OPROP

Skammens Dag - - Indhold -

Uten Grund og imot den ty­ske Re­gje­rings og det ty­ske Folks op­rig­ti­ge Øn­ske, om at leve i Fred og Ven­skab med det en­gel­ske og fran­ske Folk, har Eng­lands og Frank­ri­gets Magt­ha­ve­re ifjor i Sep­tem­ber er­klæ­ret Tys­kland Kri­gen.

De­res Hen­sigt var og blir, ef­ter Mulighet, at tr­ef­fe Af­gjø­rel­ser paa Krigs­skue¬plad­ser som lig­ger me­re af­si­des og der­for er min­dre far­li­ge for Frank­ri­get og Eng­land, i det Haab, at det ik­ke vil­de væ­re mu­lig for Tys­kland, at kun­de op­træ­de stærkt nok imot dem.

Af den­ne Grund har Eng­land blandt an­det sta­dig kræn­ket Dan­marks og Nor­ges Nøi­tra­li­tæt og de­res ter­ri­to­ri­a­le Far­vand.

Det for­s­øk­te sta­dig at gjø­re Skan­di­navi­en til Krigs­sku­e­plads. Da en yder­lig An¬led­ning ik­ke sy­nes at væ­re gi­vet ef­ter den rus­sisk-finn­ske Freds­slut­ning, har man nu of­fi­ci­elt er­klæ­ret og tru­et, ik­ke me­re at taa­le den ty­ske Han­dels­flaa­tes Seilads in­den­for dansk Ter­ri­to­ri­al­far­vand ved Nord­s­jø­en og i de nor­ske Far­vand. Man er­klær­te selv at vil­de over­ta Po­li­tiop­sig­ten der. Man har til­slut truf­fet al­le For­be­re­del­ser for over¬ra­sken­de at ta Be­sid­del­se af al­le nød­ven­di­ge Støte­punk­ter ved Nor­ges Kyst. Aar­hun¬dre­des stør­ste Krigs­dri­ver, den al­le­re­de i den før­ste Ver­denskrig til Ulyk­ke for he­le Men­ne­ske­he­den ar­bei­den­de Chur­chill, ut­tal­te det aa­pent, at han ik­ke var vil­lig til at la sig hol­de til­ba­ke af ”le­ga­le Af­gjø­rel­ser el­ler nøi­tra­le Ret­tig­he­der som staar paa Pa­pir­lap­per.”

OPROP! til Dan­marks Sol­da­ter og Dan­marks Folk!

Han har for­be­redt Sla­get mot den dan­ske og den nor­ske Kyst. For no­gen Da­ger si­den er han blit ut­nævnt til for­ansvar­lig Chef for he­le den bri­ti­ske Krigs­fø­ring.

Den ty­ske Re­gje­ring har til nu over­vaa­ket den­ne Mands For­holds­reg­ler, men den kan ik­ke taa­le, at en ny Krigs­sku­e­plads nur blir skaf­fet ef­ter de en­gelsk-fran­ske Krigs­dri­ve­res Øn­sker.

Den dan­ske og den nor­ske Re­gje­ring har si­den Maa­ne­der hat Beskjed om dis­se For­s­øk.

Li­ke­le­des er de­res Hold­ning in­gen Hem­me­lig­hed for den ty­ske Re­gje­ring. De er hver­ken vil­li­ge el­ler istand til at kun­ne yde en virk­som Mot­stand mot det en­gel­ske Ind­brudd.

Der­for har Tys­kland be­slut­tet at fo­re­gripe det en­gel­ske An­grep og med si­ne Magt¬mid­ler selv at over­ta Be­skyt­tel­sen av Dan­marks og Nor­ges Kon­ge­ri­ges Nøi­tra­li­tæt og vær­ne den saalæn­ge Kri­gen va­rer.

Det er ik­ke den ty­ske Re­gje­rings Hen­sigt at skaf­fe sig et Støt­te­punkt i Kam­pen mot Eng­land, den har ude­luk­ken­de det Maal at for­hin­dre at Skan­di­navi­en blir Slag­mark for de en­gel­ske Krigs­ud­vi­del­ser.

Af den­ne Grund har stær­ke ty­ske Mi­li­tærkræf­ter si­den idag mor­ges tat Be­sid­del­se af de vig­tig­ste mi­li­tæ­re Ob­jek­ter i Dan­mark og Nor­ge. Over dis­se For­holds­reg­ler tr­ef­fes der for Ti­den Overenskom­ster mel­lem den ty­ske Riks­re­gje­ring og den Kon­ge­li­ge Dan­ske Re­gje­ring. Dis­se Overenskom­ster skal sik­re at Kon­ge­ri­get be­staar

vi­de­re, at Hæ­ren og Flaa­ten op­ret­hol­des, at det Dan­ske Folks Frihet ag­tes og at det­te Lands frem­ti­di­ge Uaf­hæn­gig­hed fuldt ut sik­res.

Ind­til dis­se For­hand­lin­ger er af­slut­tet, maa der ven­tes at Hæ­ren og Flaa­ten har For­staa­el­se for det­te, li­ke­le­des at Fol­ket og al­le kom­mu­na­le Ste­der er for­nuf­ti­ge og har god Vil­je, slik at de und­la­ter en­hver pas­siv el­ler ak­tiv Mot­stand. Den vil­de væ­re uten Nyt­te og bli brudt med al­le Magt­mid­ler. Al­le mi­li­tæ­re og kom­mu­na­le Ste­der an­mo­des der­for straks at op­ta For­bin­del­sen med de ty­ske Kom­man­dø­rer.

Fol­ket op­for­dres til at fort­sæt­te det dag­li­ge Ar­bei­de og til at sør­ge for Ro­lig­hed og Or­den!

For Lan­dets Sik­ker­hed mot en­gel­ske Over­grep sør­ger fra nu af den ty­ske Hær og Flaa­te.

Den Ty­ske Kom­man­dør

Kaupi­sch

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.