PER­SON­GAL­LE­RI ............................................................126

Skat, Spin og Sladder - - Indhold -

Tro­els Lund Poul­sen, f. 1976 i Vej­le. Skat­te­mi­ni­ster fra fe­bru­ar 2010 til marts 2011, mil­jø­mi­ni­ster, nov. 2007 - feb. 2010, un­der­vis­nings­mi­ni­ster, marts - okt. 2011. Med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre si­den 2001. Stu­dent 1995, hi­sto­ri­estu­de­ren­de ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 1996. I dag MF for Ven­stre - for­svarsord­fø­rer, med­lem af for­svar­s­ud­val­get og skat­te­ud­val­get. Dan­ne­de tid­li­ge­re par med Sop­hie Løh­de, MF (V) si­den 2007.

Pe­ter Ar­n­feldt, f. 1972 i Søn­derjyl­land. Sær­lig rå­d­gi­ver for Tro­els Lund Poul­sen 2010 - ‘11. Cand.sci­ent.pol. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, ma­ster­grad i kom­mu­ni­ka­tion, Uni­ver­si­ty of West­mi­ni­ster i Lon­don. Har tid­li­ge­re væ­ret pres­se­chef bl.a. i Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­et for Ma­ri­an­ne Jel­ved (R) og Bendt Bendtsen (C). I dag selv­stæn­dig. Si­den sep­tem­ber 2012 sig­tet for læka­ge af for­tro­li­ge op­lys­nin­ger til pres­sen.

Pe­ter Loft, f. 1957 på Fre­de­riks­berg. I 2010 de­par­te­ments­chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Cand. jur. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 1980, sam­me år an­sat i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Mi­ni­ster­se­kre­tær 1988, kon­tor­chef 1990, af­de­lings­chef 1992, de­par­te­ments­chef 1993. Fri­ta­get for tje­ne­ste marts 2012. Rid­der af før­ste grad af Dan­ne­brog.

St­ef­fen Nor­mann Hansen f. 1951 i Ny­borg. I 2010 pro­duk­tions­di­rek­tør i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et med det over­ord­ne­de an­svar for drif­ten i de seks skat­te­re­gio­ner, bin­de­led mel­lem de­par­te­ments­che­fen og di­rek­tø­ren for SKAT København. Told-elev i 1969, di­rek­tør i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et fra 2005. Se­ne­st med­lem af SKAT’s di­rek­tion som di­rek­tør for Kun­de­ser­vi­ce, fra­t­rå­d­te med ud­gan­gen af 2013.

Ivar Nord­land f. 1958. Fag­di­rek­tør og eks­pert i in­ter­na­tio­nal be­skat­ning. Cand.jur. 1985, an­sat i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et si­den da bort­set fra et kort op­hold hos Kam­me­rad­vo­ka­ten. I dag kon­tor­chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Bir­git­te Chri­sten­sen, f. 1962 i København. I 2010 juri­disk di­rek­tør i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Cand. jur., Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 1987, sam­me år an­sat i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. I dag af­de­lings­chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. Med­lem af be­sty­rel­sen for Of­fent­li­ge Che­fer i DJØF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.