10. TO SI­DER AF SAM­ME SAG ......................................106

Skat, Spin og Sladder - - Indhold -

Er­ling Andersen tal­te med Lis­beth Ras­mus­sen om den re­de­gø­rel­se, han skul­le skri­ve til mi­ni­ste­ren. Hun lån­te ham de dag­bogs­no­ta­ter, hun hav­de la­vet til sig selv året før, så han kun­ne støt­te sig til dem. Pe­ter Loft skrev sin re­de­gø­rel­se ud fra hukom­mel­sen, men fik og­så nog­le in­put fra St­ef­fen Nor­mann Hansen.

De­par­te­ments­che­fens re­de­gø­rel­se fyld­te syv si­der. Han be­skrev ud­før­ligt, hvor­for han hav­de valgt “at føl­ge - men ik­ke in­vol­ve­re mig i - SKAT’s til­ret­te­læg­gel­se af sags­be­hand­lin­gen”. Den mas­si­ve pres­se­op­mærk­som­hed, de man­ge for­skel­li­ge eks­pert-vur­de­rin­ger i me­di­er­ne og ud­sig­ten til, at SKAT vil­le bli­ve ud­sat for kri­tik, nær­mest uan­set hvor­dan sa­gen blev af­gjort, hav­de tvun­get ham til at føl­ge med. Der­til kom den store po­li­ti­ske in­ter­es­se, de man­ge ryg­ter om SKAT’s ar­bej­de og for­vent­nin­gen om, at af­gø­rel­sen vil­le bli­ve of­fent­lig­gjort. Han hav­de lø­ben­de ori­en­te­ret mi­ni­ste­ren, skrev han.

Han be­skrev de ufor­mel­le mø­der med SKAT Kø­ben­havns top­folk og po­in­te­r­e­de, at der kun to gan­ge var ble­vet talt om kon­kre­te for­mu­le­rin­ger i af­gø­rel­sen. Den ene gang hav­de al­le væ­ret eni­ge om, at der skul­le frem­gå, at det var SKAT og ik­ke par­ret, der hav­de an­sva­ret for, at Step­hen Kin­no­ck ik­ke hav­de væ­ret re­gi­stre­ret kor­rekt i sy­ste­mer­ne, og at den fejl ik­ke hav­de be­tyd­ning for af­gø­rel­sen.

Den an­den gang var dis­kus­sio­nen om den for­mu­le­ring, Pe­ter Loft hav­de fo­re­slå­et at skri­ve ind i af­gø­rel­sen, men som han blot kon­sta­te­re­de, at SKAT København hav­de und­ladt at ta­ge med.

De­par­te­ments­che­fen slog fast, at hver­ken han el­ler no­gen an­den i Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets Kon­cer­n­cen­ter hav­de øvet ind­fly­del­se på den kon­kre­te sags­be­hand­ling, på ud­fal­det af af­gø­rel­sen el­ler på kon­kre­te for­mu­le­rin­ger af ind­holds­mæs­si­ge be­tyd­ning i af­gø­rel­sen - end­si­ge for­søgt at øve ind­fly­del­se.

Pe­ter Loft skrev, at han lø­ben­de hav­de ori­en­te­ret mi­ni­ste­ren om sa­gen og nævn­te igen, at for­ud­sæt­nin­gen hav­de væ­ret, at af­gø­rel­sen vil­le bli­ve of­fent­lig­gjort og kon­sta­te­re­de: “Min in­vol­ve­ring i sa­gen lig­ger så­le­des in­den­for ram­mer­ne af skat­te­for­valt­nings­lo­vens §14, stk. 1.

Er­ling An­der­sens re­de­gø­rel­se på 11 si­der ma­le­de et helt an­det bil­le­de og ud­pens­le­de de­tal­je­ret, hvor­dan man på Slu­se­hol­men hav­de op­le­vet de­par­te­ments­che­fens en­ga­ge­ment i Kin­no­ck-sa­gen fra dag ét:

Hvor­dan de­par­te­ments­che­fen hav­de få­et SKAT København til at ind­le­de en kon­trolsag mod Step­hen Kin­no­ck ef­ter de før­ste BT-an­kla­ger om skat­tespe­ku­la­tion og til ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se om, at man be­hand­le­de sa­gen.

Hvor­dan An­der­sens idé om at hol­de de­par­te­ments­che­fen ori­en­te­ret på et ufor­melt plan hav­de ud­vik­let sig, ind­til man i top­pen af SKAT København føl­te, at der var uved­kom­men­de kræf­ter, der prø­ve­de at på­vir­ke og ud­nyt­te sa­gen.

Hvor­dan de var ble­vet bedt om at for­hol­de sig til et mær­ke­ligt no­tat af ukendt op­rin­del­se, som pe­ge­de i ret­ning af den mod­sat­te af­gø­rel­se i Kin­no­ck-sa­gen.

