FOR­ORD

Skammens Dag - - Indhold - Nils-chr. Nilson Fre­de­riks­berg, 9. marts 2015

Kam­pe­ne i Ha­der­s­lev 9. april 1940 stod le­ven­de for mig i min barn­dom. Ind­til 1956 bo­e­de jeg i Søn­der­bro 20, og de før­ste sk­ud­veks­lin­ger fandt sted lidt læn­ge­re in­de mod by­en – ud for Søn­der­bro 8, hvor en dansk ka­non­be­sæt­ning var po­ste­ret for­an Ho­spi­talskir­kens hvi­de mur.

Skud­hul­ler­ne var der end­nu, og der blev snak­ket om, hvem af hjem­me­ty­sker­ne der hav­de væ­ret mest ivri­ge ef­ter at vi­se be­sæt­tel­ses­mag­ten vej. Så det var og­så lidt per­son­ligt, da jeg gik i gang med den­ne skil­dring. Op­rin­de­lig var der plan­lagt nog­le ar­tik­ler, men som det ses: Vok­se­vær­ket har bredt sig.

Jeg er gå­et langt uden om de mest fan­ta­sti­ske myter og kon­spira­tions­te­o­ri­er. Langt det me­ste er vrøvl. Men det har væ­ret slå­en­de at læ­se me­ni­ge sol­da­ter og po­li­ti­be­tjen­tes nøg­ter­ne og ro­li­ge be­ret­nin­ger sam­men­holdt med no­get af det over­drev­ne, na­tio­na­li­sti­ske pral, som of­fi­ce­rer se­ne­re har gi­vet fra sig.

Of­fi­cer­stan­dens op­træ­den den dag er ik­ke py­n­te­lig. Nog­le af dem var hel­te, men der var og­så fjol­ser. Vi­ce­ad­miral Hjal­mar Re­ch­nitzer sto­le­de på sit ven­skab med den ty­ske sto­rad­miral Erich Ra­e­der. Oberst Aa­ge Hartz i Ha­der­s­lev neg­li­ge­re­de or­drer om at indstil­le kam­pe­ne. Oberst T.P.A. Ørum, Vær­lø­se, hav­de si­ne fly stå­en­de på rad og ræk­ke, da ty­sker­ne an­greb. Der er an­dre.

En hi­sto­ri­ker skrev om DDR’S sam­men­brud, at det vil­le væ­re smi­gren­de at kal­de le­del­sen ’in­kom­pe­tent og udu­e­lig’. Det gæl­der og­så en hel ræk­ke af de of­fi­ce­rer, der bur­de ha­ve bå­ret an­sva­ret 9.

april. Un­der­vejs har jeg få­et uvur­der­lig støt­te fra ’rig­ti­ge’ hi­sto­ri­ke­re. Det gæl­der ar­kiv­chef Bent Ved­sted Røn­ne, Hi­sto­ri­ske Ar­kiv for Ha­der­s­lev Kom­mu­ne, der bå­de har stil­let et stort bil­led­ma­te­ri­a­le til rå­dig­hed, men og­så åb­net ar­ki­vet.

Det gæl­der hi­sto­ri­ker­ne Tor­ben Cum­ber­land og Karsten Skjold Pe­ter­sen, der for Tøjhus­mu­se­et er ved at fær­dig­gø­re en bog om 9. april, men ue­gen­nyt­tigt gav mig af de­res tid.

Det gæl­der lek­tor Claus Bund­gård Chri­sten­sen, RUC, der gav go­de råd i de før­ste da­ge. Og en­de­lig mu­se­ums­chef Fre­de­rik Strand, Po­li­ti­mu­se­et, der åb­ne­de si­ne ar­ki­ver, så den­ne skil­dring in­de­hol­der be­ret­nin­ger, som jeg i hvert fald ik­ke har set før.

Her i Hu­set har Ma­ria Kra­mer væ­ret en tå­l­mo­dig re­dak­tions­se­kre­tær, og bil­led­re­dak­tør Jør­gen Ni­el­sen har med en­tu­si­as­me hjul­pet med at dæk­ke bil­led­fla­den tæt til.

Al­le fejl og kon­klu­sio­ner er selv­føl­ge­lig mi­ne eg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.