Her er Paul Gle­ins be­ret­ning:

Skammens Dag - - Indhold -

‘Hvor­dan København blev besat’, ved ma­jor Gle­in, Kdr. I/J 308

’Si­den be­gyn­del­sen af marts 1940 hav­de di­vi­sio­nen lig­get i eg­nen om­kring Wit­ten­berg-per­le­berg. Vi ud­dan­ne­de. Trop­per­ne skul­le sam­men­s­vej­ses til en fuld ind­sats­kraf­tig kampaf­de­ling. Al­li­ge­vel kun­ne en op­mærk­som iagt­ta­ger ik­ke und­gå at be­mær­ke, at der var sket nog­le for­an­drin­ger. Me­get glæ­de­ligt, for­di man der­af kun­ne slut­te, at vi måt­te væ­re med, når det gik løs.

En del af di­vi­sio­nen var ble­vet ud­ru­stet med cyk­ler. Vi hør­te, at di­vi­sio­nens skri­ver in­tet hav­de at be­stil­le, mens of­fi­ce­rer­ne selv sad ved skri­ve­ma­ski­ner­ne, og kom man selv en gang til di­vi­sions­stabs­kvar­te­ret, blev man mod­ta­get i en­tre­en. Man fik al­tid ind­tryk af, at der ar­bej­de­des un­der høj­tryk og med stor for­sig­tig­hed. Men hvad det dre­je­de sig om, var skjult for os al­le.

I slut­nin­gen af marts blev trans­port­til­mel­din­ger af­kræ­vet, no­get skul­le alt­så i gang, men in­gen vid­ste, hvad det vil si­ge, nog­le vid­ste det godt, men de var tav­se som gra­ven.

Ba­ta­l­jo­nen blev en­de­lig sendt af sted, to­get kør­te præ­cist. I vi­dun­der­ligt solskin lå de vi­de Nordtys­klands mar­ker for os, store græs­plæ­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.