STO­LE­DE IK­KE PÅ GE­NE­RAL

Skammens Dag - - Indhold -

Pri­or sto­le­de ik­ke på ge­ne­ral­ma­jor Fre­de­rik Chri­sti­an Es­se­mann i Vi­borg, for­di han tid­li­ge­re hav­de om­gå­et mi­li­tæ­re hem­me­lig­he­der skø­de­s­løst. Og ge­ne­ral­ma­jor Hans Aa­ge Rol­sted blev hel­ler ik­ke fuldt un­der­ret­tet. ’Jeg vil­le ik­ke ska­be unø­dig uro’, for­kla­re­de Pri­or se­ne­re.

Der­for sov de to di­vi­sio­ners ho­ved­kvar­te­rer, mens ty­sker­ne storme­de over Sjæl­land i be­slag­lag­te bi­ler og på stjå­l­ne

cyk­ler. I Vi­borg hav­de Es­se­mann og hans sous­chef for­ladt ka­ser­nen for at sove hjem­me. Det sam­me hav­de Rol­sted gjort i Sla­gel­se. Hæ­ren sov, mens DSB vå­ge­de.

TY­SKE­RE TIL TI­DEN Her er et uddrag af tra­fik­kon­to­rets jour­nal:

’Fra Kor­sør kl. 4.15. Med­del­el­se om at for­skel­li­ge ukend­te ski­be kom­mer ind mod hav­nen. Mon ik­ke, der er no­get galt.’

’Fra tog­kon­tor til Kor­sør kl. 4.22: ’Giv hur­tigst mu­ligt nær­me­re og nøj­ag­ti­ge op­lys­nin­ger.’

’Fra Kor­sør kl. 4.30: Ty­ske trop­per er gå­et i land i Kor­sør. Te­le­fon med Kor­sør af­bry­des.’

’Ny­kø­bing Fal­ster kl. 4.55: Ny­kø­bing Fl. med­del­er, at der er ’no­get galt’ på Syd­fal­ster.’

’Ny­kø­bing Fal­ster kl. 5.05: Ty­ske trop­per er på vej ved Fi­ske­bæk mod nord.’

’Vor­ding­borg kl. 5.10: Faldskærm­strop­per er lan­det ved Mas­ne­dø og Vor­ding­borg.’

’Vor­ding­borg: Kl. 5.15: Pan­ser­bi­ler pas­se­rer Vor­ding­borg.’

’Fre­de­ri­cia Kl. 5.40: 4. Tra­fik­sek­tion Fre­de­ri­cia op­ly­ser, ty­ske trop­per er land­sat i Ny­borg. Fly­ve­re på vej mod nord.’

De ty­ske sol­da­ter hav­de en af­slap­pet snak på dæk­ket, mens de var på vej mod Dan­mark. FO­TO: AP

Den ty­ske be­sæt­tel­se af hav­nen i Kor­sør blev rap­por­te­ret af DSB, in­den hæ­ren over­ho­ve­det re­a­ge­re­de. Her los­ser ty­sker­ne kø­re­tø­jer, som blev brugt til en ha­stig ind­ta­gel­se af ka­ser­nen i Sla­gel­se. FO­TO: Tøjhus­mu­se­et

Den ty­ske dam­per Cam­bi­nas nå­e­de sik­kert hav­nen i Kor­sør. Be­sæt­nin­gen hav­de væ­ret nervøs for, at det gam­le fort ved by­en var i stand til at sky­de. FO­TO: Na­tio­nal­mu­se­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.