ALT HVD DER KUN­NE SEJ­LE

Skammens Dag - - Indhold -

Tys­kland hav­de sam­let næ­sten alt, hvad lan­det rå­de­de over af ton­na­ge, bå­de af krigs­ski­be og dam­pe­re, i for­bin­del­se med be­sæt­tel­sen af Dan­mark og Nor­ge. Der blev indsat is­bry­de­re, mi­ne­ryd­nings­far­tø­jer, om­byg­ge­de traw­le­re, fær­ger, dam­pe­re og en­kel­te krigs­ski­be. I Dan­mark for­løb det he­le som ef­ter et ur­værk. Næ­sten. Lil­le­bælt og Øre­sund var sta­dig nær­mest ti­l­i­set, så ski­be­ne blev sendt op gen­nem Sto­re­bælt. Dam­pe­ren Han­sestad Dan­zig og en is­bry­der dre­je­de mod øst og lag­de uhin­dret til ved Lan­ge­li­nie kl. ca. 04.10.

HI­STO­RISK SKIB GRUND­STØD­TE Det gik vær­re for den eskadre, der skul­le be­sæt­te de vig­ti­ge fær­ge­le­jer i Ny­borg og Kor­sør. Ty­sker­ne tro­e­de fejl­ag­tigt, at i hvert fald Kor­sør var be­fæ­stet. Der blev det gam­le pan­ser­skib Sch­leswig-holste­in sendt med. Det var ind­gå­et i ver­dens­hi­sto­ri­en som det før­ste skib, der af­fy­re­de en sal­ve un­der an­den ver­denskrig. Det var 1. sep­tem­ber 1939 ud for Wester­p­lat­te i Po­len. Sch­leswig-holste­in kom slet ik­ke til ind­sats. Ski­bet grund­stød­te i Sto­re­bælt ved 02-ti­den, og de ge­ne­ra­ler, der skul­le ta­ge kom­man­do­en i Kor­sør, måt­te over­fø­res til et min­dre far­tøj.

Lidt se­ne­re stød­te to ty­ske ski­be sam­men, og det ene sank, men 37 mand blev red­det af et dansk krigs­skib. ’De ryste­de og frøs og vid­ste ik­ke, hvor de var’, rap­por­te­re­de be­sæt­nin­gen.

FLYT­TE­DE SIG HØ­FLIGT Men lan­din­ger­ne for­løb glat og uden mod­stand. I Kor­sør blev et tysk skib dog af­vist af en jer­n­ba­ne­mand, da det vil­le læg­ge ind i et fær­ge­le­je. Han råb­te, at en fær­ge var på vej, og ty­sker­ne valg­te et an­det lan­dings­sted. Ty­sker­ne nå­e­de gar­ni­so­nen i Sla­gel­se, in­den den var alar­me­ret.

Et par ski­be­de sej­le­de nord om Fyn og land­sat­te trop­per ved den ube­vog­te­de Lil­le­bælts­bro. Da den se­ne­re mod­stands­mand che­fre­dak­tør Bør­ge Outze vil­le over tid­ligt om mor­ge­nen, fik han lov af de ven­li­ge ty­ske­re. Først bag­ef­ter gik det op for ham, at de hav­de talt sam­men på dansk. Tys­kland hav­de in­d­rul­le­ret en mas­se dansk­ta­len­de syds­lesvi­ge­re i an­gre­bet, som de ik­ke var be­gej­stre­de for.

GEMT BAG KREATURVOGN I Ged­ser an­kom fær­gen War­nemün­de en halv ti­me før tid. Da den lag­de til, sprang en pi­stol­be­væb­net tysk of­fi­cer ned på kaj­en og for­lan­ge­de sving­nøg­len til fær­ge­klap­pen ud­le­ve­ret. En kreaturvogn blev skub­bet i land, og bag­ved stod ty­sker­ne mo­tor­cyk­ler og hur­ti­ge bi­ler. De nå­e­de den ube­vog­te­de Stor­strøms­bro på 20 mi­nut­ter. Der blev ik­ke af­fy­ret et ene­ste skud un­der land­gangs­o­pe­ra­tio­ner­ne.

Pan­ser­ski­bet Sch­leswig-holste­in grund­stød­te un­der be­sæt­tel­sen af Dan­mark. Det var kendt for at ha­ve af­fy­ret de før­ste sal­ver un­der an­den ver­denskrig. FO­TO: AP

Ty­sker­ne hav­de kø­re­tø­jer med på fragt­dam­pe­ren Cam­bi­nas, men de ’re­kvi­re­re­de’ og­så kø­re­tø­jer i Kor­sør og nå­e­de at un­der­ret­te gar­ni­so­nen i Sla­gel­se om, at der for­hand­le­des om dens over­gi­vel­se. FO­TO: Tøjhus­mu­se­et

Tysk pro­pa­gan­da­bil­le­de fra land­gan­gen i Kor­sør. Tek­sten ly­der: ’Ty­ske trop­per lan­det i Kor­sør. Land­sæt­nin­gen på­be­gyn­des. Sig­na­let ’alt er land­sat’ ly­der. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Kurs København: Ty­ske sol­da­ter har be­slag­lagt vogn­mand Ras­mus Han­sens last­bil i Kor­sør. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Og­så i Kor­sør var der op­løb. De nys­ger­ri­ge korsore­a­ne­re ses ved sta­tions­byg­nin­gen. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Fær­ge­le­jer­ne i Kor­sør kom straks un­der tysk be­vogt­ning. FO­TO: Tøjhus­mu­se­et.

Bå­de i Ny­borg og Kor­sør blev der om­gå­en­de op­sat ra­dio­sta­tio­ner, så trop­per­ne kun­ne få for­bin­del­se med ty­sker­ne i Ka­stel­let i København og med hær­le­del­sen, der var i Ham­burg. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Tek­sten ly­der ’Ty­ske krigs­ski­be i Ny­borg havn’, men som det ses, var det ik­ke sær­lig kamp­dyg­ti­ge ski­be, ty­sker­ne var kom­met med. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Lil­le­bælts­bro­en blev hur­tigt besat, men ty­sker­ne til­lod ci­vi­le at pas­se­re, og­så den se­ne­re che­fre­dak­tør af det il­le­ga­le In­for­ma­tion, som blev hø­fligt til­talt på dansk. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.