25 FLY MED ÉT SMÆK

Skammens Dag - - Indhold -

Fly­ver­kap­ta­j­nen Wol­f­gang Falck delt­og i de fle­ste af Luftwaf­fes kampag­ner, men mød­te kun en gang i sit liv et syn, som da han i spid­sen for to eskadril­ler Mes­ser­s­ch­midt 110 tun­ge ja­ger­fly an­greb den dan­ske fly­ve­ba­se i Vær­lø­se kl. ca. 05.50 9. april om mor­ge­nen:

Store de­le af den dan­ske flystyr­ke stod op­mar­che­ret på for­plad­sen som på en præ­sen­ter­bak­ke på et tag selv-bord. Ufor­styr­ret kun­ne den ty­ske styr­ke an­gri­be fle­re gan­ge. 11 dan­ske fly blev to­talt øde­lagt. 14 blev al­vor­ligt be­ska­di­get.

Det dan­ske fly­ve­vå­ben stod som på en præ­sen­ter­bak­ke,

da Luftwaf­fe an­greb

Mis­for­stå­el­ser, fejl, sjusk og dår­lig kom­mu­ni­ka­tion præ­ge­de de­le af det dan­ske of­fi­cer­skor­ps ind­sats el­ler man­gel på sam­me den dag, men ka­ta­stro­fen i Vær­lø­se er en af de vær­ste. Og in­gen blev dra­get til an­svar.

De Par­la­men­ta­ri­ske Kom­mis­sio­ner skrev frem til 1956 over 14.000 si­der, men de ud­del­te sjæl­dent kri­tik – og slet ik­ke for skan­da­len i Vær­lø­se. Of­fi­ce­rers mod­stri­den­de for­kla­rin­ger blev ’an­set for til­stræk­ke­li­ge’.

FLY PÅ RÆK­KE I MOR­GEN­SO­LEN Ma­re­rid­tet for et­hvert luft­vå­ben er at få si­ne fly smadret, mens de står sam­let på jor­den. Der­for blev luft­kap­ta­jn Wol­f­gang Falck overrasket, da han fik net­op den mu­lig­hed. Han skrev ef­ter kri­gen:

’Jeg kun­ne se vo­res mål, ho­ved­luft­hav­nen i ud­kan­ten af København. På as­fal­ten un­der mig stod ti gam­le højvin­ge­de Fok­ker-re­kog­nos­ce­rings­fly og om­kring 40 ja­ger­fly af ty­pen Fok­ker D-21 på ræk­ke i mor­gen­so­len, og det så ud, som om de var ved at bli­ve gjort klar til at let­te. Hvis de nå­e­de at kom­me i luf­ten, vil­le vi ha­ve hæn­der­ne ful­de – i nær­kamp med en D-21 i lav højde vil­le ik­ke væ­re en nem op­ga­ve. På det tids­punkt fik jeg øje på et af re­kog­nos­ce­rings­fly­e­ne, der var ved at let­te. Det var kom­met 100 me­ter op i luf­ten, og jeg be­gynd­te at fly­ve ef­ter den. Imens be­gynd­te de an­dre fly at be­sky­de de ja­ger­fly, der nu taxie­de, mens an­til­uft­skyts be­gynd­te at be­sky­de os. Jeg af­fy­re­de bå­de ma­skinka­non og ma­skin­ge­vær, og re­kog­nos­ce­rings­fly­et brød i brand og styr­te­de til jor­den, mens jeg gen­vandt

høj­den. Jeg vend­te mit fly rundt og så røg og flam­mer stå op fra de bræn­den­de fly på jor­den’.

Det dan­ske re­kog­nos­ce­rings­fly var be­man­det af løjt­nant V. Godt­fred­sen og se­kond­løjt­nant G. F. Bro­der­sen, der beg­ge om­kom. De skul­le ha­ve re­kog­nos­ce­ret langs lan­de­græn­sen til Tys­kland, men den var ble­vet over­skre­det halvan­den ti­me før.

IN­TET MAND­SKAB TIL ANTILUFTSKYTSKANONER Wol­f­gang Falck om­ta­ler an­til­uft­skyt­set. Det var ik­ke im­po­ne­ren­de.

Det be­stod af nog­le ma­skin­ge­væ­rer på en høj tre­fod, så de kun­ne

ven­des i vej­ret. Det var ik­ke ef­fek­ti­ve vå­ben. Der var en af­de­ling re­gu­lært an­til­uft­skyts i Vær­lø­se, men mand­ska­bet var nyind­kaldt og kun­ne ik­ke be­tje­ne fly­ve­plad­sens mest ef­fek­ti­ve luft­for­svar. Bå­de hær, luft­vå­ben og flå­de var 9. april do­mi­ne­ret af re­k­rut­ter, der sav­ne­de ud­dan­nel­se.

