DE AF­GØ­REN­DE DA­GE

Skammens Dag - - Indhold -

3. OK­TO­BER 1939

Ber­lin: Se­e­kri­egs­lei­tung (søkrigs­le­del­sen) hol­der mø­de un­der for­sæ­de af sto­rad­miral Erich Ra­e­der. Che­fen for Øster­sø-flå­den, ad­miral Rol­fs Carl, har få da­ge for­in­den fo­re­slå­et, at Tys­kland erobrer støt­te­punk­ter i Nor­ge for at sik­re ru­ter­ne ud i At­lan­ten. Erich Ra­e­der til­slut­ter sig for­sla­get, og det blev ved­ta­get og­så at un­der­sø­ge, om der var for­de­le ved at sik­re sig hav­ne i Dan­mark, f.eks. Ska­gen el­ler Fre­de­riks­havn.

9. OK­TO­BER 1939

Ber­lin: Rigskans­ler Adolf Hit­ler ud­ar­bej­der per­son­ligt et me­mor­an­dum om det ty­ske krigs­mål. Det er at vin­de her­re­døm­met over Eu­ro­pa, især gen­nem Ope­ra­tion Gelb, an­gre­bet mod Frankrig, Hol­land og Bel­gi­en. Dan­mark og Nor­ge ind­går ik­ke i plan­læg­nin­gen.

10. OK­TO­BER 1939

Ber­lin: Sto­rad­miral Erich Ra­e­der mø­des med Hit­ler og for­kla­rer be­ho­vet for ubå­ds­ba­ser langs den nor­ske ve­st­kyst. Un­der Før­ste Ver­denskrig hav­de ty­ske ubå­de haft det svært ved at slip­pe ud i At­lan­ten. Hit­ler fast­holdt, at an­gre­bet mod Vest­eu­ro­pa, der var plan­lagt til 10. novem­ber, hav­de hø­je­ste pri­o­ri­tet, men bad dog om at få ma­ri­nens no­ta­ter at se.

15. DE­CEM­BER 1939

Ber­lin: Den tid­li­ge­re nor­ske for­svars­mi­ni­ster (og se­ne­re lands­for­ræ­der) Vid­kun Qu­is­ling mø­des med Hit­ler og for­kla­rer, at Nor­ge har ac­cep­te­ret en bri­tisk be­sæt­tel­se af de­le af ve­st­ky­sten.

17. DE­CEM­BER 1939

Ber­lin: Hit­ler og Qu­is­ling mø­des igen. Hit­ler lover ’at hjæl­pe’ Qu­is­ling, der drøm­mer om en na­zi­stisk mag­tover­ta­gel­se i Nor­ge. Iføl­ge sto­rad­miral Ra­e­ders se­ne­re ud­sagn be­slut­te­de Hit­ler på det tids­punkt at an­gri­be Nor­ge.

8. JA­NU­AR 1939

Ber­lin: Ma­ri­ne­at­ta­che Frits Ham­mer Kjøl­sen ind­be­ret­ter for før­ste gang, at der er pla­ner om et tysk an­greb mod Dan­mark og Nor­ge.

19. JA­NU­AR 1940

København: Ef­ter hid­sig de­bat om Dan­marks stil­ling un­der en krig ved­ta­ger Fol­ke­tin­get, at neut­ra­li­te­ten skal op­ret­hol­des, og ’at de mid­ler, der rå­des over, om for­nø­de­nt skal an­ven­des for at hæv­de og vær­ne ri­gets fred og uaf­hæn­gig­hed’.

29. JA­NU­AR 1940

Ber­lin: Det før­ste do­ku­ment om an­gre­bet på Nor­ge er en in­struks fra che­fen for over­kom­man­do­en, Wil­helm Kei­tel, om ud­ar­bej­del­se af ’Stu­die N’ om an­gre­bet på Nor­ge.

