’HER ER 16 DØ­DE TY­SKE­RE’

Skammens Dag - - Indhold -

Straks ef­ter den ud­ra­ma­ti­ske erobring af Ka­stel­let send­te den ty­ske ma­jor Paul Gle­in pa­trul­jer ud for at sik­re ad­gangs­ve­je­ne, ind­til der kom kø­ren­de for­stærk­ning fra Kor­sør og Ged­ser. Der var ta­le om en så­kaldt pe­ri­me­ter­sik­ring, ik­ke et frem­stød. Men de ty­ske pa­trul­jer

Po­li­tiets be­ret­ning om træf­nin­gen ved Ama­li­en­borg

stød­te hur­tigt på vag­ten ved Ama­li­en­borg. Det før­te til en kortva­rig træf­ning, hvor tre gar­de­re blev sår­et, mens ty­sker­ne ik­ke meld­te om til­ska­de­kom­ne.

Da Kø­ben­havns Po­li­ti blev alar­me­ret om, at der var sky­de­ri i by­en, blev der straks sendt for­stærk­ning til Ama­li­en­borg, men po­li­ti­fol­ke­ne i bi­ler­ne var end­nu ik­ke klar over, hvad der var løs. Et hold fra Sta­tion 3 tal­te om ’et statskup el­ler så­dan no­get’, men ved Ko­lon­na­den ved Ama­li­en­borg så de nog­le kol­le­ger fra Sta­tion 1.

’De var ik­ke så lidt for­fjam­ske­de, fle­re af dem var ble­ge som kal­ke­de væg­ge. Det gjaldt især de­res chauf­før, ’Sø­ren Fortand’. Han for­tal­te med syn­lig tegn på ræd­sel, at han, da han vil­le ven­de vog­nen i Ama­lie­ga­de, plud­se­lig var ble­vet råbt an af nog­le sol­da­ter i frem­me­de uni­for­mer, an­ta­ge­lig ty­ske.’

De hav­de på tysk be­or­dret ham ud af bi­len. ’He­raus’. Or­dren var ble­vet ledsa­get af en tru­en­de be­væ­gel­se med ba­jo­net­ten, så Sø­ren hav­de fo­re­truk­ket at ta­ge det for­nuf­ti­ge par­ti ved at an­ven­de hæ­rens vå­ben som for­svar’, rap­por­te­re­de fol­ke­ne fra Sta­tion 3.

De tviv­le­de sta­dig på, at ty­sken var i lan­det, men kort ef­ter blev der hørt skud ude i Ama­lie­ga­de i ret­ning af Grøn­nin­gen.

TAK-TAK-TAK-TAK-TAK ’Vi st­ud­se­de, og med et lød nok et skud ef­ter­fulgt af en se­rie tak­tak-tak-tak-tak. Den­ne lyd var ik­ke til at ta­ge fejl af. Det var fra et ma­skin­ge­vær. Stum­per og støv fra Ko­lon­na­den reg­ne­de ned over os, sam­ti­dig med at man hør­te en hvis­len­de lyd af kug­ler, der bog-

sta­ve­lig talt peb om ører­ne på os’, skrev Sta­tion 3. På det tids­punkt stod liv­gar­den sta­dig vagt i gal­lau­ni­form med bjør­ne­skinds­hu­er og skr­å­rem.

Men ’så kom en me­get bleg løjt­nant (den se­ne­re fi­lo­so­fi­pro­fes­sor Justus Hart­na­ck, red.) uden kap­pe lø­ben­de fra of­fi­cer­svag­ten og råb­te vag­ten til ge­vær.

Mens op­stil­lin­gen stod på, kom gar­der­kap­ta­j­nen (P. Hen­nings­en, red.) over, han vir­ke­de for re­sten så ro­lig og be­slut­som, at man uvil­kår­ligt fik til­lid til hans dis­po­si­tio­ner, end­da på for­hånd.

Hans før­ste hen­ven­del­se gjaldt den un­ge løjt­nant. ’Gå ind, og tag De­res kap­pe på løjt­nant, De fry­ser’. Der­ef­ter møn­stre­de han sol­da­ter­ne og lod ret­te’, skrev po­li­ti­be­tjent Ro­bert Stourup i en be­ret­ning.

Kap­ta­jn Hen­nings­en kig­ge­de på po­li­ti­be­tjen­te­nes pi­sto­ler og und­lod at be­or­dre dem ud i kug­le­reg­nen fra ma­skin­ge­væ­rer­ne. Der­i­mod fik han po­ste­ret gar­den, der var un­der ild fra Ama­lie­ga­de og Bred­ga­de. En del søg­te ly bag sten­pil­ler­ne rundt om monu­men­tet midt på plad­sen.

