DSB PÅ SPO­RET AF TY­SKER­NE

Skammens Dag - - Indhold -

Ef­ter­ret­nin­ger­ne var hur­ti­ge og på­li­de­li­ge. De ty­ske trop­pers march fra hen­holds­vis Ged­ser og København blev fulgt skridt for skridt. Næ­sten på mi­nut­tet blev det ind­be­ret­tet til København, hvor langt ty­sker­ne var nå­et.

Men det var tra­fi­kas­si­sten­ter på sjæl­land­ske tog­sta­tio­ner, der fulg­te med. Og tog­kon­to­ret i København føl­te ik­ke trang til at un­der­ret­te hæ­ren. Vagt­ha­ven­de gik som en selv­føl­ge ud fra, at mi­li­tæ­ret hav­de si­ne eg­ne ef­ter­ret­nin­ger.

Hæ­ren sov, mens tra­fi­kas­si­sten­ter fulg­te ty­sker­nes

vej mod København

Det hav­de mi­li­tæ­ret ik­ke. Hæ­ren var delt op i Jy­ske Di­vi­sion i Vi­borg og Sjæl­land­ske Di­vi­sion i Sla­gel­se. Che­fen for ge­ne­ral­kom­man­do­en, ge­ne­ral­løjt­nant W.W. Pri­or, hav­de kun in­for­me­ret de to di­vi­sio­ner del­vist om, hvor al­vor­lig trus­len fra Tys­kland var.

Ty­ske trop­per på vagt i hav­nen i Kor­sør. Den nær­me­ste dan­ske sol­dat var 20 ki­lo­me­ter bor­te. FO­TO: Tøjhus­mu­se­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.