DØGN­RAP­POR­TEN FRA 9. APRIL

Skammens Dag - - Indhold -

Che­fen for or­dens­po­li­ti­et i København, po­li­ti­in­spek­tør Ei­ner Mel­lerups, no­tat om ’ind­løb­ne med­del­el­ser og ud­giv­ne or­drer’

05.00

Po­li­ti­di­rek­tø­ren med­del­er I.1 (det er be­teg­nel­sen for Mel­lerup selv, red.) om tysk in­dryk­ning over Kruså og be­sæt­tel­se af Middelfart og Ny­borg. Be­or­dre­de I.1. til tje­ne­ste på Po­li­ti­går­den.

05.10

Vagt uden for sta­tio­ner­ne.

05.15

Vagt uden for det ty­ske ge­sandt­skab (4 P.B. og 1 O.B.).

05.20

Ud­ryk­ning fra I Af­de­ling. Skud mod St. 3’s vogn i Grøn­nin­gen.

05.30

Ek­stra po­li­ti til Ama­li­en­borg.

05.45

Ka­ta­stro­fepo­li­ti­a­larm ef­ter for­mid­dags­hol­det.

05.46

Ty­ske trop­per mel­des i København.

05.48

P.K. på sta­tio­ner­ne i uni­form. Mod tysk be­sæt­tel­se af sta­tio­ner­ne må der ik­ke an­ven­des sky­de­vå­ben. (Fjernskri­ver­med­del­el­se).

06.03

Tre ja­ge­re over hav­nen.

06.12

Vor­ding­borg besat. K.3. med­del­er, at sta­tio­nens vogn blev be­skudt un­der ud­ryk­ning, pro­jek­tilet for li­ge for­bi chauf­før­en.

06.22

Sta­tio­ner­ne kan ik­ke få for­bin­del­se med for­mid­dags­hol­de­ne, for­di te­le­fo­ner­ne ik­ke kan ta­ge det – over­be­last­ning.

06.28

Ty­sker­ne har på Ama­li­en­borg be­slag­lagt St. 1’s vogn.

06.32

Sta­tio­ner­ne må ik­ke ud­sen­de vog­ne und­ta­gen ef­ter or­dre her­fra.

06.34

Po­r­ten mod Po­li­ti­tor­vet skal hol­des luk­ket. In­gen uved­kom­men­de må få ad­gang til Po­li­ti­går­den.

06.43

Pas­sa­gen ved det ty­ske ge­sandt­skab spær­res – 1 O.B. og 6 P.B.

06.45

Af for­mid­dags­hol­det skal mø­de i I af­de­ling en A og en B de­ling. Fri­da­ge­ne stry­ges i dag, hvor­om de på­gæl­den­de skal væ­re at un­der­ret­te. For ik­ke at ri­si­ke­re vog­ne­nes be­slag­læg­gel­se skal de­lin­ger­ne sen­des pr. spor­vogn.

06.45

K.K. Da­hl-jen­sen mø­der.

06.57

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et øn­sker grøn­ne sed­ler sendt op (det be­kend­te Oprop, red.).

07.08

K.3 De­lin­ger­ne kan ik­ke kom­me med spor­vogn – dis­se går ik­ke.

07.30

P.D. med­del­er or­dre fra ju­stits­mi­ni­ste­ren, at po­li­ti­et i vi­dest om­fang skal sam­ar­bej­de med de ty­ske be­sæt­tel­se­s­trop­per til sik­ring af ro og or­den. Det­te vil bli­ve fjernskre­vet. Po­r­ten mod Po­li­ti­tor­vet åb­nes at­ter. Der sæt­tes sær­lig vagt uden for Po­li­ti­går­den.

07.55

Sta­tion 2 kan ik­ke sen­de B de­ling. St. 1, 2, 3, 4 og 6 får or­dre til at med­dele, hvor ga­der­ne er spær­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.