Om for­fat­te­ren

Skammens Dag - - Indhold -

Nils-chr. Nilson, år­gang 1945, star­te­de på Middelfart Ven­stre­blad i 1962, an­sat på Po­li­ti­ken 1963-1987 og si­den 1987 på Ek­stra Bla­det. Har skif­te­des mel­lem at væ­re redigerende og skri­ven­de, det sid­ste til dels om Tys­klands-kor­re­spon­dent for Po­li­ti­ken og i man­ge år fra Chri­sti­ans­borg, bå­de for Po­li­ti­ken og Ek­stra Bla­det. Han be­trag­ter det som en over­dri­vel­se, når Jens Ot­to Krag i 1972 be­grun­de­de sin af­gang med ’dag­lig læs­ning af Nil­sons ar­tik­ler’, li­ge­som han skar­pt af­vi­ser at ha­ve spurgt Uf­fe El­le­mann-jen­sen, hvor hans kat var.i de se­ne­re år har ’Nil­le’ især jag­tet go­de replik­ker til ar­tik­ler om uden­land­ske og hi­sto­ri­ske for­hold. Når han har fun­det et sær­ligt godt ci­tat, ud­bry­der han be­gej­stret: ’Den er hjem­me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.