Og en­de­lig hvor­dan han og Lis­beth Ras­mus­sen umid­del­bart ef­ter af­gø­rel­sen hav­de hørt fle­re mel­din­ger fra højt pla­ce­re­de em-

beds­mænd i de­par­te­men­tet om, at mi­ni­ste­ren an­greb de­res af­gø­rel­se og vil­le ha­ve den om­gjort.

Og­så dis­kus­sio­ner­ne om den for­mu­le­ring, de­par­te­ments­che­fen vil­le ha­ve med i af­gø­rel­sen, blev be­skre­vet, uden at Er­ling Andersen dog kom nær­me­re ind på præ­cis, hvor­for han og Lis­beth Ras­mus­sen hav­de væ­ret så in­der­ligt imod at fø­je Loft i net­op det spørgs­mål. Skat­te­mi­ni­ste­ren modt­og de to re­de­gø­rel­ser fre­dag 25. novem­ber 2011. I lø­bet af we­e­ken­den tyg­ge­de han på de be­ty­de­li­ge for­skel­le på de to ud­læg­nin­ger og bad så Pe­ter Loft skri­ve en sup­ple­ren­de re­de­gø­rel­se, hvor han for­holdt sig til det, Er­ling Andersen hav­de skre­vet.

Over tre si­der gen­nem­gik Pe­ter Loft de kri­ti­ske punk­ter med hukom­mel­sen hjul­pet på vej af An­der­sens re­de­gø­rel­se og nedt­o­ne­de den au­ra af kon­flikt og dra­ma, der præ­ge­de An­der­sens ud­læg­ning:

Det ano­ny­me no­tat, han hav­de gi­vet SKAT København che­fer­ne, men­te han, han hav­de få­et af en­ten Ar­n­feldt el­ler Lund Poul­sen - det kun­ne mu­lig­vis stam­me fra Ven­stres Pres­se­tje­ne­ste.

Han af­vi­ste på det be­stem­te­ste An­der­sens re­fe­rat af, hvad der iføl­ge Ivar Nord­land var fo­re­gå­et på mi­ni­ste­rens kon­tor, da de gen­nem­gik ag­ter­skri­vel­sen: At “de­par­te­ments­chef Pe­ter Loft, sær­lig rå­d­gi­ver Pe­ter Ar­n­feldt og skat­te­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen an­gri­ber SKAT Kø­ben­havns af­gø­rel­se”.

Pe­ter Loft hav­de van­ske­ligt ved at fo­re­stil­le sig, at Ivar Nord­land skul­le ha­ve ud­trykt sig på den må­de:

“Det gi­ver ik­ke me­ning, at jeg skul­le ud­tryk­ke tvivl om af­gø­rel­sens rig­tig­hed, ef­ter at den var af­sendt”, skrev han.

Ved gen­nem­gan­gen hav­de mi­ni­ste­ren stil­let nog­le kon­kre­te spørgs­mål, som han hav­de for­søgt at sva­re på, for­kla­re­de Loft.

Det no­tat, som bå­de juri­disk di­rek­tør Bir­git­te Chri­sten­sen og fag­di­rek­tør Ivar Nord­land brug­te en lang søn­dag på umid­del­bart ef­ter, at Thor­ning hav­de af­vist at of­fent­lig­gø­re af­gø­rel­sen, hav­de han få­et la­vet for at ska­be klar­hed over ret­stil­stan­den og for­kla­re den grund­læg­gen­de ju­ra.

Thor Mö­ger Pe­der­sen kon­sta­te­re­de, at re­de­gø­rel­ser­ne rej­ste helt nye og af­gø­ren­de spørgs­mål - ik­ke mindst hvor­vidt den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster og hans sær­li­ge rå­d­gi­ver hav­de for­søgt at på­vir­ke af­gø­rel­sen i skat­tesa­gen. En så al­vor­lig mi­stan­ke kun­ne ik­ke ba­re få lov at hæn­ge i luf­ten.

Fre­dag 2. de­cem­ber 2011 be­slut­te­de SRSF-re­ge­rin­gen at ned­sæt­te en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion, der skul­le gen­nem­fø­re en uvil­dig og til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se af, hvad der var fo­re­gå­et i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i som­me­ren 2010.

Sam­ti­dig med­del­te skat­te­mi­ni­ste­ren, at hans mi­ni­ste­ri­um skul­le om­or­ga­ni­se­res for at for­hin­dre mi­stan­ke om ulov­lig, po­li­tisk ind­blan­ding i be­hand­lin­gen af skat­tesa­ger i frem­ti­den.

Det var døds­stø­det til Pe­ter Lofts en­heds­or­ga­ni­sa­tion, der min­dre end to år for­in­den hav­de sam­let he­le Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets om­rå­de un­der én, cen­tral kon­cern­le­del­se.

