rin­get til nær­lig­gen­de bu­tik­ker klok­ken 07.10. Hartz blev kaldt til te­le­fo­nen i en bu­tik, men send­te sin ad­ju­dant, kap­ta­jn­løjt­nant Ner­gård. Han kom tilbage med besked om, at kam­pe­ne skul­le indstil­les. Han hav­de gen­kendt stem­men i te­le­fo­nen, men oberst Hartz på­stod, at det nok var en hjem­me­ty­sker, der hav­de rin­get. Kam­pen fort­sat­te.

Yder­li­ge­re en dansk sol­dat blev dræbt, det var 108 Hansen. Ob­duk­tio­nen vi­ste se­ne­re, at den dræ­ben­de kug­le var af­fy­ret af et Mau­ser-ge­vær, som ty­sker­ne brug­te un­der før­ste ver­denskrig.

’Hvis skud­det ik­ke blev af­fy­ret af en tysk sol­dat, må man an­ta­ge, at en hjem­me­ty­sker stod bag, for de dan­ske na­zi­ster var og­så

na­tio­na­li­ster’, si­ger hi­sto­ri­ker og lek­tor Claus Bundgaard Chri­sten­sen, RUC.

En an­den hi­sto­ri­ker se­ni­o­r­for­sker Karsten Skjold Pe­ter­sen, Tøjhus­mu­se­et, si­ger, at det ’fo­re­kom­mer vel­do­ku­men­te­ret, at det dræ­ben­de skud ik­ke blev af­fy­ret af en tysk sol­dat’.

TAVS­HED OM OVER­GI­VEL­SE Klok­ken 07.20 var der di­rek­te te­le­fon fra Krigsministeriet i København, der hav­de rin­get til Krau­ses Ho­tel li­ge over for Slotsvand­møl­len. Nu greb ober­st­løjt­nant Elm­gren ind og fik stop­pet kam­pe­ne.

Der er i hvert fald ik­ke be­ret­nin­ger om, at oberst Aa­ge Hartz tog ini­ti­a­ti­ver.

Men der blev ik­ke sendt besked til Ha­der­s­lev ka­ser­ne i den nord­li­ge ud­kant af by­en. Tvær­ti­mod var der op­stil­let ma­skinka­no­ner ved ind­gan­gen til ka­ser­nen og læn­ge­re op­pe ad Chri­sti­ans­feld­vej var flyg­ten­de styr­ker fra Sø­gårds­lej­ren ved Aa­ben­raa ble­vet po­ste­ret. Da ty­sker­ne in­te­ta­nen­de kom kø­ren­de op ad Nør­re­ga­de, åb­ne­de Søgård-fol­ke­ne ild, dræb­te en mo­tor­cyk­list og brag­te en kamp­vogn til stands­ning.

Nu var ty­sker­ne ra­sen­de over, at dan­sker­ne først hav­de vif­tet med det hvi­de flag og der­ef­ter åb­net ild. Der ud­brød en vold­som ild­kamp. Luft­værnsob­ser­va­tør 780 Ni­els Sch­midt blev dræbt, da han kig­ge­de ned fra en af ka­ser­nens tår­ne.

I Nør­re­ga­de 12 kig­ge­de den 32-åri­ge han­dels­mand og chauf­før Hans Chri­sti­an Fri­is nys­ger­rig ud af sit vin­due og blev dræbt af en kug­le. Hans ka­sket og hjer­ne­mas­se end­te på for­to­vet.

I et for­søg på at stand­se kam­pe­ne gik ober­st­løjt­nant Hans­gård nu ud af ka­ser­nens ho­ved­port mod Chri­sti­ans­feld­vej, vif­ten­de med et hvidt flag. Han blev ledsa­get af to hjem­me­ty­ske mu­re­re, der ar­bej­de­de på ka­ser­nen.

De to, Hel­muth Fr. Weit­ling, 28, og Edward Jür­gens, 56, blev beg­ge dræbt, da ty­sker­ne fort­sat­te skyd­nin­gen. Ober­st­løjt­nan­ten flyg­te­de helskin­det. ’Det var ty­sker­ne, der skød ty­sker­ne’, sag­de man bag­ef­ter i by­en.

OVER­GI­VEL­SE FOR AN­DEN GANG Da var klok­ken 07.45, og skyd­nin­gen fort­sat­te. På po­li­ti­sta­tio­nen ved ka­ser­nens syd­li­ge ind­kør­sel hav­de man få­et besked om, at kam­pe­ne skul­le stand­s­es. Der­for tog over­be­tjent A.N. Jen­sen et hånd­klæ­de og bandt det til en stok.

Ledsa­get af hjem­me­ty­ske­ren, lands­rets­sag­fø­rer Ge­org Vogel­ge­sang, gik de ud på Gam­mel­ting, midt i kug­le­reg­nen og fik ar­ran­ge­ret en stands­ning af kam­pe­ne.

Det er den bi-ting til hi­sto­ri­en, at po­li­ti­me­ster Fre­de­rik Hart­mann se­ne­re tog æren for at ha­ve stand­s­et kam­pe­ne. Det står i dag som en ac­cep­te­ret sand­hed, men er det næp­pe. ’Iføl­ge po­li­tirap­por­ten fra den dag var det over­be­tjent A.N. Jen­sen, der stop­pe­de kam­pe­ne’, si­ger Bent Ved­sted Røn­ne, ar­kiv­chef ved Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne.

