Sko­lens per­so­na­le sen­des til kred­se­ne.

Skammens Dag - - Indhold -

08.18

09.17

12-14 sol­da­ter på Fridtjof Nan­sens Plads (tra­fik­ken fri). Per­so­na­let fra ben­zin­kor­te­ne kal­des hjem.

09.25

P.M. i St. Hed­din­ge spør­ger, om København er luk­ket for tra­fik. Svar: Nej.

09.27

Kon­tor­chef Ol­sen, Rigs­da­gen, øn­sker vagt i Rigs­dags­går­den he­le da­gen og af­te­nen. To grup­per fast.

09.30

P.D. med­del­er, at uni­forms­lo­ven gæl­der som hidtil. Ra­dio­fo­ni­ens vagt op­ret­hol­des.

09.37

Nat­hol­det di­mit­te­res – skal mø­de kl. 19.30.

09.38

Kron­prin­ses­se­ga­des vagt af ty­ske sol­da­ter mar­che­rer mod Øster­bro. Med hen­syn til na­zi­ster i uni­form skal det­te på­ta­les som sæd­van­lig.

09.42

Færds­elsposter­ne ud som sæd­van­lig – li­ge­le­des de ci­vi­le.

10.00

Tre ty­ske sol­da­ter i Za­hlkam­mer­por­ten (Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et på Slots­holms­plad­sen, red.) med mo­tor­cy­kel – ik­ke truk­ket vå­ben – kør­te se­ne­re.

10.02

Kel­næs (po­li­ti­kom­mis­sær Ej­ner Kel­næs, red.): 1. de­ling, der var holdt tilbage i Ka­stel­let, vil nu bli­ve fri­gi­vet. 381 Hansen, 1112 Ras­mus­sen på tysk krigs­skib, sendt ud kl. 5 – di­mit­te­ret af ty­sker­ne kl. 7. 12. de­ling, der var til­ba­ge­holdt i Ka­stel­let, vil nu bli­ve fri­gi­vet.

10.15

Man­ge tu­sind men­ne­sker ved de ty­ske krigs­ski­be.

10.20

Fritz Clau­sens storm­trop­per me­nes at vil­le træn­ge ind i Rigs­da­gen – ad­gang for­hin­dres, de skal ja­ges væk. K.2. til Chri­sti­ans­borg. K.3 mel­der om de­mora­li­sa­tion hos pu­bli­kum mht. tra­fik­sig­na­ler­ne.

10.32

Ty­sker­ne for­lan­ger ga­den ryd­det for­an det en­gel­ske ge­sandt­skab. St.3 un­der­ret­tet, og 1 grup­pe af­gi­vet.

10.35

K.1: Last­vog­ne med 20-25 ty­ske sol­da­ter ad Rå­d­hus­stræ­de mod slot­tet.

10.40

Fre­de­riks­berg alar­me­res. Op­for­dring til at etab­le­re en ud­ryk­nings­de­ling.

10.44

Uro ved det en­gel­ske ge­sandt­skab. St.3 un­der­ret­tet, og 1 grup­pe af­gi­vet der­til her­fra.

10.47

Ef­ter­mid­dags­hol­de­ne ind­kal­des pr. ka­ta­stro­fe­alarm.

10.50

Højt­ta­ler­vog­ne øn­skes ud­sendt af det ty­ske ge­sandt­skab.

10.52

Na­zi­ster­ne vil sam­les an­det­steds – ra­dio­vog­ne­ne skal kon­trol­le­re det­te.

10.58

Tre ra­dio­vog­ne ud­sen­des.

11.03

Det en­gel­ske og fran­ske ge­sandt­skabs per­so­na­le me­nes an­holdt.

11.05

Til­syn med det fran­ske ge­sandt­skab. Højt­ta­ler­vog­ne ud.

11.10

Ro på Kon­gens Nytorv.

11.27

Af­slag til rigs­po­li­ti­che­fen om ud­lån af vog­ne til at hen­te per­so­na­le fra sko­len til går­den.

11.29

Ce­derquist: Op­løb i Bred­ga­de ved det en­gel­ske ge­sandt­skab.

11.33

Wolff: Tal­te med den ty­ske kom­man­dør på ski­bet og kom­man­dø­ren i Ka­stel­let. Var elsk­vær­di­ge, var li­geg­la­de med at ryd­de kaj­en for men­ne­sker, men hav­de i øv­rigt in­tet imod ryd­nin­gen. Der er tu­sind af men­ne­sker i Lan­ge­li­nie­an­læg­get, der slår kreds om vagt­poster­ne. Vej­en er spær­ret for pu­bli­kum til Ka­stel­let. Pu­bli­kum op­fø­rer sig fre­de­ligt. For hver 25 me­ter står der ty­ske sol­da­ter, der si­ger ’wei­ter­ge­hen’. Ved det en­gel­ske ge­sandt­skab er ga­den ryd­det. Den af­giv­ne grup­pe er der sta­dig. Kred­sen har seks mand på Ama­li­en­borg og to mand ved Bred­ga­de-fre­de­ri­ci­a­ga­de-kryd­set og dob­belt post ved det en­gel­ske ge­sandt­skab.

