DAN­NE­BROG EL­LER HA­GE­KORS

Skammens Dag - - Indhold -

Ar­bejds­mand Hans Chri­sti­an Fri­is blev be­gra­vet un­der stor del­ta­gel­se, og hans vin­du­er i Nør­re­ga­de smyk­ket med Dan­ne­brog. Der­i­mod blev mu­rer Edward Jür­gens be­gra­vet med or­ke­ster, ha­ge­kors­flag og uni­for­me­ret na­zi­stisk ung­dom. Hel­muth Weit­lings be­gra­vel­se blev ik­ke re­fe­re­ret i den lo­ka­le avis, Dan­ne­vir­ke, men in­tet ty­der på, at Weit­lin­ger­ne, som sta­dig er tal­ri­ge i by­en, hav­de na­zi­sti­ske sym­pa­ti­er.

Det sid­ste ord går til ma­skin­ge­vær­skyt­ten Bert­hold Den­z­ler, der så dan­sker­ne vif­te med det hvi­de flag for at over­gi­ve sig:

’Der­med var ’kri­gen’ i Dan­mark af­slut­tet. Desvær­re blev or­dren om indstil­ling af skyd­nin­gen skæb­nesvan­gert for­sin­ket. En ret­ti­dig vi­de­re­gi­vel­se af vå­ben­stil­stan­den kun­ne ha­ve red­det så man­ge of­re, og­så de fald­ne sol­da­ter fra Ha­der­s­lev’.

Og­så på vej nord­på gen­nem Nør­re­ga­de i Ha­der­s­lev holdt ty­sker­ne øje med en­gel­ske krigs­fly­ve­re, men der var kun ty­ske fly i luf­ten. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Kam­pe­ne i Ha­der­s­lev ko­ste­de fi­re dan­ske sol­da­ter, tre dan­ske ci­vi­le og mu­lig­vis to ty­ske sol­da­ter li­vet. 13 sol­da­ter blev sår­et. Her er min­de­tav­len. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne.

Gam­mel­ting i Ha­der­s­lev var fuld af nys­ger­ri­ge, da de ty­ske trop­per tog ka­ser­nen i be­sid­del­se ef­ter kam­pe­ne. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Og­så på vej nord­på gen­nem Nør­re­ga­de i Ha­der­s­lev holdt ty­sker­ne øje med en­gel­ske krigs­fly­ve­re, men der var kun ty­ske fly i luf­ten. FO­TO: Hi­sto­risk Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.