I en re­de­gø­rel­se til De Par­la­men­ta­ri­ske Kom­mis­sio­ner skrev che­fen for Hæ­rens Fly­ve­trop­per, (som det hed den­gang), oberst P.T.A. Ørum: ’Det er mit ab­so­lut­te ind­tryk, at fly­ve­be­red­ska­bet var så godt, det kun­ne væ­re, og at der fra al­le si­der blev be­fa­let og gjort, hvad der kun­ne gø­res for at få det bedst mu­li­ge krigs­be­red­skab i lø­bet af den kor­te tid og med de mid­ler, der var til rå­dig­hed’.

8. april om af­te­nen kun­ne de fær­re­ste væ­re i tvivl om, at Dan­mark var i over­hæn­gen­de fa­re for at bli­ve an­gre­bet. Men le­den­de of­fi­ce­rer fra fly­ve­trop­per­ne, der var på kur­sus på Of­fi­cer­s­sko­len på Fre­de­riks­berg, fik for­bud mod at ven­de tilbage til Vær­lø­se. De skul­le kon­cen­tre­re sig ’om de vig­ti­ge krigs­spil’, de var i gang med.

FOR­BØD SPRED­NING AF FLY­E­NE Re­ge­rin­gen hav­de be­or­dret alarm­be­red­skab, men sam­ti­dig for­budt trop­pe­be­væ­gel­ser, der kun­ne pro­vo­ke­re ty­sker­ne. Che­fen for ge­ne­ral­kom­man­do­en, W.W. Pri­or, for­tol­ke­de det så­le­des, at så måt­te de dan­ske fly ik­ke sta­tio­ne­res på de så­kald­te ’mo­bi­li­se­rings­fly­ve­plads-

er’, der lå spredt ud over lan­det (og sta­dig gør det i dag), hvis for­mål var at hin­dre et sam­let an­greb mod flystyr­ken.

Men da ty­sker­ne hav­de an­gre­bet, rin­ge­de ge­ne­ral Pri­or per­son­ligt til Vær­lø­se kl. 05.15. Det ske­te fra Krigs­mi­ni­ste­ri­ets po­rt­n­er­lo­ge, mens han ven­te­de på at bli­ve hen­tet af sin chauf­før og kørt til Ama­li­en­borg. Pri­or be­or­dre­de fly­e­ne spredt på sjæl­land­ske fly­ve­plad­ser. Det ske­te ik­ke.

Hæ­rens Fly­ve­trop­per hav­de kun for­be­redt sig så no­gen­lun­de på trus­sels­bil­le­det ved at la­de fly­e­nes vå­ben med skar­pt og op­hæn­ge bom­ber un­der vin­ger­ne. Nat­ten over var fly­e­ne i hangar, og først kl. ca. 05.40 blev de tril­let ud på for­plad­sen.

Ty­sker­ne kom ti mi­nut­ter se­ne­re. Ad­vars­len var ble­vet ig­no­re­ret.

Et par en­kel­te over­flyv­nin­ger, så kun­ne he­le ræk­ken af dan­ske Fok­ker CV sky­des i brand. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et

Mes­ser­s­ch­midt 110 blev be­trag­tet som et alt for tungt fly, men i Vær­lø­se var det ef­fek­tivt mod den par­ke­re­de dan­ske luft­flå­de. FO­TO: AP

Fly­ver­kap­ta­jn Wol­f­gang Falck blev og­så i ef­ter­krig­sti­den hyl­det som en frem­ra­gen­de kamp­fly­ver. Han dø­de i 2005, 96 år gam­mel. PRI­VAT­FO­TO

Fly­ve­plad­sen i Vær­lø­se var ud­ru­stet med antiluftskytskanoner som den­ne, men de nyind­kald­te re­k­rut­ter kun­ne ik­ke be­tje­ne dem. FO­TO: Tøjhus­mu­se­et

Dansk per­so­nel ta­ger de sør­ge­li­ge re­ster af et dansk re­kog­nos­ce­rings­fly i øje­syn ef­ter ka­ta­stro­fen i Vær­lø­se. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Fly­ver­kap­ta­jn Wol­f­gang Falck så de bræn­den­de vrag i Vær­lø­se, da han hav­de skudt et dansk fly ned. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.