Kø­ben­havns Po­li­ti var ef­ter tre må­ne­ders efterforskning ik­ke i nær­he­den af at opkla­re, hvem der hav­de læk­ket den for­tro­li­ge Kin­no­ck-af­gø­rel­se til BT. Ad­skil­li­ge af de cen­tralt pla­ce­re­de em­beds­mænd var ble­vet af­hørt uden af­gø­ren­de re­sul­tat. Og BT vil­le ik­ke af­slø­re kil­den.

Men i de­cem­ber - umid­del­bart ef­ter re­ge­rin­gens be­slut­ning om at ned­sæt­te en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion - fik sa­gen ny næ­ring: Ek­stra Bla­det skrev, at den tid­li­ge­re spin­dok­tor Pe­ter Ar­n­feldt hav­de væ­ret pa­rat til at læk­ke op­lys­nin­ger om Kin­no­ck-af­gø­rel­sen i 2010.

Avi­sen hav­de i for­vej­en fle­re gan­ge ud­pe­get net­op Ar­n­feldt som en af de ho­ved­mistænk­te. Nu for­tal­te jour­na­list Jan Kjær­gaard, at han hav­de ført in­ten­se for­hand­lin­ger med spin­dok­to­ren i ti­den ef­ter, at Kin­no­ck-af­gø­rel­sen var fal­det. Spin­dok­te­ren hav­de iføl­ge Jan Kjær­gaard gi­vet ud­tryk for, at bå­de han og hans mi­ni­ster var helt ufor­stå­en­de over­for fri­fin­del­sen af Kin­no­ck, at der var no­get galt med af­gø­rel­sen, og at der var de­le i den, som var be­la­sten­de for Thor­ning. Ar­n­feldt hav­de væ­ret vil­lig til mø­des et diskret sted, hvor jour­na­li­sten kun­ne få lov at se de­le af af­gø­rel­sen og skri­ve del-pas­sa­ger af, for­tal­te jour­na­li­sten. Men Ek­stra Bla­det vil­le ha­ve he­le af­gø­rel­sen og ik­ke nø­jes med uddrag, så til sidst op­gav han jag­ten.

Pe­ter Ar­n­feldt kom­men­te­re­de ik­ke be­skyld­nin­ger­ne i Ek­stra Bla­dets søn­dags­a­vis, men si­den af­vi­ste han gen­tag­ne gan­ge Jan Kjær­gaards hi­sto­rie og næg­te­de, at han hav­de væ­ret i nær­he­den af at bry­de tavs­heds­plig­ten og læk­ke de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Han hav­de maku­le­ret sin ko­pi af Kin­no­cks ag­ter­skri­vel­se gan­ske kort tid ef­ter, at han hav­de få­et den på mi­ni­ste­rens kon­tor, sag­de han.

“De for­hold, som Ek­stra Bla­det frem­fø­rer, er i gi­vet fald et

an­lig­gen­de for po­li­ti­et. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et vil der­for drøf­te sa­gen med Kø­ben­havns Po­li­ti hur­tigst mu­ligt”, med­del­te Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets kon­cern­di­rek­tør Jes­per Sko­v­hus Poul­sen.

I me­di­er­ne gav den di­rek­te an­kla­ge mod den tid­li­ge­re spin­dok­tor an­led­ning til lang­va­ri­ge dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt Ek­stra Bla­det brød det hæ­der­kro­ne­de prin­cip om kil­de­be­skyt­tel­se. Avi­sen frem­før­te, at for­må­let med kil­de­be­skyt­tel­se ik­ke var “at dæk­ke over magt­ha­ve­res magt­mis­brug og ulov­lig­he­der”.

Pe­ter Ar­n­feldt sag­de si­den, at han al­drig i sit vir­ke som sær­lig rå­d­gi­ver hav­de bedt en jour­na­list om kil­de­be­skyt­tel­se. Han fast­holdt, at Jan Kjær­gaards hi­sto­rie var uden hold i vir­ke­lig­he­den.

Jan Kjær­gaard stod på sin si­de li­ge så fast på, at hi­sto­ri­en var sand og hen­vi­ste si­den til no­ta­ter, han hav­de ta­get un­der­vejs i si­ne lang­va­ri­ge te­le­fon-for­hand­lin­ger med spin­dok­to­ren.

Sam­me søn­dag, som Ek­stra Bla­det brag­te hi­sto­ri­en om Tro­els Lund Poul­sens tid­li­ge­re spin­dok­tor, med­del­te Lund Poul­sen i en pres­se­med­del­el­se, at han vil­le sø­ge om or­lov fra Fol­ke­tin­get:

“I for­hold til da­gens ud­ga­ve af Ek­stra Bla­det vil jeg ger­ne slå fast, at jeg in­tet kend­skab har til de frem­sat­te på­stan­de. Jeg må dog sam­ti­dig kon­sta­te­re, at he­le sa­gen om Hel­le Thor­ning-Sch­midts skat­tesag i øje­blik­ket fuld­stæn­dig over­skyg­ger mit po­li­ti­ske ar­bej­de”, skrev han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.