Men det var ik­ke for­bi. Nord for Ha­der­s­lev kom en tysk pan­ser­vogn un­der ild fra flyg­ten­de styr­ker fra Sø­gård­lej­ren. Pan­ser­vog­nen kør­te i et vejtræ ved Ulvs­lyst. To mand blev sår­et og ind­lagt på amts­sy­ge­hu­set i Ha­der­s­lev. El­lers ple­je­de det ty­ske sa­ni­tetskor­ps si­ne eg­ne.

Ta­bet var 100 pro­cent, da sol­da­ter fra Ha­der­s­lev tog op­stil­ling for­an en hvid­kal­ket mur. Af be­sæt­nin­gen på fem blev to dræbt og tre sår­et. Ka­no­nen blev mast un­der en tysk kamp­vogn. Bil­le­der­ne er fra før ty­sker­ne an­greb og ef­ter at en kamp­vogn var kørt ind

Over­sigt over kam­pe­ne på Søn­der­bro i Ha­der­s­lev. Læg mær­ke til amts­ba­nens (æ Kle­in­ba­hn) mer­gel­vog­ne, der er kørt på tværs af bro­en over Møl­le­strøm­men. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Ser­gent Bund­gaards de­ling er nå­et til Ha­der­s­lev ef­ter fle­re kam­pe mod ty­sker­ne. De får lov til at pas­se­re vejspær­rin­gen be­stå­en­de af amts­ba­nens mer­gel­vog­ne, der er kørt på tværs af bro­en over Møl­le­strøm­men. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Slotsvand­møl­len ved Møl­le­strøm­men i Ha­der­s­lev blev af sol­da­ter­ne kaldt ’Rot­te­re­den’. Den gam­le byg­ning blev so­lidt be­fæ­stet. og for­an blev amts­ba­nens mer­gel­vog­ne kørt frem som vejspær­ring. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Me­nig Oluf Art­hur Han­sens hjelm er ble­vet et sym­bol på den håb­lø­se mod­stand. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne.

Me­nig Oluf Art­hur Hansen blev dræbt ved slotsvand­møl­len og var det tred­je dan­ske dødsof­fer den dag. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Ef­ter kam­pe­ne ud­send­te re­gi­men­tet et min­de­blad for en fal­den og en sår­et. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne.

Da kap­ta­jn Aa­ge Hartz hav­de over­gi­vet sig ved Møl­le­strøm­men 9. april om mor­ge­nen, blev der ik­ke gi­vet besked til ka­ser­nen læn­ge­re nord­på i by­en. Da ty­sker­ne in­te­ta­nen­de kom kø­ren­de, blev der åb­net ild. Her er en af sol­da­ter­ne med et re­kyl­ge­vær den mor­gen.

Chauf­før og han­dels­mand Hans Chri­sti­an Fri­is kig­ge­de nys­ger­rigt ud af sit vin­due i Nør­re­ga­de 12 i Ha­der­s­lev og blev ramt af en vild­fa­ren kug­le. Hans ka­sket og hjer­ne­mas­se end­te på for­to­vet. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Da ty­sker­ne ryk­ke­de op gen­nem Ha­der­s­lev var det i til­lid til, at dan­sker­ne hav­de over­gi­vet sig. De blev der­for ra­sen­de, da de kom un­der ild fra ka­ser­nen og mindst en mo­tor­cyk­list blev dræbt i Nør­re­ga­de. En ra­sen­de ild­kamp ud­vik­le­de sig. Her lig­ger en grup

Hans Chri­sti­an Fri­is blev dræbt, da han kig­ge­de ud af det­te vin­due i Nør­re­ga­de 15 i Ha­der­s­lev. Han ef­ter­lod hu­stru og barn. Sk­ud­vink­len kan ty­de på, at han blev dræbt af en vild­fa­ren dansk kug­le. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Ef­ter kam­pe­ne i Ha­der­s­lev ryk­ke­de ty­sker­ne hur­tigt nord­på. I bag­grun­den po­li­ti­sta­tio­nen, hvor­fra over­be­tjent A. N. Jen­sen kom ud med et hvidt hånd­klæ­de på en stok og fik stand­s­et de sid­ste kam­pe 9. april. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Ef­ter ne­der­la­get måt­te de dan­ske sol­da­ter cyk­le tilbage til ka­ser­nen for at af­le­ve­re de­res vå­ben. Det lig­ner en de­ling, der blev sat ind for at sik­re Dam­halvø­en mod et am­fi­bie­an­greb.

Ty­ske trop­per på vej ned ad Nør­re­ga­de i Ha­der­s­lev. Der var li­ge så stort op­løb, som da der blev etab­le­ret tra­fik­lys i det sam­me kryds i 1957. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Bort­set fra nog­le pan­se­ren­he­der var den ty­ske hær he­ste­truk­ket, som bil­le­det do­ku­men­te­rer. Det er trop­per på vej gen­nem Nør­re­ga­de i Ha­der­s­lev. Den ty­ske hær hav­de over 9000 he­ste med til Dan­mark. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Ty­sken har vun­det. Ha­ge­kor­set ve­jer over Ha­der­s­lev Ka­ser­ne, og de ty­ske trop­per står op­mar­che­ret til pa­ra­de 9. april om mor­ge­nen. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.