5. FE­BRU­AR 1940

Ber­lin: Nav­net ’We­serü­bung’ om an­gre­bet mod Nor­ge duk­ker for før­ste gang op i of­fi­ci­el­le do­ku­men­ter. En stab be­gyn­der ud­ar­bej­del­sen af an­grebs­pla­nen. Der næv­nes sta­dig in­tet om et an­greb mod Dan­mark el­ler om Tys­klands in­ter­es­se i at sik­re jer­n­malm-trans­por­ten fra Kiru­na.

17. FE­BRU­AR 1940

Ber­lin: Bri­ti­ske flå­de­far­tø­jer an­gri­ber det ty­ske skib Alt­mark i norsk ter­ri­to­ri­al­far­vand og be­fri­er bri­ti­ske krigs­fan­ger. Hit­ler er ra­sen­de og be­or­drer stabs­chef ge­ne­ral Al­fred Jodl til at frem­skyn­de pla­ner­ne om et an­greb.

21. FE­BRU­AR 1940

Ber­lin: OKW, vær­ne­mag­tens over­kom­man­do, får for før­ste gang over­dra­get den sam­le­de plan­læg­ning af en ak­tion, der om­fat­ter hær, flå­de og luft­vå­ben. Ge­ne­ral Ni­ko­laus von Fal­ken­horst (født Ja­strzembs­ki), der har er­fa­rin­ger fra den fin­ske vin­ter­krig, får an­sva­ret for plan­læg­ning af We­serü­bung. Ef­ter en sam­ta­le med Hit­ler kl. 13 går han ned i en bog­han­del og kø­ber et kort over Nor­ge. Ud fra det fo­re­læg­ger han de før­ste pla­ner for Hit­ler kl. 17. For før­ste gang næv­nes malm­trans­por­ter­ne fra Sve­ri­ge.

26. FE­BRU­AR 1940

Ber­lin: I et do­ku­ment om­ta­les en fuld­stæn­dig be­sæt­tel­se af Nor­ge, en del­vis be­sæt­tel­se af det nord­li­ge Dan­mark og det nord­li­ge Sve­ri­ge. Men al­le­re­de sam­me dag skøn­ner sta­ben, at en fuld­stæn­dig be­sæt­tel­se af Dan­mark er nød­ven­dig. Sve­ri­ge op­gi­ves. Det er usik­kert, hvor se­ri­øs tan­ken om en del­vis be­sæt­tel­se af Dan­mark var.

1. MARTS 1940

Ber­lin: Hit­ler ud­ste­der an­grebs­pla­nen for ’Fall We­serü­bung’. Dan­mark og Nor­ge skal be­sæt­tes med fær­re­st mu­li­ge styr­ker, da Hit­ler og­så for­be­re­der an­gre­bet mod Frankrig. Der til­stræ­bes en fre­de­lig be­sæt­tel­se. Rigs­marskal Her­mann Göring er for­bi­tret over, at hans

luft­vå­ben skal un­der­læg­ges ge­ne­ral von Fal­ken­horst. Den­ne får den sam­le­de kom­man­do, mens be­sæt­tel­sen af Dan­mark, We­serü­bung Süd, un­der­læg­ges fly­ver­ge­ne­ra­len Leo­nard von Kaupi­sch. Et for­søg på at be­ro­li­ge hyste­ri­ske Göring.

6. MARTS 1940

Ber­lin: Ge­ne­ra­ler­ne von Fal­ken­horst og Kaupi­sch ta­ler om be­sæt­tel­sen af Dan­mark. Dybt se­ri­øst fo­re­slår von Fal­ken­horst, at Kaupi­sch sæt­ter si­ne trop­per i land på Lan­ge­li­nie og mar­che­rer gen­nem by­en med et mi­li­tær­or­ke­ster i spid­sen. Mens or­ke­stret gi­ver kon­cert på et torv, skal tysk diplo­ma­ti for­lan­ge Dan­marks over­gi­vel­se. Kaupi­sch fo­re­træk­ker en væb­net ak­tion.

