DSB MELDT FOR FOR­RÆ­DE­RI

Skammens Dag - - Indhold -

’Vor­ding­borg kl. 5.43: Vor­ding­borg sta­tion be­sæt­tes af tysk mi­li­tær.’

Oberst V.O. Har­rel var chef for gar­ni­so­nen i Vor­ding­borg. Han hav­de kl. 05.30 få­et mel­ding fra Mas­ne­dø­for­tet om, at der var ned­ka­stet ty­ske faldskærm­strop­per. Men selv om der af­te­nen for­in­den var be­or­dret ’for­hø­jet be­red­skab’, hav­de oberst Har­rel in­gen kampkla­re trop­per.

Det va­re­de over en halv ti­me, in­den han kun­ne stille si­ne folk op til pa­ra­de, men da var ty­sker­ne fan­den i vold nord for Vor­ding­borg.

Oberst Har­rel meld­te der­ef­ter DSB for ’høj­for­ræ­de­ri’, for­di stats­ba­ner­ne ik­ke ha­ve un­der­ret­tet mi­li­tæ­ret om den ty­ske fremrykning. Den un­der­ret­ning kun­ne han ha­ve sik­ret sig selv, hvis han hav­de haft en me­nig sol­dat med en cy­kel po­ste­ret ved den stra­te­gisk vig­ti­ge Stor­strøms­bro.

KRIGSMINISTERIET UND­SKYLD­TE Oberst Har­rel alar­me­re­de sin gar­ni­son og re­kvi­re­re­de pri­vat­bi­ler i Vor­ding­borg, men han rin­ge­de og­så et par gan­ge til ge­ne­ral­kom­man­do­en i København og spurg­te, om der skul­le kæm­pes.

Det får han klar besked om kl. 05.36, men in­den han får sendt si­ne folk i fel­ten, duk­ker en tysk of­fi­cer op ved gar­ni­so­nen og med­del­er, at den dan­ske og ty­ske re­ge­ring for­hand­ler om en over­gi­vel­se. Har­rel får det be­kræf­tet i København, så gar­ni­so­nen kom al­drig i kamp. Ef­ter kri­gen måt­te Krigsministeriet gi­ve DSB en of­fi­ci­el und­skyld­ning for oberst Har­rels på­stan­de om høj­for­ræ­de­ri.

Ty­sker­ne kun­ne i god ro og or­den stu­de­re de­res kort, da de var nå­et nord for Vor­ding­borg. By­ens gar­ni­son nå­e­de al­drig i kamp. FO­TO: Jør­gen Andersen, Po­ly­fo­to/vor­ding­borg Lo­kal­hi­sto­ri­ske Ar­kiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.