Po­li­ti­di­rek­tø­ren med­del­er, at na­zi­stop­stil­ling i Rigs­dags­går­den vil bli­ve be­trag­tet som an­ta­stel­se af Rigs­da­gens fri­hed. P.A. Andersen får or­dre om at un­der­ret­te K.2 her­om.

Der kan even­tu­elt re­kvi­re­res hjælp hos mi­li­tæ­ret, men po­li­ti­di­rek­tø­ren ser det nø­dig. Øn­sker dog op­lyst, hvor­le­des hjæl­pen kan op­nås og hvor me­gen.

Ty­ske sol­da­ter kø­rer i øv­rigt rundt i dan­ske mi­li­tær­vog­ne. 1195 Chri­sti­an­sen og 1298 Han­nover-chri­sten­sen samt O.B. 139 Pe­ter­sen og O.B. Stub, al­le fra færds­el­s­af­de­lin­gen, re­fe­re­rer om kø­re­tur gen­nem by­en, hvor alt var ro­ligt. Stærk sam­men­stim­len på Lan­ge­li­nie, hvor pu­bli­kum nær­mest hæn­ger på ryg­gen af de ty­ske sol­da­ter.

12.05

K.9 med to grup­per be­or­dret til St.3 for ef­ter af­ta­le med K.3 at ryd­de kø­re­ba­nen til Ka­stel­let og der­ef­ter hin­dre sam­men­stim­len på Lan­ge­li­nie.

12.10

K.3 anbefaler for­sig­tig­hed i te­le­fon­sam­ta­ler.

12.11

Færds­els­che­fen: For­ly­den­der fra tysk ra­dio at ul­ti­ma­tum over­ræk­kes kl. 12.30 til den dan­ske re­ge­ring, og at ty­ske trop­per ryk­ker stærkt over græn­sen på vej mod Es­b­jerg.

12.27

Mei­s­sner (pres­se­at­ta­che Gu­stav, red.) fra det ty­ske ge­sandt­skab med­del­er om de fi­re le­je­de højta­ler­vog­ne og spør­ger, om det er i over­ens­stem­mel­se med det kø­ben­havn­ske po­li­ti, at de ud­sen­des i ef­ter­mid­dag, i af­ten og i mor­gen for­mid­dag. Det­te be­kræf­te­des.

12.50

P.B 956 Pe­ter­sen, der var ble­vet ta­get til chauf­før for de ty­ske trop­per, og som har nat­tje­ne­ste, an­mo­de­de om at bli­ve af­løst. Han var for øje­blik­ket på hav­ne­di­rek­tø­rens kon­tor.

13.14

K.9 tilbage fra Ka­stel­let, hvor han fre­de­ligt har split­tet nys­ger­rigt pu­bli­kum på vej­en til Ka­stel­let. 1 grup­pe blev tilbage for at hol­de folk på af­stand. Den gen­nem­hul­le­de vogn fra Grøn­nin­gen trans­por­te­ret til St.3.

13.55

Ra­dio­vogn 11 med­del­er: Man­ge men­ne­sker på Kon­gens Nytorv (ty­sker­ne har fo­re­lø­big ho­ved­kvar­ter på d’ang­le­ter­re, red.). Tra­fik­ken van­ske­lig gen­nem­før­lig, men ro­lig. En del men­ne­sker på Ama­li­en­borg Plads, gar­den pa­trul­je­rer som sæd­van­lig. Ro ved Told­bo­den. Ef­ter P.D.’S or­dre sen­des per­so­na­le for at ryd­de ud ved Kon­gens Nytorv og for­hin­dre sam­men­stim­len på Ama­li­en­borg Plads.

14.03

K.7 med­del­er: To grup­per fra før­ste af­de­ling sendt til Kon­gens Nytorv for at spre­de mæng­den.

14.06

K.3 be­or­dret til at sør­ge for at mod­vir­ke sam­men­stim­len på Ama­li­en­borg Plads; med­del­er, at der sta­dig er man­ge men­ne­sker på Lan­ge­li­nie, men at det går stil­fær­digt. K.10 med per­so­na­le af ham an­mo­det om at kø­re rundt om Ka­stel­let til Lan­ge­li­nies yder­ste del for at se på for­hol­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.