21. MARTS 1940

Ber­lin: Ge­ne­ral von Fal­ken­horst reg­ner sta­dig ik­ke med se­ri­øs mod­stand. Han fo­re­slår der­for Adolf Hit­ler, at Tys­kland ret­ter en diplo­ma­tisk hen­ven­del­se til Dan­mark og Nor­ge med krav om hav­ne og fly­ve­plad­ser. Adolf Hit­ler ned­læg­ger ve­to. Han kræ­ver et ’hen­syns­løst og uvars­let an­greb’. Hi­sto­ri­ke­re kan få for­nø­jel­sen af at stri­des om, hvad Dan­mark hav­de sva­ret på en tysk hen­ven­del­se. For­sla­get har stort set ik­ke væ­ret om­talt hidtil. Flå­desta­ben var be­tæn­ke­lig, for alt, hvad Tys­kland kun­ne sen­de til søs, var in­vol­ve­ret i be­sæt­tel­sen af Dan­mark og Nor­ge.

31. MARTS 1940

Ber­lin: Det dan­ske ge­sandt­skab får op­lys­nin­ger, der over­be­vi­ser diplo­ma­ter­ne om, at de ty­ske skibs- og trop­pe­sam­lin­ger i Nordtys­kland er ret­tet mod Dan­mark.

1. APRIL 1940

Ber­lin: På et fem ti­mer langt mø­de får Hit­ler en ori­en­te­ring om an­grebs­pla­ner­ne.

2. APRIL 1940

Ber­lin: We­serü­bung fast­sæt­tes til at skul­le be­gyn­de 9. april kl. 5.15 tysk som­mer­tid (4.15 dansk tid). I mø­det del­ta­ger Hit­ler, felt­marskal Göring, sto­rad­miral Ra­e­der og ge­ne­ra­ler­ne Kei­tel, Jodl og von Fal­ken­horst.

3. APRIL 1940

Ber­lin: Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et får besked om den hidtil me­get hem­me­li­ge ak­tion samt in­struk­ser om de punk­ter, der skal in­de­hol­des i et ul­ti­ma­tum til Dan­mark og Nor­ge.

3. APRIL 1940

Ber­lin: Den hol­land­ske mi­li­tærat­ta­che oberst Bert Sas bli­ver kaldt til sin man­ge­åri­ge ven oberst Hans Oster, frem­træ­den­de med­lem af We­hr­ma­chts kon­tr­a­spio­na­ge, Ab­we­hr. Oster for­tæl­ler Sas, at Dan­mark og Nor­ge vil bli­ve an­gre­bet 9. april klok­ken 4.00 om mor­ge­nen. Oster be­der sin ven un­der­ret­te de dan­ske og nor­ske mi­li­tær­mis­sio­ner.

4. APRIL 1940

Ber­lin: Oberst Bert Sas op­sø­ger først den nor­ske le­ga­tions­råd Ul­rich Stang (som el­lers var kendt for at ha­ve na­zi-sym­pa­ti­er) og kl. ca. 14.30 den dan­ske ma­ri­ne­at­ta­che Frits Ham­mer Kjøl­sen for at vi­de­re­brin­ge Hans Osters ad­vars­ler. For at gi­ve ad­vars­ler­ne ek­stra vægt kon­tak­te­de den hol­land­ske am­bas­sa­dør den dan­ske am-

bas­sa­dør, Her­luf Zahle, di­rek­te. Zahle var da syg og sva­ge­lig og svæk­ket. Næst­kom­man­de­ren­de vil­le ik­ke for­la­de po­sten, så en ung le­ga­tions­se­kre­tær ved navn Schøn bli­ver sendt med ef­ter­mid­dags­ma­ski­nen til København.