Po­li­ti­be­tjen­te­ne be­ret­ter om, hvor­dan P. Hen­nings­en ro­ligt gik rundt på plad­sen, ret­te­de på sol­da­ter­nes ud­rust­ning og gav dem an­vis­nin­ger. Da en gar­der faldt om med et skud­sår, for­søg­te han selv at bæ­re ham i dæk­ning, men måt­te ha­ve hjælp. ’Gu­der­ne må vi­de, hvor­dan han und­gik at bli­ve ramt’.

’DE HAR AL­LE HA­GE­KORS I RØ­VEN’ Imens kred­se­de ty­ske fly over Ama­li­en­borg for at un­der­stre­ge kra­vet om over­gi­vel­se. Po­li­ti­be­tjent Wolff gik uim­po­ne­ret ud på plad­sen og tal­te fly­e­ne til 27-28 styk­ker. ’De har al­le ha­ge­kors i rø­ven’, råb­te han til kol­le­ger­ne.

Po­li­ti­be­tjen­te­ne over­væ­re­de og­så, hvor­dan per­son­bil K.172 kom kø­ren­de med fuld fart fra Ama­li­en­borg. In­de i den sad stats­mi­ni­ster Thor­vald Stau­ning, S, og uden­rigs­mi­ni­ster P. Munch, R, ’med al­vor­s­præ­ge­de mi­ner’. De skul­le un­der­ret­te den ty­ske ge­sandt om Dan­marks over­gi­vel­se.

Nu kom der for­stærk­ning fra liv­gar­dens ka­ser­ne ved Ro­sen­borg. Det si­ger no­get om de mi­li­tæ­re dan­ske for­be­re­del­ser, at de an­kom i to taxa­er i

fuldt krigs­ud­styr. An­den trans­port fand­tes ik­ke. En ung gar­der på vej ud i kamp klap­pe­de sig på pa­tron­ta­sken og sag­de: ’Hæe æ sæj­sten dø’d ty­ske­re’. Her er 16 dø­de ty­ske­re. Han var ik­ke jy­de, som det hed i po­li­tirap­por­ten, men søn­derjy­de.

KON­GEN TAK­KE­DE PER­SON­LIGT De tre sår­e­de gar­de­re var ble­vet bragt til Ko­lon­na­den, hvor en stærkt be­væ­get Chr. X kom ned og tak­ke­de for de­res ind­sats. Sam­ti­dig send­te han sin or­don­nans ud til kap­ta­jn P. Hen­nings­en med besked om, at kam­pe­ne skul­le indstil­les.

Kap­ta­jn Hen­nings­en skri­ver i sin be­ret­ning, at han lag­de sit ge­vær på jor­den, og at han på kom­man­do­en ’Hän­de Hoch’ blot strak­te hæn­der­ne ud til si­den for ik­ke helt at yd­my­ge sig.

Po­li­ti­be­tjent Ro­bert Stourup skrev, at han ’stil­le­de sig ud på plad­sen, lag­de de­mon­stra­tivt sit ge­vær på jor­den, rak­te ar­me­ne i vej­ret og be­gav sig over i na­bo­byg­nin­gen til Kron­prin­sens Palæ, hvor­til de ty­ske sol­da­ter hav­de truk­ket sig ind’.

Der blev ar­ran­ge­ret en stands­ning af kam­pen. Ty­sker­ne lo­ve­de ik­ke at træn­ge frem til Ama­li­en­borg, der i de føl­gen­de ti­mer blev be­vog­tet af gar­de­re i hen­holds­vis gal­la- og kam­pu­ni­form. Beg­ge par­ter føl­te, at de hav­de truk­ket sig godt ud af den træf­ning.

’De mør­ke Fug­le fløj ved Gry med Mo­tor­støj i Eskadril­ler over By­ens Ta­ge’, skrev dig­te­ren Ot­to Gel­sted umid­del­bart ef­ter den tru­en­de ty­ske fly­ve­op­vis­ning over København, her set fra Ama­li­en­borg, hvor po­li­ti­be­tjent Wolff gik ud på plad­sen og tal­te 25-26 fl

Un­der kam­pe­ne på Ama­li­en­borg måt­te kap­ta­jn P. Hen­nings­en to gan­ge op­sø­ge de ty­ske pa­trul­jer for at få for­hand­let en vå­ben­stil­stand på plads. Her er han fo­to­gra­fe­ret på Es­pla­na­den af en tysk pro­pa­gand­a­fo­to­graf. Ty­sker­ne bø­je­de sig for Hen­nings­ens hen­stil­li

Ef­ter kam­pe­ne ved Ama­li­en­borg pa­trul­je­re­de de gar­de­re, der først hav­de ta­get kam­pen op i gal­lau­ni­form sam­men med de gar­de­re, der var sendt som for­stærk­ning i fuldt krigs­ud­styr. FO­TO: Tøjhus­mu­se­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.