København: Le­ga­tions­råd Schøn op­sø­ger uden­rigs­mi­ni­ster P. Munch på den­nes pri­va­ta­dres­se på Øster Al­le. P. Munch si­ger tak for be­ret­nin­gen. Schøn be­der ham læ­se den igen­nem, da han er for­be­redt og in­stru­e­ret om at be­sva­re spørgs­mål. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren har ik­ke et ene­ste. Men P. Munch rin­ger al­li­ge­vel til stats­mi­ni­ster Thor­vald Stau­ning. Sam­men går de til kon­gen.

5. APRIL 1940

København: Kam­mer­her­re Zahle skri­ver i en ny ind­be­ret­ning fra Ber­lin, at med­del­el­ser om et an­greb kom­mer fra ’util­fred­se of­fi­ce­rer’. Re­ge­rin­gen an­ser be­ret­nin­gen for be­ro­li­gen­de, mens diplo­ma­ter­ne i Ber­lin men­te, at de hav­de skær­pet ad­vars­ler­ne.

6. APRIL 1940

København: Le­ga­tions­se­kre­tær Schøn fly­ver tilbage til Ber­lin med et hånd­skre­vet brev fra P. Munch. ’Vi ser ik­ke ret, at det kan væ­re i Tys­klands in­ter­es­se at ud­vi­de kri­gen til Nor­den og be­mæg­ti­ge sig Dan­mark’, skri­ver P. Munch.

Oslo/københavn: De ty­ske ge­sandt­ska­ber in­vi­te­rer diplo­ma­ter, of­fi­ce­rer og po­li­ti­ke­re til fore­vis­ning af fil­men ’Feu­ertau­che’ om mas­sa­kren mod pol­ske by­er. Skan­di­na­ver­ne skal ad­va­res om, hvad der kan ske tre da­ge se­ne­re, hvis de af­vi­ser ty­ske krav.

København: Den øver­ste for­svars­le­del­se mø­des hos for­svars­mi­ni­ster Als­ing Andersen og drøf­ter ad­vars­ler­ne. Che­fen for Søværnskom­man­do­en, vi­ce­ad­miral Hjal­mar Re­ch­nitzer, kal­der et an­greb mod Dan­mark ’for­måls­løst og us­and­syn­ligt.’ Han si­ger des­u­den fejl­ag­tigt, at Tys­kland ik­ke har be­hov for fly­ve­plad­ser i Dan­mark. Hi­sto­ri­ens hidtil stør­ste luft­bro blev op­ret­tet mel­lem Aal­borg og Nor­ge.

7. APRIL 1940

Ber­lin: Det dan­ske ge­sandt­skab får mel­ding om, at de ty­ske ski­be er sej­let fra Swi­nemün­de, Stet­tin, Ki­el og Wil­helms­ha­fen. København un­der­ret­tes te­le­fo­nisk. Re­ge­rin­gen lå­ser sig fast på, at ski­be­ne nok er på vej mod Nord­nor­ge.

8. APRIL 1940

København: Nyt mø­de mel­lem for­svars­mi­ni­ster Als­ing Andersen og værns­che­fer­ne. Ty­ske ski­be er på vej op gen­nem Sto­re­bælt. En ko­lon­ne tysk mi­li­tær på 50-60 km er på vej op gen­nem Slesvig. Hæ­ren vil ha­ve ind­kaldt sik­rings­styr­kens ca. 30.000 mand, så for­sva­ret brin­ges op på 57.000 mand. Det af­vi­ses se­ne­re på da­gen, bå­de på et mi­ni­s­ter­mø­de, på et mø­de hos kong Chr. X og kl. 20 om af­te­nen på et mø­de for par­ti­le­der­ne. Det ved­ta­ges dog at ind­kal­de 400 vær­neplig­ti­ge til Ni­els Ju­el.

9. APRIL 1940

København, Kruså, Kor­sør, Ny­borg, Middelfart, Ged­ser, Mas­ne­dø, Aal­borg, Tøn­der: Tys­kland ind­le­der be­sæt­tel­sen af Dan­mark. We­ser­tid, tids­punk­tet for an­gre­bet, kl. 4.15, dansk tid, kl. 5.15 tysk som­mer­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.